689/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn käyttöön Suomessa sekä kaasuöljyn käyttöön Suomen lipun alla purjehtivissa aluksissa.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) öljynjalostusteollisuudessa omaan käyttöön jalostettavaan polttoaineeseen;

2) ennen lopullista polttoa jatkojalostettavaan polttoaineeseen;

3) tutkimus- ja testaustarkoituksiin tarkoitettuun polttoaineeseen;

4) lentoliikenteessä käytettävään polttoaineeseen;

5) dieselöljyn ja moottoribensiinin laatuvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1271/2000) tarkoitettuun dieselöljyyn ja moottoripolttoöljyyn;

6) meriliikenteessä käytettäviin polttoaineisiin lukuun ottamatta meriliikenteen kaasuöljyjä;

7) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksella käytettävään polttoaineeseen, jos polttoaineen hankinnasta on haittaa aluksen operatiiviselle toiminnalle;

8) polttoaineen käyttöön aluksella, joka on tarpeen aluksen turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen pelastamiseksi merellä;

9) sellaiseen polttoaineeseen, jonka käyttö on tarpeen alukselle tai sen laitteille aiheutuneen vahingon takia edellyttäen, että vahingon tapahtumisen jälkeen on toteutettu kaikki kohtuudella edellytettävät varotoimet liiallisten päästöjen estämiseksi tai vähentämiseksi ja että toimet vahingon korvaamiseksi tehdään mahdollisimman pian ja edellyttäen, että aluksen omistaja tai päällikkö ei ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai piittaamattomuuttaan; eikä

10) sellaisilla aluksilla käytettävään polttoaineeseen, joilla käytetään aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (635/1993, alusjäteasetus) 21 c §:ssä tarkoitettua hyväksyttyä päästöjen puhdistusjärjestelmää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kevyellä polttoöljyllä ensisijaisesti lämmitykseen käytettäviä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia kaasuöljyjä ja muita öljytuotteita, josta vähintään 65 tilavuusprosenttia häviöt mukaan luettuna tislautuu 250 celsiusasteessa ja vähintään 85 tilavuusprosenttia häviöt mukaan luettuna tislautuu 350 celsiusasteessa käytettäessä American Society for Testing and Materials mukaista raakaöljyn ja voiteluöljyn standardimenetelmistä ja eritelmistä vuoden 1976 painoksessa tarkoitettua menetelmää (ASTM D 86 -menetelmää), ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävää polttoainetta;

2) raskaalla polttoöljyllä muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia raakaöljystä saatuja, lämmitykseen tarkoitettuja öljyjä ja öljyvalmisteita, joista ASTM D 86 -menetelmän mukaan 250 celsiusasteeseen asti tislattaessa tislautuu häviöt mukaan luettuna vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia tai joista tällä menetelmällä ei 250 celsiusasteen lämpötilassa voida määrittää tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävää polttoainetta;

3) meriliikenteessä käytettävällä kaasuöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, jonka viskositeetti tai tiheys on standardin ISO 8217:n taulukon 1 mukaisten DMX- ja DMA -laatujen viskositeetin tai tiheyden mukainen;

4) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksella alusta, jossa on selvät kansallisuustunnukset ja joka on asiaankuuluvasta palvelusluettelosta tai vastaavasta ilmenevän puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen asianmukaisesti tehtävään määräämän upseerin komennossa ja jonka miehistö on tavanomaisen sotilaskurin alainen;

5) laiturissa olevalla aluksella alusta, joka on asianmukaisesti kiinnitettynä tai ankkuroituna Suomen satamassa, kun sitä lastataan tai puretaan taikka se odottaa satamassa;

6) sisävesialuksella erityisesti sisävesiväylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta, sellaisena kuin se on määritelty sisävesialuksen teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/714/ETY mukaan luettuina kaikki alukset, joille on myönnetty yhteisön sisävesialustodistus sellaisen kuin se on määritelty direktiivissä 82/714/ETY;

7) markkinoille luovuttamiselle polttoaineiden toimittamista kolmansille tai asettamista näiden käyttöön vastiketta vastaan tai vastikkeetta käytettäväksi polttoaineeksi Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittamista tai asettamista käyttöön vietäväksi ulkomaille alusten säiliöissä;

8) polttolaitoksella laitteistoa, jossa polttoainetta hapetetaan näin syntyvän lämmön käyttämiseksi.

3 §
Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus

Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia.

