840/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2006

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvun 10 §:n 8 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 740/1993:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään niistä tarkemmista vaatimuksista, joiden täyttyessä arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperipörssi saa ottaa arvopaperin kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle, sekä näistä vaatimuksista myönnettävien poikkeusten perusteista.

Jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty, asetus ei estä arvopaperipörssiä ottamasta sääntöihinsä tätä asetusta ankarampia tai sitä täydentäviä määräyksiä. Tällöin niitä kuitenkin on sovellettava yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi näitä vaatimuksia voidaan soveltaa vain sellaiseen arvopaperin pörssilistalle ottamista koskevaan hakemukseen, joka on tehty sen jälkeen, kun säännöt on vahvistettu valtiovarainministeriössä ja julkistettu.

2 §

Osakeyhtiön ja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan, joka hakee liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista pörssilistalle, on liitettävä hakemukseensa suomalainen kaupparekisteriote sekä kaupparekisteriin merkitty yhtiöjärjestys.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja voida liittää hakemukseen, siihen on liitettävä niitä vastaavat asiakirjat, hakijan perustamiskirja tai muu osoitus hakijan oikeudellisesta luonteesta. Jos asiakirjoista ei käy ilmi arvopaperien oikeudellinen luonne, hakemukseen on liitettävä muu osoitus niiden oikeudellisesta luonteesta.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske valtiota, sen osavaltiota, kuntaa ja kuntayhtymää eikä kansainvälistä julkisyhteisöä lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettua vaatimusta liittää hakemukseen osoitus arvopaperien oikeudellisesta luonteesta.

3 §

Pörssilistalle haettavan osakelajin osakkeiden ennakoitavissa olevan markkina-arvon tai, jos sitä ei voida arvioida, osakkeet liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön oman pääoman määrän on oltava vähintään miljoona euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, pörssilistalle voidaan ottaa pörssilistalle aikaisemmin otettujen osakkeiden kanssa samanlajisia osakkeita.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos osakkeiden markkinat ovat Rahoitustarkastuksen arvion mukaan muutenkin riittävät.

Jos Suomessa arvopapereilla julkista kaupankäyntiä järjestävän muun yhteisön asettamat vaatimukset ovat samat tai lievemmät kuin 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset, arvopaperipörssi voi säännöissään määrätä 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia ankarammista vaatimuksista.

4 §

Osakeyhtiön, joka on laskenut liikkeeseen pörssilistalle haettavan osakkeen, on luovutettava arvopaperipörssille tilintarkastetut suomen- tai ruotsinkieliset tilinpäätökset kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudeltaan.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos se on yhtiön tai sijoittajien edun mukaista ja jos sijoittajilla Rahoitustarkastuksen käsityksen mukaan on käytettävissään tarpeellisen tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja hakemuksen tarkoittamista osakkeista.

5 §

Jos arvopaperia on tarjottu yleisölle, voidaan tarjotut arvopaperit ottaa pörssilistalle vasta merkintä- tai tarjousajan päätyttyä.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta velkakirjojen jatkuviin liikkeeseenlaskuihin, joissa merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

6 §

Osakeyhtiön tai muun yrityksen, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella, arvo-paperina liikkeeseen laskeman osakkeen ja velkakirjan on täytettävä liikkeeseenlaskijan kotivaltion vaatimukset. Sama koskee Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion, sen osavaltion, kunnan ja kuntayhtymän arvopaperina liikkeeseen laskemaa velkakirjaa.

Velkakirjan, joka lasketaan liikkeeseen vain Suomessa, on arvopaperina kuitenkin oltava Suomen lainsäädännön mukainen.

Osakkeen ja velkakirjan, jonka liikkeeseenlaskija on Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta, pitää arvopaperina tarjota riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettu arvopaperi ei muodoltaan täytä arvopaperille Suomessa asetettuja vaatimuksia, arvopaperipörssin on saatettava tämä asia yleisön tietoon.

7 §

Yleisöllä on oltava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa riittävästi senlajisia osakkeita, joiden ottamista pörssilistalle haetaan, kuitenkin vähintään neljännes osakelajin edustamasta osakepääomasta.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, vaikka vaatimus täyttyy vasta, kun osakkeet on otettu pörssilistalle, jos Rahoitustarkastus katsoo, että vaatimus täyttyy riittävän lyhyessä ajassa osakkeiden pörssilistalle ottamisesta. Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen myös, jos Rahoitustarkastus arvioi, että osakkeen markkinat tulevat olemaan muutenkin riittävät ottaen huomioon samanlajisten osakkeiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

Kun hakemus pörssilistalle ottamisesta koskee samanlajisten osakkeiden lisäerää, arvopaperipörssi voi arvioida yleisön hallussa olevien osakkeiden määrää suhteessa kaikkiin liikkeeseen laskettuihin samanlajisiin osakkeisiin.

Jos osakkeet on otettu pörssilistalle Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa ja yleisön hallussa on riittävästi osakkeita kyseisessä valtiossa, osakkeet voidaan ottaa pörssilistalle myös Suomessa.

8 §

Pörssilistalle haettavien velkakirjojen yhteismäärän on oltava vähintään 200 000 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaatimusta ei sovelleta, jos pörssilistalle haetaan velkakirjoja, jotka ovat osa jatkuvaa liikkeeseenlaskua, jossa liikkeeseenlaskun suuruutta ei ole etukäteen määrätty.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos Rahoitustarkastus arvioi, että velkakirjojen markkinat tulevat olemaan muutenkin riittävät ottaen huomioon samanlajisten osakkeiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

9 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään joukko-velkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, koskee 8 §:ää lukuun ottamatta soveltuvin osin myös muita arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 kohdissa tarkoitettua arvopaperia kuin joukkovelka-kirjaa ja sen liikkeeseenlaskijaa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2006. Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön 13 päivänä lokakuuta 1994 antama päätös arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista (906/1994).

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Tuomas Majuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.