665/2006

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 6 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 285/2006, 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 48 §:n 4 momentin, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 15 §:n 3 momentin, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976) 14 a §:n 6 momentin, sellaisena kuin se on laissa 286/2006 sekä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 7 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 287/2006, nojalla:

1 §
Soveltamisala ja tavoitteet

Tätä asetusta sovelletaan ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuun kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan.

Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettujen kunnallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöllä kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä mainittuja lakeja;

2) keskusviranomaisella ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisia, joita ovat Elintarviketurvallisuusvirasto, Kuluttajavirasto ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;

3) kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmalla terveydensuojelulain 6 §:n, elintarvikelain 48 §:n, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 15 §:n, tupakkalain 14 a §:n ja kemikaalilain 7 §:n mukaista kunnan valvontasuunnitelmaa;

4) toimialakohtaisella valtakunnallisella valvontaohjelmalla terveydensuojelulain 4 a §:n, elintarvikelain 47 §:n, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 14 §:n, tupakkalain 14 §:n ja kemikaalilain 5 §:n mukaista keskusviranomaisen valtakunnallista valvontaohjelmaa;

5) tarkastuksella valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman ulkopuolisen asiantuntijan säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti tekemää valvontakohteen tarkastusta, jossa arvioidaan valvontakohteen vaatimustenmukaisuus; tarkastukset voivat sisältää myös näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden taikka tarjottavien palveluiden terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi;

6) valvontakohdetyypillä valvontakohteita, joiden toiminnot vastaavat luonteeltaan ja laajuudeltaan toisiaan;

7) riskiluokalla luokkaa, johon valvontakohdetyyppi luokitellaan siinä harjoitettavasta toiminnasta ja siellä valmistettavista tuotteista mahdollisesti aiheutuvan terveydellisen ja taloudellisen riskin perusteella; sekä

8) tarkastustiheydellä sitä, kuinka monta kertaa vuodessa valvontakohde tarkastetaan.

3 §
Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vähimmäissisältö

Valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään:

1) tarkastusten sisältö;

2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys;

3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika;

4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä

5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

4 §
Tarkastuksen sisällön määrittely

Tarkastuksen sisällön määrittelystä tulee käydä ilmi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä valvontakohdetyyppeihin ja valvontakohteisiin tehtävät tarkastukset sisältävät. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä. Tarkastuksen tulee sisältää vähintään ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellyt tarkastustoimenpiteet.

5 §
Valvontakohteen tarkastustiheys

Yksittäisen valvontakohteen tarkastustiheyden määrittelyssä tulee toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa valvontakohdetyypille määritellyn riskiluokan lisäksi ottaa huomioon ainakin toiminnanharjoittajan:

1) omavalvonnan tai muun omaehtoisen valvonnan taso;

2) henkilökunnan asiantuntemus;

3) aikaisempi valvonta; sekä

4) tilat ja olosuhteet sekä varustuksen kunto.

6 §
Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika

Yksittäisen valvontakohteen tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä tulee ottaa huomioon, mitä 5 §:ssä säädetään valvontakohteen tarkastustiheydestä sekä miten toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika.

7 §
Näytteenotto

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä valvontaviranomaisen suoritettavaksi säädetty näytteenotto sekä mainita hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu.

8 §
Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi

Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma lääninhallitukselle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä.

Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta:

1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin;

2) tarkastusten kattavuus;

3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä

4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen.

Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa lääninhallitukselle ja keskusviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Johtaja
Risto Aurola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.