592/2006

Annettu Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä ja merikotiloista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeiksi käytettävien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin sekä eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmis-teisiin ja jalosteisiin sekä eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin, jotka:

1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Asetusta ei myöskään sovelleta Andorrasta, Färsaarilta, Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin sekä eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin, joihin sovelletaan, mitä ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006) säädetään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden maahantuonnista ja kyseisille maahantuotaville tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, jonka 6 artiklassa säädetään yhteisön alueelle tuotavien eläinperäisten tuotteiden yleisistä tuontivaatimuksista, liitteen II jaksossa I eläinperäisiä tuotteita koskevista tunnistusmerkintävaatimuksista, liitteen III jaksossa VII eläviä simpukoita koskevista hygieniavaatimuksista ja liitteen III jaksossa VIII kalastustuotteita koskevista hygieniavaatimuksista;

2) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus, jonka III luvussa säädetään tuontia koskevista yleisistä periaatteista ja edellytyksistä, eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikoteloita koskevista tuotantoaluevaatimuksista sekä kolmannen maan lipun alla purjehtivasta kalastusaluksesta tuotavien kalastustuotteiden erityissäännöksistä, ja liitteessä VI eläinperäisten elintarvikkeiden tuontierien mukana olevia todistuksia koskevista yleisistä vaatimuksista;

3) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset;

4) ensisaapumistoiminnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (118/2006), jossa säädetään toisesta jäsenvaltiosta toimitettavien, kolmannesta maasta peräisin olevien eläimistä saatavien elintarvikkeiden asiakirjavaatimuksista ja valvonnasta; sekä

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004), joissa säädetään kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kalastustuotteilla kalastustuotteita siten kun ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.1.;

2) elävillä simpukoilla, piikkinahkaisilla, vaippaeläimillä ja merikotiloilla ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikotiloita;

3) elinkyvyttömäksi nilviäiseksi luettavalla simpukalla tai kotilolla simpukkaa (Bivalvia) tai kotiloa (Gastropoda), joka ei kykene enää selviytymään elävänä alkuperäiseen ympäristöönsä palautettuna, mukaan luettuna tällaisista simpukoista tai kotiloista saatavat tuotteet, jotka on tarkoitettu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäviksi tai jatko-jalostettaviksi ennen ihmisravinnoksi käyttämistä;

4) vesiviljelytuotteilla sellaisia kalastustuotteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu valvotuissa olosuhteissa viljelylaitoksessa;

5) raakavalmisteella raakavalmistetta siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.6.;

6) jalosteella jalostettua kalastustuotetta siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.4.;

7) laitoksella laitosta siten kun se on määritelty elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elin-tarvikehygienia-asetus, 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

8) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

9) uivalla jalostamolla uivaa jalostamoa siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.2.;

10) pakastusaluksella pakastusalusta siten kun se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.3.;

11) perkaamisella kalan sisälmysten poistoa; lisäksi perkaamiseen voi liittyä kalan suomustusta, pään tai kidusten poistoa, nylkemistä tai evien poistoa;

12) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

13) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;

14) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

15) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

16) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

17) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

18) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita eikä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

2 luku

Kansanterveyttä koskevat tuontivaatimukset

6 §
Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden kansanterveyttä koskevat tuontivaatimukset

Eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maahan vain liitteen 2 taulukon mukaisista maista ja niiden on oltava peräisin komission hyväksymältä kasvatusalueelta ja komission hyväksymästä laitoksesta. Vaatimus komission hyväksymästä kasvatusalueesta ei kuitenkaan koske luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pectinidae) tuontia.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä liitteen 2 taulukon mukaisen maakohtaisen komission antaman tuontipäätöksen vaatimukset. Tuontierän mukana on oltava kyseisen tuontipäätöksen mukainen kansanterveyttä koskeva terveystodistus; Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Edellä mainittuihin kansanterveyttä koskeviin terveystodistuksiin on tietyistä kolmansista maista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnin erityisistä edellytyksistä tehtyjen päätösten 93/387/ETY, 93/436/ETY, 93/437/ETY, 93/494/ETY, 93/495/ETY, 94/198/EY, 94/200/EY, 94/269/EY, 94/323/EY, 94/324/EY, 94/325/EY, 94/448/EY, 94/766/EY, 94/777/EY ja 94/778/EY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä 96/31/EY mainittujen kolmansien maiden osalta liitettävä kyseisen päätöksen mukainen vakuutus. Luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pectinidae) terveystodistuksesta tulee lisäksi käydä ilmi, että simpukat eivät ole viljeltyjä.

