922/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 34 c §:n 2 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 1172/2004:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkömarkkinalain (386/1995) 34 a §:ssä tarkoitettua oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoittavaan jakeluverkonhaltijaan, jolla on vähintään 100 000 asiakasta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) verkonhaltijan johdolla yhteisön toimitusjohtajaa sekä hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsentä;

2) työsuhde-edulla sopimukseen tai yhteisön johdolle suunnattuun palkitsemisjärjestelmään perustuvaa palkkaa tai muuta vastiketta työnantajalle tehdystä työstä;

3) vertikaalisesti integroituneella yrityksellä yhteisöä tai saman osapuolen määräysvallassa olevaa yhteisöryhmää, joka harjoittaa ainakin sähköverkkotoimintaa ja sähkön tuotanto- tai myyntitoimintaa.

3 §
Verkonhaltijan johdon työsuhde-edut

Verkonhaltija, joka toimii osana vertikaalisesti integroitunutta yritystä, ei saa myöntää johdolleen työsuhde-etua, joka perustuu yrityksen sähköntuotanto- tai sähkönmyyntitoimintaa harjoittavien osien toiminnan tulokseen tai muuhun niiden menestystä mittaavaan suureeseen.

4 §
Toimenpideohjelma

Verkonhaltijan tulee laatia ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että verkonhaltija toteuttaa sähkömarkkinalain 3 ja 4 luvussa säädetyt velvoitteensa sähköverkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. Ohjelmassa tulee määritellä toimenpiteet, joiden avulla verkonhaltija arvioi toimintansa syrjimättömyyttä sekä varmistaa henkilöstönsä ja käyttämiensä ulkopuolisten palveluntuottajien syrjimättömän toiminnan. Ohjelma on päivitettävä säännöllisin väliajoin.

5 §
Vastuuhenkilö

Verkonhaltijan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa toimenpideohjelman laatimisesta, täytäntöönpanosta, kehittämisestä ja noudattamisen seurannasta sekä toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen laadinnasta.

Verkonhaltijan tulee varata vastuuhenkilölle riittävät edellytykset huolehtia tässä asetuksessa säädetyistä tehtävistä.

6 §
Toimenpideohjelman sisältö

Verkonhaltijan tulee käsitellä toimenpideohjelmassa toimintansa syrjimättömyyttä ainakin seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

1) toiminnallinen eriyttäminen;

2) asiakassuhteet;

3) tasevastuu ja taseselvitys;

4) tietojärjestelmien hallinta;

5) salassapitovelvollisuus.

7 §
Toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Verkonhaltijan tulee laatia kalenterivuosittain kertomus toimenpideohjelman täytäntöönpanosta. Kertomuksessa tulee kuvata toimenpiteitä, joita verkonhaltija on toteuttanut tai joihin verkonhaltija on päättänyt ryhtyä ohjelman toteuttamiseksi. Verkonhaltijan johdon tulee vahvistaa kertomus allekirjoituksellaan.

8 §
Toimenpideohjelman ja sen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen julkaiseminen

Toimenpideohjelma ja sen täytäntöönpanoa koskeva kertomus tulee julkaista. Kertomus tulee liittää verkonhaltijan yleisesti saataville toimittamaan julkiseen asiakirjaan tai asettaa muulla tavoin yleisesti saataville.

9 §
Toimenpideohjelman ja sen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen toimittaminen Energiamarkkinavirastolle

Verkonhaltijan tulee toimittaa toimenpideohjelma ja siihen päätetyt muutokset Energiamarkkinavirastolle kuukauden kuluessa niiden vahvistamisesta.

Verkonhaltijan tulee toimittaa toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus Energiamarkkinavirastolle tarkasteluvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (32003L0054); EYVL N:o L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.