944/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kuntien takauskeskuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain (487/1996) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti, 7―9 ja 12 §, 13 §:n 2 momentti, 14 ja 15 § sekä 16 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 377/1997 ja 15 § osaksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 377/1997, uusi 4 momentti, lakiin uusi 1 a § ja 13 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Kuntien takauskeskus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi takauskeskus voi, siten kuin 1 a §:ssä säädetään, myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten sellaiselle varainhankinnalle, jota käytetään antolainaukseen kunnille ja kuntayhtymille sekä kuntien kokonaan omistamille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi takauskeskus voi, siten kuin 1 a §:ssä säädetään, myöntää takauksia myös 2 momentissa tarkoitettujen luottolaitosten sellaiselle varainhankinnalle, jota käytetään antolainaukseen valtion viranomaisten nimeämille asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittaville yhteisöille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille.

Takaus voidaan myöntää 2 momentissa tarkoitettua luottolaitosta rahoittavan yhteisön saatavien vakuudeksi ja varainhankintaan välittömästi liittyvässä järjestelyssä myös luottolaitoksen saatavien vakuudeksi.

1 a §
Takauksen myöntämisen edellytykset

Takauskeskus voi myöntää takauksia 1 §:ssä tarkoitettujen luottolaitosten varainhankinnalle, jos luottolaitos käyttää hankkimiaan varoja:

1) rahoittaakseen kuntia tai kuntayhtymiä;

2) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin valtion viranomaisten nimeämiä asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittavia yhteisöjä tai niiden määräämisvallassa olevia yhteisöjä; taikka

3) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin kuntien tai kuntayhtymien kokonaan omistamia tai niiden määräämisvallassa olevia yhteisöjä taikka kunnallisia liikelaitoksia, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja taikka muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita, jos viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi.

Luottolaitos voi käyttää osan hankkimistaan varoista maksuvalmiutensa turvaamiseksi.

2 §
Jäsenyhteisöt

Takauskeskuksen jäsenyhteisöjä ovat kunnat, jotka ovat olleet takauskeskuksen jäsenyhteisöjä 1 päivänä tammikuuta 2007.

Muu kunta voi liittyä takauskeskukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti takauskeskuksen hallitukselle. Jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat päivästä, jona hallitus on merkinnyt kunnan takauskeskuksen jäsenyhteisöksi.

3 §
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvoo takauskeskustarkastaja. Sisäasiainministeriö määrää takauskeskustarkastajan takauskeskuksen hallituksen esityksestä enintään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

5 §
Valtuuskunta

Takauskeskuksen päätösvaltaa käyttää valtuuskunta, jollei tässä laissa säädetä toisin tai päätösvalta takauskeskuksen johtosäännön mukaan kuulu muulle takauskeskuksen toimielimelle tai toimihenkilölle.


7 §
Johtosääntö

Takauskeskuksen toimielimistä, niiden kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta sekä muusta takauskeskuksen toiminnasta annetaan tarkemmat määräykset johtosäännössä, jonka valtuuskunta hyväksyy.

8 §
Takausten myöntäminen

Takausten myöntämisestä päättää takauskeskuksen hallitus tai johtosäännön nojalla toimitusjohtaja. Takauksia myönnettäessä on noudatettava terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita.

Varainhankintaan välittömästi liittyvässä järjestelyssä 1 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen saatavien vakuudeksi myönnettävät takaukset saavat takauksen myöntämisajankohtana olla yhteensä enintään neljä prosenttia takauskeskuksen takausvastuiden kokonaismäärästä.

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Edellä 1 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen maksuvalmiutensa turvaamiseksi ja riskeiltä suojautumiseksi tekemille järjestelyille takaus voidaan kuitenkin myöntää ilman erillistä vastavakuutta. Erityisestä syystä takaus voidaan myöntää ilman vakuutta muulloinkin, jos sisäasiainministeriö antaa siihen luvan.

Takauksista peritään takausprovisio.

9 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Takauskeskuksen menot on pitkällä aikavälillä katettava toiminnan tuloilla. Takauskeskuksen maksuvalmiuden turvaamiseksi takauskeskuksella on rahasto ja tarvittavat valmiusluottojärjestelyt.

Valtuuskunta päättää vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahastoon siirrettävien varojen määrästä. Rahaston varoja tulee sijoittaa siten, että huolehditaan sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta.

Takauskeskuksen rahastoa ja valmiusluottojärjestelyitä saa käyttää takauksen perusteella syntyneen maksuvelvoitteen kattamiseen ja tilapäisen rahoituksen myöntämiseen 1 §:ssä tarkoitetulle luottolaitokselle tätä välittömästi uhkaavan maksuvelvoitteen syntymisen estämiseksi.

12 §
Tilintarkastus ja tilinpäätös

Valtuuskunta valitsee enintään toimikauttaan vastaavien vuosien tilien ja hallinnon tarkastamista varten Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin tilintarkastuslakia (936/1994).

Takauskeskus laatii tilinpäätöksen kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (1336/1997). Valtuuskunta hyväksyy takauskeskuksen tilinpäätöksen.

13 §
Takauskeskustarkastaja

Takauskeskustarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava sisäasiainministeriölle ja takauskeskuksen hallitukselle kertomus takauskeskuksen toiminnasta ja taloudesta. Tarkastajan on viipymättä ilmoitettava niille takauskeskusta koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa:

1) olennaisesti rikkovan takauskeskusta tai sen toimintaa koskevia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä;

2) vaarantavan takauskeskuksen toiminnan jatkumisen;

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon antamiseen.

Takauskeskuksen on toimitettava takauskeskustarkastajalle jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja tilintarkastajien kertomuksesta sekä muut tarkastajan pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtuuskunnan kokouksissa. Erityisestä syystä tarkastajalla on lisäksi oikeus suorittaa tarkastus takauskeskuksen toimitiloissa.

14 §
Maksujen periminen

Takauskeskuksen myöntämistä takauksista perittävät takausprovisiot ja jäsenyhteisöjen maksuosuudet saadaan ulosottaa ilman tuomiota ja päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta jäsenyhteisön maksuosuutta koskevan päätökseen on kuitenkin voimassa, mitä 15 §:ssä säädetään.

15 §
Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Jäsenyhteisö voi tehdä valtuuskunnalle oikaisuvaatimuksen jäsenyhteisön maksuosuutta koskevasta hallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan päätöksen tiedoksisaamisesta.

Maksuosuuden oikaisua koskevaan valtuuskunnan päätökseen jäsenyhteisö saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valtuuskunnan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös Kuntien takauskeskus. Muutoksenhakuun sovelletaan muilta osin hallintolainkäyttölakia (586/1996).

16 §
Esteellisyys ja virkavastuu

Takauskeskuksen luottamushenkilön ja toimihenkilön esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään virkamiehen esteellisyydestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Valtuuskunnan tulee hyväksyä tämän lain mukainen johtosääntö kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen ohjesäännön määräyksiä sovelletaan, kunnes tämän lain mukainen johtosääntö on hyväksytty, jollei tästä laista muuta johdu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 73/2006
HaVM 17/2006
EV 123/2006

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.