Vesiviljelytuotteiden tuonti edellyttää myös, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

7 §
Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden kansanterveyttä koskevat tuontivaatimukset

Kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita saadaan tuoda maahan vain liitteen 1 taulukon mukaisista maista, kuitenkin lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, joita saadaan tuoda maahan vain liitteen 2 taulukon mukaisista maista. Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta, uivasta jalostamosta tai pakastusalukselta. Lisäksi pakastettujen ja jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden on oltava peräisin komission hyväksymältä kasvatusalueelta.

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden on täytettävä liitteen 1 mukaisen maakohtaisen komission antaman tuontipäätöksen vaatimukset, kuitenkin lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, joiden on täytettävä liitteen 2 mukaisen maakohtaisen tuontipäätöksen vaatimukset. Tuontierän mukana on oltava edellä mainitun maakohtaisen tuontipäätöksen mukainen kansanterveyttä koskeva terveystodistus; Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Edellä mainittuihin kansanterveyttä koskeviin terveystodistuksiin on komission päätöksessä 96/31/EY mainittujen kolmansien maiden osalta liitettävä kyseisen päätöksen mukainen vakuutus.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on myös, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

8 §
Luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pecinidae) lähentäjälihasten kansanterveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 7 §:ssä säädetystä poiketen luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pectinidae), joista on poistettu sisälmykset ja sukurauhaset, lähentäjälihaksia saadaan tuoda maahan vain liitteen 1 taulukon mukaisista maista. Tuotteiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta, uivasta jalostamosta tai pakastusalukselta. Tuotteiden on maakohtaisesti täytettävä liitteen 1 taulukon mukaisen komission antaman tuontipäätöksen, johon sisältyvät pakastetut tai jalostetut simpukat, vaatimukset ja tuontierän mukana on oltava kyseisen tuontipäätöksen mukainen kansanterveyttä koskeva terveystodistus; Uudesta-Seelannista tuotavien tuotteiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Edellä mainittuihin kansanterveyttä koskeviin terveystodistuksiin on komission päätöksessä 96/31/EY mainittujen kolmansien maiden osalta liitettävä kyseisen päätöksen mukainen vakuutus. Terveystodistuksesta tulee lisäksi käydä ilmi, etteivät tuotteet ole peräisin viljellyistä simpukoista.

3 luku

Eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

9 §
Vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien sellaisenaan tai jatko-jalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien kalojen tuonti edellyttää, että:

1) kalat ovat peräisin komission päätöksen 2003/858/EY liitteen I mukaisista maista, kalojen tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III, ja kalat on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; tai

2) kalat tuodaan suoraan Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymään tuontikeskukseen teurastettaviksi ja perattaviksi.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi on varmistettava, että eläviä kaloja ei vapauteta tai siirretä luonnonvesiin ja että tuontilähetysten kuljetusvesi ei saastuta luonnonvesiä.

Viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen ja niiden sukusolujen sekä lampiin ja luonnonvesiin istutettaviksi tarkoitettujen elävien kalojen tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (231/1997).

10 §
Vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilviäisten eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi sellaisten luokaan Bivalvia tai Gastropoda kuuluvien, vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilviäisten, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi jatkojalostuksen jälkeen, tuonti edellyttää, että:

1) nilviäiset ovat peräisin komission päätöksen 2003/804/EY liitteen I mukaisista maista, tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III, ja nilviäiset on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; tai

2) nilviäiset tuodaan suoraan komission päätöksen 2003/804/EY liitteen V vähimmäisedellytykset täyttävään Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymään tuontikeskukseen jatkojalostettaviksi.