Edellä 1 momentin säännöstä ei kuitenkaan sovelleta raskaaseen polttoöljyyn, jota käytetään:

1) polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksessa, johon sovelletaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (1017/2002);

2) polttolaitoksessa, jonka rikkidioksidipäästöt ovat enintään 1 700 milligrammaa normaalikuutiometrissä (mg /m3(n)) happipitoisuuden ollessa 3 tilavuusprosenttia;

3) öljynjalostamoissa, jos jalostamon kaikkien laitosten, lukuun ottamatta polttoaineteholtaan yli 50 megawatin polttolaitoksia, joilla on myönnetty lupa ennen 9 päivää joulukuuta 2002, rikkidioksidipäästöjen kuukausikeskiarvo on polttoaineyhdistelmästä ja polttoainetyypistä riippumatta enintään 1 700 mg/m3(n) happipitoisuuden ollessa 3 tilavuusprosenttia.

4 §
Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus

Suomessa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia.

5 §
Meriliikenteessä käytettävien kaasuöljyjen rikkipitoisuus

Suomessa markkinoille luovutettavan meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia.

6 §
Sisävesialuksissa ja yhteisön satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus

Sisävesialuksissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia.

Satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia edellyttäen, että laivahenkilökunnalla on riittävästi aikaa toteuttaa tarvittava polttoaineen vaihto mahdollisimman pian aluksen laituriin saapumisen jälkeen ja mahdollisimman myöhään ennen lähtöä. Polttoaineen vaihtoajankohta on merkittävä laivapäiväkirjaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjä rikkipitoisuusvaatimuksia ei sovelleta:

1) aluksiin, joiden julkaistun aikataulun mukaisesti on määrä olla satamassa alle kaksi tuntia;

2) sisävesialuksiin, joilla on todistus siitä, että ne ovat ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia merellä ollessaan;

3) aluksiin, jotka sammuttavat kaikki moottorinsa ja käyttävät maasähköä ollessaan laiturissa.

7 §
Ympäristöministeriön toimivalta poikkeuksien myöntämisessä

Ympäristöministeriö voi ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n nojalla hakemuksesta myöntää määräajaksi poikkeuksen edellä 3―6 §:n mukaisesta polttoaineen rikkipitoisuutta koskevasta säännöksestä, jos poikkeus on tarpeen raakaöljyn tai öljytuotteiden toimituksessa tapahtuvan poikkeuksellisen ja äkillisen muutoksen vuoksi eikä vaatimusten täyttäminen jalostamoilla ole mahdollista.

Poikkeus voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi, jos Euroopan yhteisöjen komissio on sallinut poikkeamisen tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 1993/12/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 1999/32/EY nojalla.

8 §
Määritysmenetelmät

Määritettäessä tässä asetuksessa tarkoitettujen polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuksia on vertailumenetelminä käytettävä raskaalle polttoöljylle ja meriliikenteessä käytettävälle kaasuöljylle standardien ISO 8754 (1992 tai uudempi) ja PrEN ISO 14596 mukaista menetelmää sekä kevyelle polttoöljylle standardien PrEN ISO 24260 (1987), ISO 8754 (1992 tai uudempi) ja PrEN ISO 14596 mukaista menetelmää. Jos menetelmien mukaiset tulokset poikkeavat toisistaan, käytetään standardin PrEN ISO 14596 mukaista menetelmää.

Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuusmääritysten tilastollinen tulkinta on tehtävä standardin ISO 4259 (1992) mukaisesti.

9 §
Valvonta

Raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn valmistajien ja maahantuojien on laadittava vuosittain selvitys edellisen kalenterivuoden aikana Suomen markkinoille luovutetuista ja tässä asetuksessa tarkoitetuista polttonesteiden määristä ja rikkipitoisuuksista.

Ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittavan tulee ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle vuosittain käytetyn raskaan polttoöljyn määrä ja sen rikkipitoisuus. Tiedot tulee toimittaa viimeistään 1 päivänä maaliskuuta, jollei toimintaa koskevassa ympäristöluvassa toisin määrätä.

Meriliikenteen kaasuöljyjen valmistajien, myyjien ja maahantuojien on vuosittain laadittava selvitys edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa markkinoille luovutettujen tässä asetuksessa tarkoitettujen kaasuöljyjen määristä ja rikkipitoisuuksista. Selvitys on toimitettava ympäristöministeriölle ja Merenkulkulaitokselle vuosittain viimeistään 1 päivänä maaliskuuta.

Tullilaitos valvoo tämän asetuksen noudattamista ottamalla edustavan määrän näytteitä polttoaineiden varastoilta ja jakeluasemilta, analysoimalla näytteet ja raportoimalla tuloksista ympäristöministeriölle.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä elokuuta 2006. Asetuksen 6 §:n 2 momentin säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010. Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden valmistajien, myyjien ja maahantuojien on laadittava 9 §:ssä tarkoitettu selvitys ensimmäisen kerran vuodelta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 24 päivänä elokuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (766/2000), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 33/2005/EY (32005L0033); EYVL N:o L 191, 22.7.2005, s. 59

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006

Ministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitusneuvos
Satu Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.