765/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 22 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 447/2006, nojalla:

1 §
Yhteishankittavat tuotteet ja palvelut

Valtionhallinnossa voidaan yhteishankintoina hankkia seuraavia hallinnon käyttöön tarvittavia tavanomaisia tavaroita ja palveluita sekä laajasti käytettäviä tavanomaisia tietoteknisiä laitteistoja ja niiden ohjelmistoja sekä hallinnon yhteisiä tietojärjestelmiä (yhteishankittavat tuotteet ja palvelut):

1) Painotuotteet ja painatuspalvelut

a) kirjekuorien, lomakkeiden ja käyntikorttien painatus,

b) kotimaiset sanoma- ja aikakausilehdet,

c) julkaisujen ja kirjojen painatus;

2) Sähkö, polttoaineet ja öljytuotteet

a) sähkö,

b) bensiini (lyijytön ja lyijypitoinen) ja dieselöljy,

c) raskasöljyt ja niistä johdetut tuotteet erityisesti kaasuöljyt, polttoöljyt, voiteluöljyt ja voiteluaineet;

3) Toimistokoneet, -tarvikkeet ja -kalusteet

a) toimiston koneet ja laitteet sekä niiden osat ja tarvikkeet,

b) toimistotarvikkeet, täyttö- ja suoratoimitukset,

c) toimistokalusteet,

d) toimiston koneiden, laitteiden ja kalusteiden huolto- ja asennuspalvelut;

4) Tietokoneet ja tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet

a) tietokoneet (työasemat ja kannettavat),

b) näytöt,

c) tulostimet,

d) telefaksit, kopiokoneet ja monitoimilaitteet,

e) tietoturvalaitteet,

f) tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden osat, varusteet ja lisätarvikkeet,

g) tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden huolto- ja asennuspalvelut,

h) televisiot, kuvatallentimet ja digisovittimet;

5) Tietojärjestelmät ja ohjelmistot

a) toimistojärjestelmät ja toimiston perus-ohjelmistot, ohjelmistolisenssit ja ohjelmistojen päivittäminen,

b) taloushallinnon tietojärjestelmät ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut,

c) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäpalvelut,

d) matkanhallinnan ja -varauksen tietojärjestelmät sekä tietojärjestelmäpalvelut,

e) dokumentinhallinta- ja arkistointijärjestelmät,

f) sähköisen asioinnin alusta ja komponentit,

g) tietojärjestelmien yhteentoimivuutta mahdollistavat ohjelmistot ja palvelut,

h) henkilöiden ja yritysten tunnistamisen sähköisessä asioinnissa mahdollistavat tieto-järjestelmät, ohjelmistot ja palvelut,

i) tietoturvaohjelmistot ja -palvelut,

j) sähköpostijärjestelmät

k) tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja -laitteiden käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelut sekä käyttäjä- ja asiantuntijakoulutus;

6) Tieto- ja puheliikenne

a) tietoliikenne ja tietoliikennepalvelut,

b) puheliittymät, puhepalvelut ja välitystoiminta,

c) puhelinlaitteet;

7) Ajoneuvot ja ajoneuvopalvelut

a) henkilöautot ja tila-autot (myös erityis-tarkoituksiin muutettavissa olevat),

b) pakettiautot ja niiden alustat, pick-upautot ja pikkubussit (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),

c) maastoautot ja nelivetoautot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),

d) kevyet ja raskaat kuorma-autot,

e) rengas- ja huoltopalvelut,

f) tilausajoneuvopalvelut;

8) Matkustuspalvelut

a) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen käytettävät lentokuljetuspalvelut,

b) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen käytettävät hotelli- ja majoituspalvelut,

c) matkatoimistopalvelut;

9) Eräät muut palvelut

a) työterveyshuolto,

b) siivoustarvikkeet ja kiinteistönhoidon tarvikkeet, välineet ja palvelut,

c) virkojen ja tehtävien täyttöä koskevat palvelut,

d) tavarankuljetus- ja muuttopalvelut,

e) valtion virkamiesten ja työntekijöiden virkamatkavakuutus,

f) valtion maksuaikakorttiratkaisut,

g) leasingpalvelut (tietokoneet, tietotekniset laitteet, toimistokoneet ja -laitteet, toimistokalusteet, ajoneuvot).