Sellaisten luokaan Bivalvia tai Gastropoda kuuluvien, vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilviäisten, jotka on tarkoitettu sellaisenaan ihmisravinnoksi, tuonti edellyttää 2 luvussa säädetyn lisäksi, että:

1) nilviäiset on pakattu siten, että ne soveltuvat vähittäismyyntiin ravintoloille tai loppukuluttajalle, ja pakkaukset on merkitty komission päätöksen 2003/804/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan vaatimusten mukaisesti; tai

2) nilviäiset tuodaan suoraan komission päätöksen 2003/804/EY liitteen V vähimmäisedellytykset täyttävään Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymään tuontikeskukseen jatkojalostettaviksi; nilviäiset voidaan kuljettaa tuontikeskuksesta pois elävinä vain, jos ne on pakattu ja merkitty 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi on varmistettava, että nilviäisiä ei vapauteta tai siirretä luonnonvesiin ja että kuljetusvesi ei saastuta luonnonvesiä.

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tuotavien elävien nilviäisten tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä.

11 §
Vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi sellaisten vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden, jotka on tarkoitettu jatkojalostettavaksi ennen ihmisravinnoksi käyttämistä, tuonti edellyttää, että:

1) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen IV mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III; sekä

2) EHN-, ISA-, VHS- ja IHN -taudeille alttiista lajeista saadut kalatuotteet jalostetaan komission päätöksen 2003/858/EY liitteen VII vähimmäisedellytykset täyttävässä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä tuontikeskuksissa, jollei kaloja ole suolistettu ennen niiden lähetystä Euroopan yhteisöön tai jollei kolmannessa maassa sijaitsevan alkuperäpaikan terveydellinen asema ole EHN-, ISA-, VHS- ja IHN –tautien osalta jalostuspaikan terveydellistä asemaa vastaava.

Sellaisten vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden, jotka on tarkoitettu sellaisenaan ihmisravinnoksi, tuonti edellyttää 2 luvussa säädetyn lisäksi, että:

1) kalatuotteet soveltuvat vähittäismyyntiin ravintoloille tai suoraan loppukuluttajille ja ne on merkitty komission päätöksen 2003/858/EY 6 artiklan b alakohdan mukaisesti; sekä

2) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen V mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi on varmistettava, että vesiviljellyistä kaloista peräisin olevat kalatuotteet sekä tuontilähetysten kuljetusvesi eivät saastuta luonnonvesiä.

4 luku

Poikkeukset 2 ja 3 luvun säännöksistä

12 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 ja 3 luvuissa säädetystä poiketen matkustajien matkatavaroissa tuomien tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettävien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään tiettyyn tuontimäärään asti kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklassa.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tiettyjen luonnosta pyydettyjen perkaamattomia kalojen sekä elävien makean veden rapujen tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 14 ja 15 §:ssä.

13 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 ja 3 luvuissa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, lukuun ottamatta tiettyjä luonnosta pyydettyjä perkaamattomia kaloja sekä eläviä makean veden rapuja, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 14 ja 15 §:ssä, saadaan tuoda maahan tämän asetuksen liitteissä 1 ja 2 luetelluista maista.

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. Maahantuonnissa tulee noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia, tämän asetuksen 17 §:n mukaisia suojapäätöksiä, minkä lisäksi 3 luvussa tarkoitettujen tuotteiden osalta tulee noudattaa kyseisessä luvussa säädettyjä eläinten terveyttä koskevia tuontivaatimuksia.

14 §
Tiettyjen luonnosta pyydettyjen perkaamattomien kalojen tuonti

Edellä 2 ja 3 luvuissa säädetystä poiketen Suomeen tarkoitettuja luonnosta pyydettyjä perkaamattomia lohia, taimenia, nieriöitä, harjuksia, muikkuja, siikoja, haukia ja piikkikampeloita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

15 §
Elävien makean veden rapujen tuonti

Edellä 2 ja 3 luvuissa säädetystä poiketen ihmisravinnoksi tuotavia eläviä makean veden rapuja saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavien elävien makean veden rapujen sekä niiden sukusolujen tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä.

5 luku

Muut säännökset

16 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

17 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista 13 päivänä heinäkuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (667/2004).

