940/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 320/2006, jäljempänä neuvoston asetus, 3 artiklassa tarkoitettua sokerialan väliaikaista rakenneuudistustukea.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) yrityksellä yritystä, joka luopuu kokonaan tai osittain sokerin tuotantokiintiöstään ja purkaa asianomaiseen tuotantoon liittyvät tuotantovälineet;

2) viitekaudella sokerialan markkinointivuotta 2006/2007;

3) perustoimitusoikeudella viljelijälle viitekaudelle myönnettyä oikeutta tuottaa kiintiösokeria;

4) viljelijällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteenliittymää, jolla on viitekaudella sokerin perustoimitusoikeus;

5) koneurakoitsijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka on viitekaudella rahallista korvausta vastaan sopimuksen perusteella omistamillaan maatalouskoneilla urakoinut viljelijälle sokerijuurikkaan viljelytöitä;

6) rakenneuudistusrahastolla neuvoston asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua rahastoa.

3 §
Yrityksen tuotantovälineiden purkaminen sekä sosiaalisten ja ympäristöä koskevien sitoumusten täyttäminen

Yrityksen on purettava tuotantovälineet sekä täytettävä neuvoston asetuksen 3 artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sosiaaliset ja ympäristöä koskevat vaatimukset 30 päivään syyskuuta 2010 mennessä.

4 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettava osuus rakenneuudistustuesta

Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksetaan rakenneuudistustuen kokonaismäärästä 17 prosenttia, josta koneurakoitsijoiden osuus on enintään 10 prosenttia eli enintään 1,7 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen kokonaismäärä on enintään 6,96 miljoonaa euroa.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että rakenneuudistusrahastossa on käytettävissä varat tuen maksamiseen.

5 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen määräytymisperusteet

Viljelijälle maksettava tuki määräytyy viitekauden perustoimitusoikeuden perusteella siten, että tukea maksetaan 38 prosentille viitekauden perustoimitusoikeuden määrästä. Tuen määrä on enintään 124 euroa tonnilta.

Koneurakoitsijalle maksettava tuki määräytyy kasvukautta 2006 koskevan sopimuksen perusteella urakoidun sokerijuurikkaan kylvö- ja korjuualan perusteella siten, että tukea maksetaan 30 prosentille urakoitujen kylvö- ja korjuuhehtaarien määrästä. Koneurakoitsijan tukea ei kuitenkaan makseta sellaiselta juurikasalalta, joka on koneurakoitsijan tai kylvö- tai korjuukoneen omistajan tai omistajien hallinnassa. Tuen määrä on enintään 400 euroa hehtaarilta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua yksikkötukea voidaan alentaa, jos tukikelpoisten hakemusten perusteella laskettu tuen määrä ylittää 4 §:n 1 momentissa säädetyn enimmäismäärän.

Koneurakoitsijan tukea hakevan tulee liittää hakemukseensa kirjallinen sopimus urakoinnista tai muu luotettava selvitys urakoinnista.

6 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen hakeminen ja myöntäminen

Viljelijän tulee jättää tukihakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus jätetään sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Tuen myöntämisestä päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

Koneurakoitsijan tulee jättää tukihakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jossa sillä on kotipaikka. Tuen myöntämisestä päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.