2 §
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista

Valtiovarainministeriö määrää päätöksellään, mitkä 1 §:ssä tarkoitetuista tuotteista ja palveluista kuuluvat kulloiseenkin valtionhallinnon yhteishankintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä voidaan lisäksi määrätä yhteishankinnan valmistelun käynnistämisestä ja aikataulusta, kilpailutettavan tuotteen tai palvelun tarkemmasta kuvaamisesta, yhteishankinnan aikataulusta, kilpailuttamisen suunnitteluryhmästä, yhteishankinnan suuruudesta ja jakamisesta, yhteishankinnan kohderyhmästä ja yhteishankinnan soveltamisalan rajaamisesta, yhteishankinnan hankintayksiköstä ja hankintasopimuksen allekirjoittamisesta sekä kilpailuttamista ja hankintaa koskevasta tiedottamisesta samoin kuin muista yhteishankinnan valmistelun ja toteuttamisen yksityiskohdista.

Virasto tai laitos ei saa ryhtyä kilpailuttamaan 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä määrättyä yhteishankittavaa tuotetta tai palvelua yhteishankinnan valmistelun tai toteuttamisen ollessa vireillä taikka valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n 2 momentin perusteella kilpailutetun yhteishankintasopimuksen voimassaoloaikana.

Jos virasto tai laitos järjestää 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä määrättyjen yhteishankittavien tuotteiden tai palveluiden hankinnan valtion talousarviosta annetun lain 22 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä muulla tavalla kuin yhteishankintana, sen on yksilöitävä erityinen syy hankintaa koskevassa päätöksessä.

3 §
Yhteishankinnan hankintayksikkö

Valtiovarainministeriö nimeää päätöksellään valtionhallinnon yhteishankintojen hankintayksikön (yhteishankinnan hankintayksikkö), joka vastaa yhteishankinnan kilpailuttamisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta.

Yhteishankinnan hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen ja allekirjoittaa hankintaan liittyvät sopimukset. Valtiovarainministeriö voi päätöksellään määrätä, että hankintaan liittyvät sopimukset allekirjoittaa lisäksi muu päätöksessä nimetty valtion virasto tai laitos.

Yhteishankinnan hankintayksikkö tiedottaa kilpailuttamisesta, hankintapäätöksestä ja kilpailutetun sopimuksen käyttöönotosta valtion virastoille ja laitoksille. Valtiovarainministeriön päätöksellä voidaan kuitenkin määrätä tiedottaminen muun valtion viraston tai laitoksen taikka yhteishankinnan hankintayksikön tehtäväksi.

4 §
Yhteishankinnan suunnitteluryhmä

Yhteishankinnan hankintayksikkö kokoaa kilpailuttamista valmistelevan suunnitteluryhmän, jollei suunnitteluryhmästä ole erikseen määrätty valtiovarainministeriön päätöksellä.

Suunnitteluryhmän kokoamisessa tulee ottaa huomioon ainakin kilpailutettaville yhteishankittaville tuotteille ja palveluille asetetut vaatimukset, hankinnan laajuus, merkittävimmät käyttäjäryhmät sekä hankinnan teknisten ja kaupallisten vaatimusten edellyttämä asiantuntemus.

Valtiovarainministeriö nimeää päätöksellään suunnitteluryhmän puheenjohtajan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2006.

Tätä asetusta ei sovelleta hankintoihin, joita koskevat hankintailmoitukset on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Vanhempi budjettisihteeri
Tomi Hytönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.