889/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 1 momentin 5 b kohta,

muutetaan 3 §, 11 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 36 § sekä asetuksen liitteet 1 ja 2, sekä

lisätään 1 §:n 1 momentin 10 kohtaan, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa (621/2002), uusi o alakohta, 6 §:n 1 momentin 9 kohtaan, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa (621/2002), uusi j alakohta, 16 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä asetukseen uusi 36 a § seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:


10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:


o) liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja luista;


3 §
Ainepäästöjen luvanvaraisuus

Ympäristölupaa on haettava ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla, jos toiminnasta päästetään vesiin tai vesihuoltolaitoksen viemäriin tämän asetuksen liitteessä 1 mainittuja aineita. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että päästö sisältää niin vähäisen määrän kyseisiä aineita, ettei niiden päästämisestä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle.

6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentista tai 5 §:stä muuta johdu:


9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:


j) liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja luista;


11 §
Lisätiedot vesipäästöjen vuoksi

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoa koskevassa hakemuksessa on oltava selvitys asukasvastineluvusta ja typenpoiston tarpeesta. Eläinsuojaa koskevassa hakemuksessa on oltava selvitys lannan ja virtsan levitykseen käytettävissä olevasta alueesta ja sen pinta-alasta sekä laidun- ja jaloittelualueista. Maidontuotantotilaa koskevassa hakemuksessa on lisäksi oltava selvitys maitohuonejätevesien käsittelystä.


16 §
Kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito

Jos lupaa on haettu ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin erillisillä hakemuksilla, voidaan niistä kuuluttaa yhteisesti yhdellä kuulutuksella.

Hakemusasiakirjat on toimitettava kuntaan pidettäviksi nähtävillä kuulutuksessa mainitussa paikassa.

19 §
Lupapäätöksen ratkaisuosan sisältö

Lupapäätöksen ratkaisuosasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:


3) tämän asetuksen liitteen 2 mukaisia aineita koskevat päästöraja-arvot ja muut päästömääräykset, jos näitä aineita voi päästä ympäristöön tai vesihuoltolaitokseen viemäriin sellaisia määriä, että toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle;


Lupapäätöksestä on tarvittaessa käytävä ilmi, miten lupaharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen toimintojen tekninen ja toiminnallinen yhteys. Lupapäätöksestä on lisäksi käytävä tarvittaessa ilmi, miten ympäristöasioiden hallintajärjestelmät tai energiansäästösopimuksiin perustuvat toimet ja raportointi on otettu huomioon lupamääräyksiä asetettaessa. Päätöksessä on lisäksi mainittava, mitä ympäristönsuojelulain 56 §:ssä säädetään.

36 §
Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavia päästöjä koskevat yleiset vaatimukset

Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet ja muut pilaavia aineita sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla:

1) vesihuoltolaitoksen päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi tai muiden purkuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttämiseksi;

2) lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän käsittelyn ja hyödyntämisen varmistamiseksi;

3) viemäriverkon ja puhdistamojen työntekijöiden terveyden suojelemiseksi;

4) jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi;

5) viemäriverkon, puhdistamoiden ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen estämiseksi.

Vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä laitoksen viemäriin kiinteistöä ja ottamasta vastaan 1 momentissa tarkoitettuja jätevesiä, jos 1 momentissa säädetyt vaatimukset eivät täyty.

36 a §
Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavista päästöistä määrääminen ympäristöluvassa

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset päästöraja-arvot ja muut päästömääräykset vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettaville teollisuusjätevesille tai muille vesille, jotka sisältävät liitteen 2 aineita, sen varmistamiseksi, että jätevedet esikäsitellään asianmukaisesti ja päästöjä tarkkaillaan. Lupaviranomaisen on lupa-asiaa käsiteltäessä kuultava vesihuoltolaitosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Edellä 1 §:n 1 momentin 10 kohdan o alakohdan toimintaan sekä liitteen 1 kohdissa 8―14 mainittujen aineiden johtamiseen vesiin tai vesihuoltolaitoksen viemäriin on haettava ympäristölupaa viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2007, jos toiminta on aloitettu tai aloitetaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Airi Karvonen

Liite 1

Aineet, joiden päästöt vesiin tai vesihuoltolaitoksen viemäriin ovat ympäristöluvanvaraisia

1. elohopea ja sen yhdisteet;

2. kadmium ja sen yhdisteet;

3. arseeni ja seleeni sekä niiden yhdisteet;

4. kromi, lyijy, nikkeli, tallium, uraani sekä niiden yhdisteet;

5. orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia yhdisteitä;

6. orgaaniset tinayhdisteet ja ympäristölle vaaralliset orgaaniset fosforiyhdisteet;

7. syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset yhdisteet;

8. antimoni, boori ja telluuri sekä niiden yhdisteet;

9. barium, beryllium, hopea, koboltti, kupari, molybdeeni, sinkki, tina, titaani ja vanadiini sekä niiden yhdisteet;

10. syanidit ja fluoridit;

11. kasvinsuojeluaineet ja biosidivalmisteet sekä niiden johdannaiset;

12. mineraaliöljyt ja öljyperäiset hiilivedyt;

13. pysyvät hiilivedyt ja pysyvät ja kertyvät myrkylliset orgaaniset aineet;

14. muut vesiympäristölle tai vesiympäristön kautta terveydelle tai ympäristölle vaaralliset tai haitalliset aineet sekä aineet ja seokset, jotka voivat haitata vesien käyttöä.

Liite 2

Tärkeimmät pilaantumista aiheuttavat aineet päästöjen raja-arvoja asetettaessa

Päästöt vesiin


6) syanidit ja fluoridit;


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.