611/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 4-6 §, 33 §:n 3 ja 4 momentti, 39 §, 47 §, 50 § ja 51 § seuraavasti:

4 §
Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) toimeentuloturvaa

2) työterveyshuollon rahoitusta

3) vakuutusmarkkinoiden toimintaa sekä

4) Vakuutusvalvontavirastoa, tarkastuslautakuntaa, työttömyysturvalautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

5 §
Terveysosasto

Terveysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) terveyspalveluja

3) lääkehuoltoa

4) ympäristöterveydenhuoltoa, kemikaalivalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin ja geenitekniikkaa

5) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin sekä

6) Kansanterveyslaitosta, Lääkelaitosta, Lääkehoidon kehittämiskeskusta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, säteilyturvakeskusta, terveydenhuollon oikeusturvakeskusta ja työterveyslaitosta.

6 §
Perhe- ja sosiaaliosasto

Perhe- ja sosiaaliosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä

2) sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä

3) perhepolitiikkaa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista

4) huumepolitiikkaa

5) alkoholipolitiikkaa

6) sosiaalipalveluja

7) sosiaalihuollon toimeentuloturvaa

8) sotilasvammakorvauksia

9) maatalousyrittäjien lomituspalveluja

10) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymyksiä ja niiden yhteensovittamista sekä

11) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja Alko Oy:tä.

33 §
Hallinnonalan ohjaus

Terveysosasto vastaa Kansanterveyslaitoksen, Lääkelaitoksen, Lääkehoidon kehittämiskeskuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, säteilyturvakeskuksen, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja työterveyslaitoksen tulosohjauksesta.

Perhe- ja sosiaaliosasto vastaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tulosohjauksesta.


39 §
Vakuutusosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville muille virastoille ja laitoksille kuin Vakuutusvalvontavirastolle

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen laskuperusteita

3) vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuutuksenvälittäjien toimintaan liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden antamista sekä

4) vakuutustilastoa.

47 §
Vakuutusosaston työttömyys- ja sairausvakuutusyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston työttömyys- ja sairausvakuutusyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) työttömyyskassojen valtionosuutta sekä

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 16 luvun 2 §:n mukaisia laskuperusteita.

50 §
Talous- ja suunnitteluosaston talousasioita käsittelevän apulaisosastopäällikön ratkaistavat asiat

Talous- ja suunnitteluosaston talousasioita käsittelevä apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä

2) sairausvakuutuslaista (1224/2004) ministeriölle työnantajana aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä

3) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista sekä

4) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kuluvan vuoden määrärahasta.

51 §
Työsuojeluosaston valvontayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston valvontayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työturvallisuuslain (738/2002) perusteella annettujen tai sen 68 §:n 4 momentin nojalla voimassa olevien alempiasteisten säädösten tarkoittamia ministeriölle kuuluvia poikkeuslupia sekä

2) työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 18-21 §:n mukaisen kieltopäätöksen, rajoitteen tai ehdon tai velvoitteen asettamista 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua uhkasakkoa ja teettämis- ja keskeyttämisuhkaa lukuun ottamatta, sikäli kuin se ei ole merkitykseltään periaatteellinen tai laajakantoinen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.