923/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 3 §, 7 §:n 1 momentti ja 38 § sekä

lisätään uusi 41 a § seuraavasti:

3 §
Hallinto-osasto

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista

2) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihallintoa, tietohallintoa sekä tietopalvelua siltä osin, kun ne eivät kuulu muille osastoille

3) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön edustusta

4) valmius- ja turvallisuusasioita

5) sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden tietojärjestelmää sekä

6) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

7 §
Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa

2) hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä toiminnan ja talouden arviointia

3) hallinnonalan talousarvion ja lisätalousarvioiden valmistelua ja toteutumista, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintasuunnitelman valmistelua ja seurantaa sekä ministeriön tilivirastotehtäviä

4) ministeriön tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä valtion tilinpäätökseen liittyvää vaikuttavuus- ja tuottavuuskuvausta

5) muita hallinnonalan taloudesta annettavia selvityksiä sekä tarkastustoimintaa koskevia selvityksiä

6) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista

7) tasa-arvopolitiikkaa ja muita ministeriölle kuuluvia tasa-arvoasioita

8) etuuksien ja menojen laskentajärjestelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden tietojärjestelmää lukuun ottamatta

9) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa

10) hallinnonalan tietotuotantoa sekä

11) Raha-automaattiyhdistystä.


38 §
Hallinto-osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuusluokkaan 5 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä, harkinnanvaraisen palkallisen ja yli kuukauden kestävän palkattoman virkavapauden myöntämistä, sekä irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista

2) harkinnanvaraisen palkallisen ja yli kuukauden kestävän palkattoman virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kansliapäällikön nimitettävälle ministeriön virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi

3) harkinnanvaraisia virkaehtosopimuksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita ellei jäljempänä muuta määrätä sekä

4) ministeriön puhevallan käyttämistä oikeudellisissa asioissa.

41 a §
Talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettyjen avustusten takaisin perimistä ja avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen muutoksia siinä tapauksessa, että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.