953/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 5 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (621/2001) 3 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Melupäästöjen raja-arvot

Seuraavien markkinoille saatettavien tai käyttöön otettavien laitteiden taattu äänitehotaso ei saa ylittää taulukossa esitettävää sallittua äänitehotasoa:

Laitetyyppi Asennettu nettoteho P Sallittu äänitehotaso LWA (dB/1 pW)
(kW)
Sähköteho Pel(*) (kW)
Laitteen massa m (kg) I vaihe II vaihe
Leikkuuleveys L (cm) 3.1.2002 alkaen 3.1.2006 alkaen
Tiivistyslaitteet (täryjyrät, tärylevyt, täryjuntat) P ≤ 8 108 105(**)
8 < P ≤ 70 109 106 (**)
P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P (**)
Telaketjupuskutraktorit (<500 kW), -kuormaajat P ≤ 55 106 103 (**)
(<500 kW) ja -kaivurikuormaajat (<500 kW) P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P (**)
Pyörillä varustetut puskutraktorit (<500 kW), P ≤ 55 104 101 (**) (***)
pyörillä varustetut kuormaajat (<500 kW), P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P (**)
pyörillä varustetut kaivurikuormaajat (<500 (***)
kW), dumpperit (<500 kW), tiehöylät (<500
kW), kuormaajatyyppiset piikkipyöräjyrät (<500
kW), polttomoottorikäyttöiset vastapainotrukit
(****), ajoneuvonosturit, tiivistyslaitteet (muut
kuin täryttävät jyrät), asfalttilevittimet, hydrauliaggregaatit
Kaivukoneet (<500 kW), tavaroiden siirtoon P ≤ 15 96 93
rakennustyömailla tarkoitetut nostolaitteet, nostotaljat, P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P
puutarhajyrsimet (<3 kW)
Käsinkannateltavat betoninmurskaimet ja kivihakut m ≤ 15 107 105
15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m (**)
m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Torninosturit 98 + lg P 96 + lg P
Hitsausgeneraattorit ja generaattorit (<400 kW) Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel
Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Kompressorit (<350 kW) P ≤ 15 99 97
P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P
Ruohonleikkurit, nurmikon viimeistelyleikkurit, L ≤ 50 96 94 (**)
nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit 50 < L ≤ 70 100 98
70 < L ≤ 120 100 98 (**)
L > 120 105 103 (**)

(*) Pel hitsausgeneraattoreilla: tavanomainen hitsausvirta kerrottuna tavanomaisella työjännitteellä käyttäen valmistajan antamaa toimintakertoimen alinta arvoa.

Pel generaattoreilla: standardin ISO 8528-1:1993 kohdan 13.3.2 tarkoittama pääteho.

(**) seuraavien laitetyyppien II vaiheen luvut ovat vain ohjeellisia:

- aisaohjatut täryjyrät

- tärylevyt (P>3 kW)

- täryjuntat

- puskutraktorit (terästelaketjuilla varustetut)

- kuormaajat (terästelaketjuilla varustetut, P>55 kW)

- polttomoottorikäyttöiset vastapainotrukit

- asfalttilevittimet (tiivistävällä perälevyllä varustetut)

- käsinkannateltavat betonimurskaimet ja kivihakut (15 < m < 30)

- ruohonleikkurit, nurmikon viimeistelyleikkurit, nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit.

Lopulliset luvut riippuvat siitä, mitä päätetään laitemeludirektiivin tarkistamisesta 20 artiklan mukaisen kertomuksen perusteella.

Jos tarkistusta ei tehdä, I vaiheen lukuja sovelletaan edelleen II vaiheessa.

(***) Yksimoottorisiin ajoneuvonostureihin sovelletaan I vaiheen lukuja 3 päivään tammikuuta 2008 saakka. Tämän päivämäärän jälkeen sovelletaan II vaiheen lukuja.

(****) Melupäästöjen raja-arvot asetetaan muille polttomoottorikäyttöisille vastapainotrukeille kuin laitemeludirektiivin liitteessä I olevan 36 kohdan toisessa luetelmakohdassa määritellyille vastapainotrukeille, joiden nimellinen nostokyky on enintään 10 tonnia. Tällaisilta polttomoottorikäyttöisiltä vastapainotrukeilta edellytetään pelkästään melumerkintää.

Sallittu äänitehotaso pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (alle 0,5 pyöristetään pienempään lukuun; suurempi tai yhtä suuri kuin 0,5 pyöristetään suurempaan lukuun).


8 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, kun laitteita on tarkoitus käyttää työskentelyvälineinä sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004) tarkoitetut valvontaviranomaiset, kun laitteita on tarkoitus käyttää kulutustavaroina.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/88/EY, (32005L0088); EYVL N:o L 344, 27.12.2005, s. 44

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Oili Rahnasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.