Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

954/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien myöntämisestä ja vahvistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 273/2003 ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Asetuksella säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osastossa tarkoitettujen tilatukioikeuksien myöntämisestä. Asetus koskee lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 3 luvun 1 jaksossa tarkoitettua tilatukioikeuksien vahvistamista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukilailla tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia (557/2005);

2) tilatukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukaista hehtaarikohtaista tukioikeutta, neuvoston tilatukiasetuksen 53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta ja neuvoston tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista tukioikeutta;

3) peruslohkolla suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (406/2006) 4 §:ssä määriteltyä aluetta;

4) kasvulohkolla aluetta, joka voi olla enintään peruslohkon suuruinen ja liittyä vain yhteen peruslohkoon;

5) erityistukioikeudella neuvoston tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;

6) viitemäärällä neuvoston tilatukiasetuksen 37 artiklassa tarkoitettua viitemäärää;

7) viljelijällä neuvoston tilatukiasetuksen 2 artiklassa tarkoitettua viljelijää;

8) valtioneuvoston tilatukiasetuksella valtioneuvoston asetusta tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta (758/2005).

3 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen ja vahvistaminen

Tilatukioikeudet myönnetään vuoden 2006 päätukihaussa maa- ja metsätalousministeriön kasvulohkolomakkeella 102B ilmoitettujen pinta-alatietojen perusteella. Myöntäminen tapahtuu ilmoitetuilla peruslohkoilla olevien kasvulohkojen tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaisten tukikelpoisten hehtaarien pinta-alojen perusteella.

Pinta-alavalvonnassa olevilla tiloilla tilatukioikeuksien myöntämisen perusteena oleva pinta-ala lasketaan valvonnassa joko mitattujen tai hyväksyttyjen peruslohkojen kasvulohkojen pinta-alojen perusteella, sen mukaan kumpi tulos johtaa suurempaan pinta-alaan peruslohkotasolla. Tilatukioikeuksien perustaksi laskettavat pinta-alat eivät kuitenkaan voi ylittää tilatukioikeuksien laskennan perustaksi haettua kokonaispinta-alaa. Pinta-alavalvonnassa oleville tiloille myönnetään tilatukioikeudet valvonnan päättymisen jälkeen.

Erityistukioikeuksia voidaan myöntää ilman tilatukilain 8 §:n edellyttämää vähimmäispinta-alaa, jos viljelijä osoittaa valtioneuvoston tilatukiasetuksen 3 § 2 momentissa säädetyllä tavalla olevansa viljelijä. Viljelijä voi käyttää erityistukioikeuksia tukikelpoisella pinta-alalla sillä tukialueella, jonka alueella hänen tilansa talouskeskus sijaitsee.

Tilatukioikeudet vahvistetaan niiden tilaan kuuluvien henkilöiden omistukseen, jotka on ilmoitettu tukioikeuksien omistajiksi maa- ja metsätalousministeriön maatilan osalliset lomakkeella numero 101D.

4 §
Tilatukioikeuksien vahvistamispäätös ja muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee tilatukioikeuksien vahvistamista koskevan päätöksen, joka toimitetaan viljelijälle. Päätöksessä vahvistetaan myös tilatukioikeuksien yksikköarvot.

Tilatukioikeuksien vahvistamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992).

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.