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1
Komission päätös 1993/387/EY (31993D0387); EYVL N:o L 166, 8.7.1993, s. 40
Komission päätös 1993/436/EY (31993D0436); EYVL N:o L 202, 12.8.1993 s. 31
Komission päätös 1993/437/EY (31993D0437); EYVL N:o L 202, 12.8.1993 s. 42
Komission päätös 1993/495/EY (31993D0495); EYVL N:o L 232, 15.9.1993 s. 43
Komission päätös 1994/198/EY (31994D0198); EYVL N:o L 093, 12.4.1994 s. 26
Komission päätös 1994/200/EY (31994D0200); EYVL N:o L 093, 12.4.1994 s. 34
Komission päätös 1994/269/EY (31994D0269); EYVL N:o L 115, 6.5.1994 s. 38
Komission päätös 1994/323/EY (31994D0323); EYVL N:o L 145, 10.6.1994 s. 19
Komission päätös 1994/324/EY (31994D0324); EYVL N:o L 145, 10.6.1994 s. 23
Komission päätös 1994/325/EY (31994D0325); EYVL N:o L 145, 10.6.1994 s. 30
Komission päätös 1994/448/EY (31994D0448); EYVL N:o L 184, 20.7.1994 s. 16
Komission päätös 1994/766/EY (31994D0766); EYVL N:o L 305, 30.11.1994 s. 31
Komission päätös 1994/777/EY (31994D0777); EYVL N:o L 312, 6.12.1994 s. 35
Komission päätös 1995/30/EY (31995D0030); EYVL N:o L 42, 24.2.1995 s. 32
Komission päätös 1995/90/EY (31995D0090); EYVL N:o L 70, 30.3.1995 s. 27
Komission päätös 1995/173/EY (31995D0173); EYVL N:o L 116, 23.5.1995 s. 41
Komission päätös 1995/190/EY (31995D0190); EYVL N:o L 123, 3.6.1995 s. 20
Komission päätös 1995/408/EY (31995D0408); EYVL N:o L 243, 11.10.1995 s. 17
Komission päätös 1995/453/EY (31995D0453); EYVL N:o L 264, 7.11.1995 s. 35
Komission päätös 1995/454/EY (31995D0454); EYVL N:o L 264, 7.11.1995 s. 37
Komission päätös 1995/538/EY (31995D0538); EYVL N:o L 304, 16.12.1995 s. 52
Komission päätös 96/31/EY (31996D0031); EYVL N:o L 9, 12.1.1996 s. 6
Komission päätös 1996/355/EY (31996D0355); EYVL N:o L 137, 8.6.1996 s. 24
Komission päätös 1996/356/EY (31996D0356); EYVL N:o L 137, 8.6.1996 s. 31
Komission päätös 1996/425/EY (31996D0425); EYVL N:o L 175, 13.7.1996 s. 27
Komission päätös 1996/606/EY (31996D0606); EYVL N:o L 269, 22.10.1996 s. 18
Komission päätös 1996/607/EY (31996D0607); EYVL N:o L 269, 22.10.1996 s. 23
Komission päätös 1996/608/EY (31996D0608); EYVL N:o L 269, 22.10.1996 s. 32
Komission päätös 1996/609/EY (31996D0609); EYVL N:o L 269, 22.10.1996 s. 37
Komission päätös 1996/675/EY (31996D0675); EYVL N:o L 313, 3.12.1996 s. 38
Komission päätös 97/20/EY (31997D0020); EYVL N:o L 6, 10.1.1997 s. 46
Neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1997, s. 9
Komission päätös 1997/102/EY (31997D0102); EYVL N:o L 35, 5.2.1997, s. 23
Komission päätös 97/296/EY (31997D0296); EYVL N:o L 122, 14.5.1997, s. 21
Komission päätös 1997/426/EY (31997D0426); EYVL N:o L 183, 11.7.1997, s. 21
Komission päätös 1997/427/EY (31997D0427); EYVL N:o L 183, 11.7.1997, s. 38
Komission päätös 1997/562/EY (31997D0562); EYVL N:o L 232, 23.8.1997, s. 9
Komission päätös 1997/757/EY (31997D0757); EYVL N:o L 307, 12.11.1997, s. 33
Komission päätös 1997/876/EY (31997D0876); EYVL N:o L 356, 31.12.1997, s. 57
Komission päätös 1998/147/EY (31998D0147); EYVL N:o L 46, 17.2.1998, s. 13
Komission päätös 1998/420/EY (31998D0420); EYVL N:o L 190, 4.7.1998, s. 59
Komission päätös 1998/421/EY (31998D0421); EYVL N:o L 190, 4.7.1998, s. 66
Komission päätös 1998/422/EY (31998D0422); EYVL N:o L 190, 4.7.1998, s. 71
Komission päätös 1998/423/EY (31998D0423); EYVL N:o L 190, 4.7.1998, s. 76
Komission päätös 1998/424/EY (31998D0424); EYVL N:o L 190, 4.7.1998, s. 81
Komission päätös 1998/568/EY (31998D0568); EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 26
