688/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun valtioneuvoston asetuksen (635/1993) 5 a luku, sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 292/2005, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1167/2003, uusi 2 a, 3 a ja 6―9 kohta seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2 a) matkustaja-aluksella alusta, joka voi kuljettaa yli 12 matkustajaa, jolloin matkustajalla tarkoitetaan kaikkia muita paitsi aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvia tai muita alukseen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun työskenteleviä henkilöitä ja alle vuoden ikäisiä lapsia;

3 a) säännöllisellä liikennöinnillä kahden tai useamman saman sataman välistä liikennettä palvelevaa matkustaja-alusmatkojen sarjaa tai tietystä satamasta alkavien ja sinne muissa satamissa poikkeamatta päättyvien matkojen sarjaa, jotka liikennöidään joko julkaistun aikataulun mukaisesti, tai niin säännöllisesti tai usein, että matkat muodostavat ilmeisen järjestelmällisen sarjan;


6) meriliikenteessä käytettävällä polttoaineella raakaöljystä saatavaa nestemäistä polttoainetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota käytetään aluksella, mukaan lukien standardissa ISO 8217 määritellyt polttoaineet;

7) meriliikenteessä käytettävällä dieselöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, jonka viskositeetti tai tiheys on standardin ISO 8217:n taulukon 1 mukaisten DMB- ja DMC- laatujen viskositeetin tai tiheyden mukaisia;

8) markkinoille saattamisella meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittamista kolmansille tai asettamista näiden käyttöön vastiketta vastaan tai vastikkeetta aluksilla käytettäväksi polttoaineeksi Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittaminen tai asettaminen käyttöön vietäväksi ulkomaille alusten säiliöissä;

9) päästöjen vähentämisteknologialla pakokaasujen hyväksyttyä puhdistusjärjestelmää tai muuta teknistä menetelmää.

5 a luku

Aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäiseminen

21 b §
Typen oksidipäästöjen vähentäminen

Aluksen dieselmoottorin, jonka lähtöteho on yli 130 kW, on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen (SopS 33/2005) vaatimusten mukainen. Vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta aluksen hätädieselmoottoreihin, pelastusveneisiin asennettuihin moottoreihin taikka muuhun laitteeseen tai varusteeseen, jota käytetään yksinomaan hätätilanteessa.

21 c §
Rikin oksidipäästöjen vähentäminen

Aluksella käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuus ei saa ylittää 4,5 painoprosenttia.

Aluksella käytettävän polttoöljyn on lisäksi täytettävä Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI -liitteen mukaiset vaatimukset.

Suomalaisen aluksen purjehtiessa Itämeren alueella ja muilla Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä tarkoitetuilla rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla sekä ulkomaisen aluksen purjehtiessa Itämerellä Suomen vesialueella tai talousvyöhykkeellä:

1) aluksella käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,5 painoprosenttia; tai

2) aluksella on käytettävä sellaista pakokaasujen puhdistusjärjestelmää, jolla aluksen rikin oksidipäästöt, mukaan lukien sekä apu- että pääkoneiden aiheuttamat rikin oksidipäästöt, ovat yhteensä enintään 6,0 g SOx/kWh rikkidioksidiksi (SO2) laskettuna; taikka

3) aluksella on käytettävä muuta hyväksyttyä teknistä menetelmää, jonka voidaan osoittaa vähentävän rikin oksidipäästöt tasolle 6,0 g SOx/kWh tai sen alle.

Suomen lipun alla purjehtivassa aluksessa pakokaasujen puhdistusjärjestelmää tai muuta teknistä menetelmää käytettäessä aluksen päästöjä on seurattava jatkuvin mittauksin.

21 d §
Yhteisön satamiin tai satamista säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-aluksissa käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus

Yhteisön satamiin tai satamista säännöllisesti liikennöivissä Suomen lipun alla purjehtivissa matkustaja-aluksissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 1,5 painoprosenttia.

21 e §
Meriliikenteessä käytettävän dieselöljyn enimmäisrikkipitoisuus

Suomessa markkinoille saatettavan meriliikenteessä käytettävän dieselöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,5 painoprosenttia.

21 f §
Poikkeukset rikkipitoisuusvaatimusten noudattamisesta

Edellä 21 d ja 21 e §:ssä säädettyjä polttoaineiden rikkipitoisuusvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta tutkimus- ja testaustarkoituksiin tarkoitettuihin polttoaineisiin eikä sellaisilla aluksilla käytettäviin polttoaineisiin, joilla käytetään hyväksyttyä pakokaasujen puhdistusjärjestelmää tai muuta hyväksyttyä teknistä menetelmää tämän asetuksen 21 c §:n 3 momentin 2 tai 3 kohdan ja 4 momentin mukaisesti.

21 g §
Uuden päästöjenvähentämisteknologian koekäyttö

Merenkulkulaitos voi myöntää luvan korkeintaan 18 kuukaudeksi koekäyttää aluksella uutta teknologiaa, jolla päästöjä voidaan vähentää. Lupaa on haettava vähintään kuusi kuukautta ennen koekäytön aloittamista.

