943/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (226/2006) 2, 3, 6―8 ja 11 § seuraavasti:

2 §
Euroopan yhteisön säädösten täytäntöönpano

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/115/EY kumoamisesta annettu komission päätös (2006/563/EY), jäljempänä komission päätös 2006/563/EY.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tartunta-alueella aluetta, jolla esiintyy luonnonvaraisissa linnuissa H5-alatyyppiä olevaa korkeapatogeenista lintuinfluenssaa, jonka epäillään tai on todettu olevan neuraminidaasin tyyppiä N1;

2) suojavyöhykkeellä komission päätöksessä 2006/563/EY tarkoitettua tarkastusaluetta, jonka raja on joka kohdassa vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä tartunta-alueesta ja johon tartunta-alue sisältyy;

3) valvontavyöhykkeellä komission päätöksessä 2006/563/EY tarkoitettua seuranta-aluetta, jonka raja on joka kohdassa vähintään kymmenen kilometrin etäisyydellä tartunta-alueesta ja johon suojavyöhyke sisältyy;

4) siipikarjalla kaikkia lintuja, joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden valmisteiden tuottamista, riistalintujen istuttamista taikka edellä mainittujen lintujen tuottamiseen tähtääviä kasvatusohjelmia varten;

5) muilla vankeudessa pidettävillä linnuilla lintuja, joita pidetään vankeudessa muista kuin 4 kohdassa tarkoitetuista syistä, lukuun ottamatta lemmikkilintuja, eläintarhoissa, sirkuksissa, huvipuistoissa tai tutkimuslaboratorioissa pidettäviä lintuja sekä Elintarviketurvallisuusviraston valvonta- tai tutkimustoiminnassaan käyttämiä niin sanottuja sentinellilintuja; sekä

6) pitopaikalla yhtä tai useampaa laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai käsitellään, lukuun ottamatta teurastamoja ja pienteurastamoja, kuljetusvälineitä, rajatarkastusasemia sekä lintuinfluenssaviruksen eristämistä suorittavia laboratorioita.

Lisäksi asetuksessa käytetään komission päätöksen 2006/563/EY 2 artiklassa määriteltyjä käsitteitä.

6 §
Suojavyöhykkeellä noudatettavat kuljetuskiellot

Seuraavat toimenpiteet on kielletty suojavyöhykkeellä:

1) siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois pitopaikasta;

2) siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin;

3) siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen vyöhykkeen kautta siten, että vyöhykkeellä pysähdytään esimerkiksi purkamaan tai täydentämään lastia;

4) vyöhykkeeltä sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen vyöhykkeen ulkopuolelle;

5) luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen vyöhykkeeltä lukuun ottamatta vyöhykkeellä ennen sen perustamista tai vyöhykkeen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista.

6) sellaiset siipikarjasta saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljetukset vyöhykkeeltä, joita ei ole mainittu komission päätöksen 2006/563/EY 11 artiklassa;

7) vyöhykkeellä sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan kuljettaminen tai levittäminen lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, mukaisesti;

8) vyöhykkeeltä peräisin olevista linnuista saatavien sivutuotteiden kuljettaminen vyöhykkeen ulkopuolelle, ellei niitä ole käsitelty komission päätöksen 2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti; sekä

9) riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon.

Läänineläinlääkäri voi kuitenkin myöntää luvan kiellettyyn toimenpiteeseen komission päätöksen 2006/563/EY 9―12 artiklassa tarkoitetussa laajuudessa edellyttäen, että kuljetus ei aiheuta vaaraa lintuinfluenssan leviämisestä. Luvassa on asetettava lintuinfluenssan vastustamiseksi välttämättömät lupaehdot.

7 §
Sallittuja kuljetuksia koskevat vaatimukset

Sellaisia suojavyöhykkeellä pidetyistä tai metsästetyistä linnuista saatuja raaka-aineita ja tuotteita, joiden kuljetusta suojavyöhykkeellä ei ole 6 §:n mukaan kielletty, on kaikissa tuotannon vaiheissa käsiteltävä, varastoitava ja kuljetettava siten, ettei toiminta aiheuta vaaraa mahdollisen lintuinfluenssaviruksen siirtymisestä sellaisiin tuotteisiin, jotka valmistetaan vyöhykkeen ulkopuolelta peräisin olevista linnuista.

8 §
Terveystodistuksia ja kuljetusasiakirjoja koskevat vaatimukset

Jos siitosmunia kuljetetaan suojavyöhykkeeltä Suomen alueen ulkopuolelle, kuljetuksen mukana olevassa eläinlääkärintodistuksessa on oltava seuraava maininta: "Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/563/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset."

Jos suojavyöhykkeeltä kuljetetaan sellaisia siipikarjan sulkia tai höyheniä taikka niiden osia, jotka on käsitelty vesihöyryllä tai muulla sellaisella tavalla, josta ei säädetä sivutuoteasetuksessa, kuljetuksen mukana olevassa sivutuoteasetuksen liitteessä 2 olevan X luvun mukaisessa kaupallisessa asiakirjassa on oltava maininta tuotteiden käsittelytavasta.

11 §
Valvontavyöhykkeellä noudatettavat kuljetuskiellot

Seuraavat toimenpiteet on kielletty valvontavyöhykkeellä:

1) siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois vyöhykkeeltä sen perustamista koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen voimaantuloa seuraavien 15 vuorokauden aikana;

2) siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin: sekä

3) riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon.

Läänineläinlääkäri voi kuitenkin myöntää luvan kiellettyyn toimenpiteeseen komission päätöksen 2006/563/EY 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa laajuudessa edellyttäen, että kuljetus ei aiheuta vaaraa lintuinfluenssan leviämisestä. Luvassa on asetettava lintuinfluenssan vastustamiseksi välttämättömät lupaehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

Komission päätös 2006/563/EY (32006D563); EYVL N:o L 222, 15.8.2006, s. 11

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.