Komission päätös 1998/569/EY (31998D0569); EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 31
Komission päätös 1998/570/EY (31998D0570); EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 36
Komission päätös 1998/572/EY (31998D0572); EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 44
Komission päätös 1998/695/EY (31998D0695); EYVL N:o L 332, 8.12.1998, s. 9
Komission päätös 1999/245/EY (31999D0245); EYVL N:o L 91, 7.4.1999, s. 40
Komission päätös 1999/276/EY (31999D0276); EYVL N:o L 108, 27.4.1999, s. 52
Komission päätös 1999/526/EY (31999D0526); EYVL N:o L 203, 3.8.1999, s. 58
Komission päätös 1999/527/EY (31999D0527); EYVL N:o L 203, 3.8.1999, s. 63
Komission päätös 1999/528/EY (31999D0528); EYVL N:o L 203, 3.8.1999, s. 68
Komission päätös 1999/813/EY (31999D0813); EYVL N:o L 315, 9.12.1999, s. 39
Komission päätös 2000/83/EY (32000D0083); EYVL N:o L 26, 2.2.2000, s. 13
Komission päätös 2000/86/EY (32000D0086); EYVL N:o L 26, 2.2.2000, s. 26
Komission päätös 2000/333/EY (32000D0333); EYVL N:o L 114, 13.5.2000, s. 42
Komission päätös 2000/672/EY (32000D0672); EYVL N:o L 280, 4.11.2000, s. 46
Komission päätös 2000/673/EY (32000D0673); EYVL N:o L 280, 4.11.2000, s. 52
Komission päätös 2000/675/EY (32000D0675); EYVL N:o L 280, 4.11.2000, s. 63
Komission päätös 2001/36/EY (32001D0036); EYVL N:o L 10, 13.1.2001, s. 59
Komission päätös 2001/37/EY (32001D0037); EYVL N:o L 10, 13.1.2001, s. 64
Komission päätös 2001/632/EY (32001D0632); EYVL N:o L 221, 17.8.2001, s. 40
Komission päätös 2001/633/EY (32001D0633); EYVL N:o L 221, 17.8.2001, s. 45
Komission päätös 2001/634/EY (32001D0634); EYVL N:o L 221, 17.8.2001, s. 50
Komission päätös 2002/19/EY (32002D0019); EYVL N:o L 10, 12.1.2002, s. 73
Komission päätös 2002/20/EY (32002D0020); EYVL N:o L 10, 12.1.2002, s. 75
Komission päätös 2002/25/EY (32002D0025); EYVL N:o L 11, 15.1.2002, s. 25
Komission päätös 2002/26/EY (32002D0026); EYVL N:o L 11, 15.1.2002, s. 31
Komission päätös 2002/27/EY (32002D0027); EYVL N:o L 11, 15.1.2002, s. 36
Komission päätös 2002/470/EY (32002D0470); EYVL N:o L 163, 21.6.2002, s. 19
Komission päätös 2002/471/EY (32002D0471); EYVL N:o L 163, 21.6.2002, s. 21
Komission päätös 2002/472/EY (32002D0472); EYVL N:o L 163, 21.6.2002, s. 24
Komission päätös 2002/854/EY (32002D0854); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 1
Komission päätös 2002/855/EY (32002D0855); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 6
Komission päätös 2002/856/EY (32002D0856); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 11
Komission päätös 2002/857/EY (32002D0857); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 19
Komission päätös 2002/858/EY (32002D0858); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 24
Komission päätös 2002/859/EY (32002D0859); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 33
Komission päätös 2002/860/EY (32002D0860); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 38
Komission päätös 2002/861/EY (32002D0861); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 43
Komission päätös 2002/862/EY (32002D0862); EYVL N:o L 301, 5.11.2002, s. 48
Komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EYVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17
Komission päätös 2003/302/EY (32003D0302); EYVL N:o L 110, 3.5.2003, s. 6,
Komission päätös 2003/608/EY (32003D0608); EYVL N:o L 210, 20.8.2003, s. 25
