856/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 20 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita lukiokoulutukseen.

2 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

Jos nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin täytettäviä opiskelupaikkoja, opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Korotetut arvosanat otetaan huomioon jos siitä on erillinen koulun antama todistus. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden aritmeettinen keskiarvo. Opiskelijat otetaan erikseen suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen koulutukseen.

Jos samalla koulutuksen järjestäjällä on useita oppilaitoksia, sovelletaan 1 momentissa mainittuja perusteita erikseen kunkin oppilaitoksen osalta. Mikäli opiskelija ei tule valituksi haluamaansa lukioon, koulutuksen järjestäjä voi tarjota hänelle aloituspaikkaa muusta lukiostaan tai jonkin toisen koulutuksen järjestäjän lukiosta, jos koulutuksen järjestäjät ovat asiasta sopineet.

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista muilla kuin perusopetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida näiden hakijoiden edellytykset suoriutua lukio-opinnoistaan.

Tätä asetusta sovelletaan myös yhteishakuajankohdan jälkeen tehtäviin valintoihin.

3 §
Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sekä muiden näyttöjen huomioon ottaminen

Jos koulutuksen järjestäjä käyttää 2 §:ssä tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset ottaa valinnassa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä.

Otettaessa opiskelijoita lukiokoulutukseen, jossa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan 2 §:ssä tarkoitettua keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon samassa pykälässä mainittujen tai muiden opetuksessa painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä. Edellä todettujen lisänäyttöjen vaikutus yhdessä mahdollisten 1 momentissa tarkoitettujen kokeiden kanssa ei saa ylittää puolta enimmäispistemäärästä.

4 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet muussa lukiokoulutuksessa

Tätä asetusta sovelletaan myös valittaessa opiskelijoita International Baccalaeureate, European Baccalaureate ja Reifeprüfung -tutkintoihin johtaviin opintoihin. Koulutuksen järjestäjä voi selvittää hakijoiden opetuskielen hallinnan riittävyyden.

Koulutuksen järjestäjä päättää aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen ottamisen perusteista. Alle 18-vuotias hakija saadaan ottaa tässä momentissa tarkoitettuun koulutukseen kuitenkin ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Koulutuksen järjestäjä päättää lukiolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettujen aineopiskelijoiden ottamisen perusteista.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1998 annettu opetusministeriön päätös lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista (1202/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tässä asetuksessa mainittuja perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita heinäkuun 2007 jälkeen alkavaan koulutukseen. Siihen saakka opiskelijavalintaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Opetusneuvos
Heikki Blom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.