754/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) lupa yksityisraideliityntää varten, sekä

2) lupa tasoristeystä varten.

3 §
Omakustannusarvon mukainen julkisoikeudellinen suorite

Liikenteenohjaus yksityisraiteella tai sen osalla on valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksullinen julkisoikeudellinen suorite, josta Ratahallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun. Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 73 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja 63 euroa kultakin alkavalta lisätyötunnilta.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) risteämälupa;

2) mittauspyöräkertojen vuokraaminen;

3) huoneistojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen ja luovuttaminen;

4) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun myynti;

5) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

6) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

7) rautatielain (555/2006) 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvat palvelut, rataverkon käytön lisäpalvelut ja oheispalvelut, sekä

8) muu toimeksiantoon perustuva Ratahallintokeskuksen suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ratahallintokeskus ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan Ratahallintokeskuksen maksuista 24 päivänä marraskuuta 2004 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1020/2004).

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1. Lupa yksityisraideliittymää varten 262,00 euroa

2. Lupa tasoristeystä varten 262,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.