881/2006

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamiin tukijärjestelmiin, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla.

2 §
Toimivaltainen viranomainen maksajavirastoasioissa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 885/2006 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö.

3 §
Maksajavirasto Ahvenanmaan maakunnassa

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1290/2005, jäljempänä rahoitusasetus, tarkoitettu maksajavirasto on maa- ja metsätalousministeriö (maksajavirasto). Toukokuun 1 päivästä 2007 lähtien maksajavirastona toimii maaseutuvirastosta annetussa laissa (666/2006) tarkoitettu virasto.

4 §
Maksajaviraston tehtävien hoitaminen

Maksajavirasto raportoi komissiolle siten kuin siitä erikseen säädetään, huolehtii kirjanpitoasiakirjojen päivityksestä sekä hoitaa sille säädetyt muut tehtävät siltä osin kuin näitä ei ole annettu Ahvenanmaan maakunnan hallituksen hoidettaviksi.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus hoitaa tukien maksamiseen, kirjanpitoon sekä tuensaajien valvontaan kuuluvat tehtävät. Maksajaviraston tehtävien hoidosta sovitaan tarkemmin maksajaviraston ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisellä sopimuksella.

5 §
Todentamisviranomainen

Rahoitusasetuksen 7 artiklassa tarkoitetun todentamisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan osalta yksikkö, joka myöntää mainitussa asetuksessa tarkoitetun todistuksen maksajavirastosta.

6 §
Vastuu maksajaviraston tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista

Ahvenanmaan maakunta vastaa tässä asetuksessa tarkoitettujen maksajaviraston tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannusten korvaamiseen liittyvistä menettelyistä sovitaan tarkemmin maksajaviraston ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisellä sopimuksella.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa 16 päivänä marraskuuta 2001 annettu tasavallan presidentin asetus (1004/2001).

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.