897/2006

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi käytettävien sammakonreisien ja etanoiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään niistä ehdoista, joilla sammakonreisiä ja etanoita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin sammakonreisiin ja etanoihin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin sammakonreisiin ja etanoihin, jotka:

1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Asetusta ei sovelleta Andorrasta, Färsaarilta, Liechtensteinista ja Norjasta tuotaviin sammakonreisiin ja etanoihin, joihin sovelletaan, mitä ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006) säädetään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Sammakonreisien ja etanoiden maahantuonnista sekä sammakonreisille ja etanoille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sammakonreisillä sammakonreisiä siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 6.1.;

2) etanoilla etanoita siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 6.2.;

3) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

4) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

5) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

6) viejämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;

7) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

8) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

9) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

10) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

11) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda sammakonreisiä tai etanoita, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

6 §
Sammakonreisien tuontivaatimukset

Sammakonreisiä saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti annetun komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VII. Maahan tuotavien sammakonreisien on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.

Sammakonreisien tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen I osassa A. Uudesta-Seelannista tuotavien sammakonreisien tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

7 §
Etanoiden tuontivaatimukset

Etanoita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VI. Maahan tuotavien etanoiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.

Etanoiden tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen I osassa B. Uudesta-Seelannista tuotavien etanoiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

8 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin eriin, joita tarkoitetaan kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklassa.

9 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja sammakonreisiä ja etanoita saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu sammakonreisien osalta komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VII ja etanoiden osalta mainitun päätöksen liitteen osassa VI. Sammakonreisien ja etanoiden tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

4 luku

Muut säännökset

10 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

11 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on sammakonreisien ja etanoiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista 27 päivänä elokuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (870/1997).

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY (31992L0118); EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49
Neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EYVL N:o L 18, 23.1.2003, s. 11
Neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1997, s. 9
Komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38
Komission päätös 2003/812/EY (32003D0812); EYVL N:o L 305, 22.11.2003, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EYVL N:o L 195, 2.6.2004, s. 12
Komission asetus (EY) N:o 136/2004 (32004R0136); EYVL N:o L 21, 28.1.2004, s. 11
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 22
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 83
Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 27

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.