729/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään omistusasuntolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1204/1993) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 718/2006, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään tarkemmin omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) 4 §:n 1 momentissa säädetyistä korkotukilainaksi hyväksymisen perusteista.

2 §
Asunnontarve ja lainan määrän rajoitukset

Asunnontarvetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon hakijaruokakunnan asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne.

Tuettavan asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen. Kohtuullisuutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta paikkakunnalla.

Muuta kuin perusparantamista varten voidaan hyväksyä korkotukilainaa hakijaruokakunnan henkilöluvun mukaan enintään seuraavien huoneistoneliömetrien osalle:

Henkilöluku Huoneistoneliömetrien enimmäismäärä
Omakotitalo Asunto-osakehuoneisto
1 90 45
2 90 65
3 90 80
4 100 100
5 tai suurempi 120 120

Jos hakijaruokakuntana ovat puolisot, joista kumpikaan ei ole hakemisajankohtana täyttänyt 40 vuotta, sovelletaan kolmihenkiselle ruokakunnalle säädettyä huoneistoneliömetrien enimmäismäärää tai, jos tällaisessa ruokakunnassa on yksi lapsi, nelihenkiselle ruokakunnalle säädettyä enimmäismäärää.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan taulukossa säädettyä huoneistoneliömetrien enimmäismäärää omakotitalon osalta kymmenellä neliömetrillä kutakin lisähenkilöä kohden. Lainaa voidaan kuitenkin hyväksyä enintään 180 neliömetrin osalle.

Perusparantamista varten voidaan hyväksyä korkotukilainaa enintään 180 huoneistoneliömetrin osalle.

3 §
Varallisuus

Hyväksyttäessä lainaa korkotukilainaksi varallisuutena otetaan huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen tai jollei se ole välttämätön ruokakunnan jäsenelle elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Tukea ei saa myöntää, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon tai perusparantamaan asuntonsa ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon lainan määrään vaikuttavana tekijänä.

4 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lasketa asumistukea eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä mainittuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 340 euroa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä asetuksessa tarkoitettua tukea haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) kaksi prosenttia ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 670 euroa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 170 euroon saakka.

5 §
Enimmäistulotaulukko tuen myöntämiseksi

Hakijan asuntolaina omaa asuntoa varten voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavasta taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Kunnat Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Vihti 2 320 2 940 3 260 3 650 4 050 4 360
Muut 2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630

Jos hakijaruokakuntana ovat puolisot, joista kumpikaan ei ole hakemisajankohtana täyttänyt 40 vuotta, sovelletaan kolmihenkiselle ruokakunnalle säädettyä tulojen enimmäismäärää tai, jos tällaisessa ruokakunnassa on yksi lapsi, nelihenkiselle ruokakunnalle säädettyä enimmäismäärää.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan edellä 1 momentissa olevia tulojen enimmäismääriä 170 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista annettu valtioneuvoston asetus (1192/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.