894/2006

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi tarkoitettujen maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontierien elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Andorrasta, Färsaarilta, Liechtensteinista ja Norjasta tuotaviin maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontieriin, joihin sovelletaan, mitä ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006) säädetään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden maahantuonnista sekä maidolle ja maitopohjaisille tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maidolla raakamaitoa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 4.1. sekä ternimaitoa, jota eläin tuottaa 3-5 vuorokauden ajan poikimisesta;

2) maitopohjaisella tuotteella meijerituotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.2. sekä ternimaitopohjaista tuotetta, jota saadaan ternimaitoa jalostamalla;

3) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

4) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

5) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

6) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;

7) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

8) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

9) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

10) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

11) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

6 §
Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontivaatimukset ternimaitoa ja ternimaitopohjaisia tuotteita lukuun ottamatta

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, lukuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitopohjaisia tuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 10 §:ssä, saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja raakamaidon yhteisöön tuontia varten annetun komission päätöksen 2004/438/EY liitteessä I. Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on tuontimaakohtaisesti täytettävä komission päätöksen 2004/438/EY artiklassa 2 mainitut käsittelyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen liitteessä I on säädetty. Maahan tuotavan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Tuontierien mukana on oltava komission päätöksen 2004/438/EY liitteen II mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty maidon osalta.

7 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, ternimaitoa ja ternimaitopohjaisia tuotteita lukuun ottamatta, jotka tuodaan laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai tuodaan Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan, on täytettävä vähintään komission päätöksen 2004/438/EY artiklan 4 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen II osan 3 mukainen eläinlääkärintodistus.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

8 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilöille lähetettäviin maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sisältäviin eriin, joiden tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään henkilökohtaiseen kulutukseen tuotavia eläinperäisiä tuotteita koskevista toimenpiteistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

9 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontieriä, lukuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitopohjaisia tuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 10 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2004/438/EY liitteessä I. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että kyseiset tuotteet täyttävät komission päätöksen 2004/438/EY liitteen I mukaiset tuontimaakohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuontierän mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

10 §
Ternimaidon ja ternimaitopohjaisten tuotteiden tuonti

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen ternimaitoa ja ternimaitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen tuontiluvan.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

4 luku

Muut säännökset

11 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

12 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on maidon ja maitopohjaisten tuotteiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista 21 päivänä tammikuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (52/2004).

Neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1997, s. 9
Komission päätös 97/252/EY (31997L0252); EYVL N:o L 101, 18.4.1997, s. 46
Neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EYVL N:o L 18, 23.1.2003, s. 11
Komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38
Komission päätös 2003/59/EY (32003L0059); EYVL N:o L 23, 28.1.2003, s. 28
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EYVL N:o L 195, 2.6.2004, s. 12
Komission päätös 2004/432/EY (32004D0432); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 33
Komission päätös 2004/438/EY (32004L0438); EYVL N:o L 92, 12.4.2005, s. 47
Komission asetus (EY) N:o 745/2004 (32004R0745) EYVL N:o L 122, 26.4.2004, s. 1
Komission päätös 2004/784/EY (32004L0784); EYVL N:o L 346, 23.11.2004, s. 11
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 22
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 83
Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 2076/2005 (32005R2076); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 83
Komission päätös 2006/208/EY (32006L0208); EYVL N:o L 75, 14.3.2006, s. 20
Komission päätös 2006/295/EY (32006L0295); EYVL N:o L 108, 21.4.2006, s. 24

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.