Koekäytön aikana aluksen ei tarvitse käyttää 21 c―21 f §:ssä säädettyjä polttoaineita, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) aluksen pakokaasupäästöjä seurataan jatkuvin mittauksin laitteilla, joiden tuloksia ei voi väärentää;

2) päästöjen vähentämismenetelmien tuottama jäte käsitellään asiamukaisilla jätteenkäsittelymenetelmillä;

3) koekäytön vaikutuksia meriympäristöön, erityisesti vaikutuksia ekosysteemeihin suljetuissa satamissa ja suistoissa arvioidaan; ja

4) koekäyttöön osallistuvissa aluksissa saavutetaan päästöjen väheneminen, joka vastaa vähintään 21 c §:n 3 momentissa tai 21 d ja 21 e §:ssä säädettyjä polttoaineiden rikkipitoisuuden raja-arvoja.

Koekäytön tulokset on toimitettava Merenkulkulaitokselle kolmen kuukauden kuluessa koekäytön päättymisestä. Merenkulkulaitoksen on ilmoitettava tuloksista Euroopan yhteisöjen komissiolle ja saatettava ne yleisesti nähtäville kuuden kuukauden kuluessa koekäytön päättymisestä.

21 h §
Polttoaineen luovutustodistus ja polttoainenäytteet

Aluksella, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on vähintään 400, on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukainen polttoaineen toimittajan antama polttoaineen luovutustodistus. Polttoaineen luovutustodistuksesta on käytävä ilmi Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen V lisäyksen mukaiset tiedot. Luovutustodistukseen on liitettävä polttoainenäyte Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti.

Polttoaineen luovutustodistus on pidettävä aluksella sellaisessa paikassa, että se on helposti saatavilla tarkastusta varten. Todistus on säilytettävä kolme vuotta siitä, kun polttoöljy on toimitettu alukselle. Luovutustodistukseen liitettyä näytettä toimitetusta polttoaineesta on säilytettävä aluksella, kunnes polttoöljyä on merkittävästi kulutettu, mutta joka tapauksessa vähintään 12 kuukauden ajan.

Merenkulkulaitos toimittaa direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/33/EY 7 artiklan mukaisen selvityksen Euroopan yhteisöjen komissiolle kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä.

21 i §
Jätteenpoltto aluksella

Aluksen jätteenpolttouunin on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen vaatimusten mukainen.

Seuraavien aineiden poltto on kielletty Suomen talousvyöhykkeellä ja suomalaisella aluksella myös Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella:

1) Marpol 73/78 -yleissopimuksen I, II ja III liitteessä mainittujen lastien jätteet ja niihin liittyvät saastuneet pakkausmateriaalit;

2) polyklooratut bifenyylit (PCB:t);

3) Marpol 73/78 -yleissopimuksen V liitteessä määritellyt jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja enemmän kuin vain jälkiä niistä; ja

4) öljytuotteet, jotka sisältävät halogeeniyhdisteitä.

21 j §
Hyväksynnät

Edellä 21 b §:ssä tarkoitettujen dieselmoottoreiden sekä 21 c §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja menetelmien on suomalaisessa aluksessa oltava Merenkulkulaitoksen tai Merenkulkulaitoksen valtuuttamien hyväksyttyjen luokituslaitosten Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti hyväksymiä sekä vieraan valtion lipun alla purjehtivassa aluksessa aluksen lippuvaltion hallinnon Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti hyväksymiä.

Edellä 21 e §:ssä tarkoitettujen jätteenpolttouunien tulee suomalaisessa aluksessa olla laivavarusteista annetun asetuksen (925/ 1998) ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivassa aluksessa laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY mukaisesti hyväksyttyjä sekä muun vieraan valtion lipun alla purjehtivassa aluksessa aluksen lippuvaltion hallinnon Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti hyväksymiä.

21 k §
Määritysmenetelmät

Määritettäessä tässä asetuksessa tarkoitettujen meriliikenteen polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuksia, on vertailumenetelmänä käytettävä standardien ISO 8754 (1992) ja PrEN ISO 14596 mukaista menetelmää. Jos menetelmien mukaiset tulokset poikkeavat toisistaan, käytetään standardin PrEN ISO 14596 mukaista menetelmää.

21 l §
Selvitys

Polttoaineiden valmistajien, myyjien ja maahantuojien on vuosittain laadittava selvitys edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa markkinoille saattamisessa tässä asetuksessa tarkoitettujen polttoaineiden määristä ja rikkipitoisuuksista. Selvitys on toimitettava Merenkulkulaitokselle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta selvitystä seuraavana vuonna.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä elokuuta 2006.

Asetuksen 21 c §:n 3 momentin säännöksiä sovelletaan Pohjanmerellä 11 päivästä elokuuta 2007.

Polttoaineiden valmistajien, myyjien ja maahantuojien on laadittava 21 l §:ssä tarkoitettu selvitys ensimmäisen kerran kalenterivuodelta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 33/2005/EY (32005L0033); EYVL N:o L 191, 22.7.2005, s. 59

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.