867/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain (469/1979) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 448/2006:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetussa laissa (469/1979) tarkoitetuilta matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta.

2 §
Matkalipun tarkastajan koulutus

Matkalipun tarkastajien koulutukseen on sisällytettävä ainakin seuraavia asiakokonaisuuksia:

1) tarkastusalueen joukkoliikenteestä:

a) asianomaisen joukkoliikennejärjestelmän perusteet;

b) tarkastusalueen liikennemuodot ja reitit;

c) tarkastusalueen joukkoliikenteen liikennöintiajat;

2) tarkastusalueen matkalippujärjestelmästä:

a) matkalipputyypit ja niiden hinnat;

b) matkalippujen hankkiminen;

c) matkalippujen käyttäminen ja voimassaolo;

3) tarkastustoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä:

a) joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettu laki kokonaisuudessaan;

b) järjestyksenvalvojista annettu laki (533/1999), järjestyslaki (612/2003) ja järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annettu laki (472/1977) keskeisiltä osiltaan;

c) tarkastusmaksujen perimistä koskeva oikeuskäytäntö keskeisiltä osiltaan;

4) tarkastustoiminnasta käytännössä:

a) tarkastajan tehtävät, toimivaltuudet ja vastuut;

b) tarkastustehtävissä noudatettavat yleiset periaatteet ja toimintaohjeet;

c) tarkastusmaksusta vapauttamiseen liittyvän harkintavallan käyttäminen;

d) virkapuku ja tarkastuspassi;

e) tarkastajan käyttäytyminen tarkastustilanteessa;

f) tarkastajan käyttäytyminen ja toimiminen ongelmatilanteissa;

g) työturvallisuus tarkastajan tehtävissä;

h) tarkastajien yhteistyö järjestyksenvalvojan, kuljettajan, konduktöörin, rahastajan ja poliisin kanssa;

5) asiakaspalvelusta:

a) asiakaslähtöisyys ja ammattitaitoinen palvelu;

b) tarkastajan vuorovaikutustaidot ja asenteet tarkastustilanteissa;

c) tärkeimmät tarkastustehtävää suoritettaessa käytettävät fraasit ruotsiksi ja englanniksi;

6) onnettomuustilanteissa toimimisesta:

a) asianomaisten liikennemuotojen turvajärjestelmät;

b) ensiavun antaminen Suomen Punaisen Ristin Ensiapu I -kurssin tai vastaavan muun ensiapukurssin sisältöä vastaavassa laajuudessa.

Matkalipun tarkastajilta vaadittavan koulutuksen pituus on vähintään 160 oppituntia. Opetukseen on sisällytettävä 80 tuntia luentomuotoista opetusta ja 80 tuntia työhön opastamista käytännössä.

3 §
Tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan koulutus

Tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan koulutukseen on sisällytettävä soveltuvin osin 2 §:ssä mainitut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset asiakokonaisuudet, kuitenkin ainakin perehdyttäminen tarkastusalueen joukkoliikenteeseen ja sen maksujärjestelmään sekä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettuun lakiin. Lisäksi koulutukseen on sisällytettävä perehdyttäminen asiakaspalveluun ja yhteistyöhön matkalipun tarkastajan kanssa.

Koulutuksen pituus on vähintään 40 tuntia. Siihen tulee sisältyä luentomuotoista opetusta ja työhön opastamista käytännössä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Tuula Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.