669/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Ratahallintokeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1095/2005) 4 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Ratahallintokeskuksesta annetussa laissa (1095/2005) säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Ratahallintokeskus:

1) huolehtii valtion rataverkon ylläpitämisestä, rakentamisesta ja kehittämisestä valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja muun rahoituksen sallimassa laajuudessa;

2) valmistelee rautatieliikennettä koskevia liikennepoliittisia esityksiä;

3) valmistelee laajat valtion rautatierakentamista koskevat suunnitelmat ja huolehtii niiden valmisteluun liittyvästä yhteistyöstä eri viranomaisten ja sidosryhmien kesken;

4) huolehtii rautatielaissa (555/2006) sille säädetyistä tehtävistä;

5) huolehtii valtion rataverkon turvallisuudesta;

6) huolehtii hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta;

7) seuraa ja edistää rautatiejärjestelmän kehitystä sekä osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

8) hoitaa muut sille säädetyt tehtävät sekä ne rautatiejärjestelmää koskevat tehtävät ja toimeksiannot, jotka liikenne- ja viestintäministeriö sille erikseen antaa.

2 §
Ratahallintokeskuksen organisaatio

Ratahallintokeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Ratahallintokeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Ratahallintokeskuksen muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

3 §
Johtokunta

Johtokunnassa on puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi Ratahallintokeskuksen toimialaan perehtynyttä muuta jäsentä, joista yhden on edustettava Ratahallintokeskuksen henkilöstöä. Henkilöstöä edustavan jäsenen on oltava Ratahallintokeskuksen palveluksessa.

Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää Ratahallintokeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä viraston palvelu- ja toimintatavoitteista ottaen huomioon liikenne- ja viestintäministeriön virastolle asettamat tavoitteet;

2) päättää viraston talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä toimintakertomuksesta;

3) tehdä toiminnan yleistä kehittämistä ja rautatieliikennettä koskevia liikennepoliittisia esityksiä;

4) vahvistaa rataverkon rakentamista ja ylläpitämistä sekä liikenteenohjauksen järjestämistä koskevat merkittävät suunnitelmat ja periaateratkaisut;

5) päättää viraston toimivallassa olevien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;

6) käsitellä muut Ratahallintokeskuksen toimialaan kuuluvat laajakantoiset tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

5 §
Johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä johtokunnassa.

6 §
Ratahallintokeskuksen virkamiesjohto

Ylijohtaja vastaa Ratahallintokeskuksen toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoo, että Ratahallintokeskukselle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viraston johtotehtävissä olevat virkamiehet vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei ole säädetty tai määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta ja välittömästi hänen alaisinaan toimivilta viraston johtoon kuuluvilta virkamiehiltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamistaitoa. Ylijohtajalta vaaditaan lisäksi johtamiskokemusta.

9 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

10 §
Virkavapaus

Ylijohtajalle virkavapauden myöntää liikenne- ja viestintäministeriö. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei se perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen. Virkavapauden myöntämisestä muulle henkilöstölle määrätään työjärjestyksessä.

11 §
Asian valvonta

Ratahallintokeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Ratahallintokeskukselle kuuluvissa asioissa.

12 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Ratahallintokeskuksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä antaa ylijohtaja työjärjestyksessä.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.