764/2006

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006

Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Kainuun hallintokokeilusta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (343/2003) 26, 28, 31―37, 40 § ja 48 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 28, 36 ja 37 § osaksi laissa 219/2004 sekä 33―35 ja 40 § viimeksi mainitussa laissa, sekä

muutetaan 8 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 24, 25, 29, 30, 38, 39 ja 41 §,

sellaisina kuin niistä ovat 24, 29 ja 39 § osaksi mainitussa laissa 219/2004 sekä 25 ja 38 § viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

8 §
Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuustoon valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntalain (365/1995) 10 §:n mukaisesti kokeilualueen yhteenlasketun asukasluvun mukaan. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Lisäksi Vaalan kunta nimeää maakuntavaltuustoon kaksi edustajaa, jotka ovat valtuuston jäseninä sen käsitellessä Kainuun liiton toimialaan kuuluvia asioita sekä rakennerahastovaroja ja niiden vastinrahoitusta koskevia asioita.

10 §
Maakuntavaltuuston tehtävät kansallisen kehittämisrahoituksen hallinnoinnissa

Maakuntavaltuusto päättää Kainuun kehittämisrahan jakamisesta eri viranomaisille seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) alueiden kehittämislain (602/2002) 4 luvun 23 §:n mukaiseen tukeen;

2) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:n mukaiseen valtiontukeen;

3) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) 23 §:n 1 kohdan mukaisiin liikenteen ostoihin;

4) kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/1981) mukaiseen kuljetustukeen;

5) yritystoiminnan tukemisesta annetun lain (1068/2000) 2, 3 ja 4 lukujen mukaisiin yritystukiin;

6) julkisista työvoimapalveluista annetun lain (1295/2002) 6 luvun 1 §:n mukaisiin koulutushankintoihin sekä 7 luvun mukaiseen työllistämistukeen ja lisätukeen;

7) eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) mukaisiin avustuksiin, tukiin ja valtion investointeihin;

8) ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen (894/1996) mukaisiin avustuksiin;

9) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin ja valtion töihin;

10) ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksamiseen; sekä

11) perustienpitoon ja tieverkon kehittämiseen.


16 §
Maakuntahallituksen eri kokoonpano

Maakuntahallituksen peruskokoonpanossa on vähintään kahdeksan jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Johtosäännössä voidaan määrätä, että maakuntahallituksen peruskokoonpanon jäsenen on oltava maakuntavaltuuston jäsen. Maakuntahallituksen käsitellessä Kainuun liiton toimialaan kuuluvaa asiaa sen toimintaan osallistuu Vaalan kunnan nimeämä edustaja.


23 §
Peruspalveluiden rahoitus

Kainuun kunnat rahoittavat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämiä 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä palveluita siten kuin kunnat siitä kuntayhtymän perussopimuksessa sopivat. Perussopimuksen mukainen rahoitus palveluihin maksetaan maakunnalle. Perussopimuksessa rahoitus on määriteltävä kaikille kunnille samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa määritellyistä tuloista tai summana asukasta kohden. Perussopimuksessa voi olla siirtymäaika muutosten tasaamiseksi.


24 §
Maakuntavaalit

Kainuun maakuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina kunnallisvaalien yhteydessä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Kokeilualue on vaaleissa yhtenä vaalipiirinä.

Jollei tässä laissa muuta säädetä, sovelletaan maakuntavaaleissa soveltuvin osin kuntalain ja vaalilain (714/1998) sekä ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000) kunnallisvaaleja koskevia säännöksiä.

25 §
Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Kokeilualueen kunnassa kunnallisvaaleissa äänioikeutettu henkilö on äänioikeutettu myös maakuntavaaleissa.

Maakuntavaaleissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä kuin kunnallisvaaleissa.

29 §
Ennakkoäänestysoikeus

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta maakuntavaaleissa kotimaassa olevassa ennakkoäänestyspaikassa.

30 §
Ehdokasasettelu

Maakuntavaalien ehdokashakemukset on tehtävä Kajaanin keskusvaalilautakunnalle, joka käsittelee hakemukset ja laatii maakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän.

Puolueen ehdokkaat asettaa puolueen Kajaanin keskusvaalilautakunnalle ilmoittama puolueen henkilöjäseniä kokeilualueen kunnissa edustava yhdistys.

Vaalilain 150 §:ssä tarkoitetun valitsijayhdistyksen perustamiseksi tarvitaan vähintään 100 kokeilualueella äänioikeutettua henkilöä.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamies kunnallisvaaleissa voi toimia vaaliasiamiehenä myös maakuntavaaleissa.

38 §
Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen kello 18.00 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas, puolue, vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat kunnassa saaneet, sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja kunnassa annettujen äänten kokonaismäärän Kajaanin keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla.

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset kaikilta keskusvaalilautakunnilta Kajaanin keskusvaalilautakunta vahvistaa viipymättä maakuntavaalien tuloksen.

Kajaanin keskusvaalilautakunta julkaisee maakuntavaalien tuloksen ja tiedottaa tuloksesta vaalilain 95 §:n mukaisesti.

39 §
Muutoksenhaku vaaleihin

Päätökseen, jolla maakuntavaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta siten kuin vaalilain 8 luvussa muutoksenhausta kunnallisvaaleissa säädetään.

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tuloksiin, vaalit on määrättävä uusittaviksi kokeilualueella, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa.

Jos vaalit valituksen johdosta määrätään uusittaviksi, on uusittavien vaalien vaalipäivä Kajaanin keskusvaalilautakunnan määräämä sunnuntai.

41 §
Kuntalain soveltaminen

Maakunnan hallinnosta, maakunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta, luottamushenkilöistä, henkilöstöstä, hallintomenettelystä, taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntien yhteistoiminnasta on, sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kuntayhtymästä. Maakuntavaltuustoon sovelletaan tällöin kuntalain säännöksiä valtuustosta ja maakuntahallitukseen kuntalain säännöksiä kunnanhallituksesta. Maakuntaan sovelletaan kuntalain 65 §:ssä säädettyä velvoitetta päättää toimenpiteistä, joilla taseen osoittama ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan. Maakuntavaltuustoon ei kuitenkaan sovelleta kuntalain 81, 82 ja 86 a §:ää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 215/2005
HaVM 12/2006
EV 90/2006

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.