Komission päätös 2003/609/EY (32003D0609); EYVL N:o L 210, 20.8.2003, s. 30
Komission päätös 2003/759/EY (32003D0759); EYVL N:o L 273, 24.10.2003, s. 18
Komission päätös 2003/760/EY (32003D0760); EYVL N:o L 273, 24.10.2003, s. 23
Komission päätös 2003/761/EY (32003D0761); EYVL N:o L 273, 24.10.2003, s. 28
Komission päätös 2003/762/EY (32003D0762); EYVL N:o L 273, 24.10.2003, s. 33
Komission päätös 2003/763/EY (32003D0763); EYVL N:o L 273, 24.10.2003, s. 38
Komission päätös 2003/804/EY (32003D0904); EYVL N:o L 302, 20.11.2003, s. 22
Komission päätös 2003/858/EY (32003D0858); EYVL N:o L 324, 11.12.2003, s. 37
Komission päätös 2004/30/EY (32004D0030); EYVL N:o L 6, 10.1.2004, s. 53
Komission päätös 2004/37/EY (32004D0037); EYVL N:o L 8, 14.1.2004, s. 12
Komission päätös 2004/38/EY (32004D0038); EYVL N:o L 8, 14.1.2004, s. 17
Komission päätös 2004/39/EY (32004D0039); EYVL N:o L 8, 14.1.2004, s. 22
Komission päätös 2004/40/EY (32004D0040); EYVL N:o L 8, 14.1.2004, s. 27
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EYVL N:o L 195, 2.6.2004, s. 12
Komission asetus (EY) N:o 136/2004 (32004R0136); EYVL N:o L 21, 28.1.2004, s. 11
Komission päätös 2004/360/EY (32004D0360); EYVL N:o L 113, 20.4.2004, s. 48
Komission päätös 2004/361/EY (32004D0361); EYVL N:o L 113, 20.4.2004, s. 54
Komission päätös 2004/432/EY (32004D0432); EYVL N:o L 154, 30.4.2004, s. 43
Komission päätös 2004/609/EY (32004D0609); EYVL N:o L 274, 24.8.2004, s. 17
Komission päätös 2004/623/EY (32004D0623); EYVL N:o L 280, 31.8.2004, s. 26
Komission päätös 2004/784/EY (32004D0784); EYVL N:o L 346, 23.11.2004, s. 11
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 22
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 83
Komission päätös 2004/914/EY (32004D0914); EYVL N:o L 385, 29.12.2004, s. 60
Komission päätös 2005/72/EY (32005D0072); EYVL N:o L 28, 1.2.2005, s. 49
Komission päätös 2005/73/EY (32005D0073); EYVL N:o L 28, 1.2.2005, s. 54
Komission päätös 2005/74/EY (32005D0074); EYVL N:o L 28, 1.2.2005, s. 59
Komission päätös 2005/218/EY (32005D0218); EYVL N:o L 69, 16.3.2005, s. 50
Komission päätös 2005/498/EY (32005D0498); EYVL N:o L 183, 14.7.2005, s. 92
Komission päätös 2005/499/EY (32005D0499); EYVL N:o L 183, 14.7.2005, s. 99
Komission päätös 2005/500/EY (32005D0500); EYVL N:o L 183, 14.7.2005, s. 104
Komission päätös 2005/742/EY (32005D0742); EYVL N:o L 279, 22.10.2005, s. 71
Komission asetus (EY) N:o 2076/2005 (32005R2076); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 83
Komission päätös 2006/199/EY (32006D0199); EYVL N:o L 71, 10.3.2006, s. 17
Komission päätös 2006/200/EY (32006D0200); EYVL N:o L 71, 10.3.2006, s. 50

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Liite 1

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita

Luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pectinidae), joista on poistettu sisälmykset ja sukurauhaset, lähentäjälihaksia saadaan kuitenkin tuoda maahan tässä liitteessä olevan taulukon mukaisesti

Komissio voi hyväksyä kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden, kuitenkin lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, tuonnin Euroopan yhteisön alueelle seuraavista kolmansista maista. Silloin kun tuonti jostain kolmannesta maasta on hyväksytty, on kyseistä maata koskevan komission päätöksen numero merkitty jäljempänä olevaan taulukoon. Näistä maista on kyseisten kalastustuotteiden ja niistä saatujen raaka-valmisteiden ja jalosteiden kaupallinen tuonti sallittu kaikkiin jäsenvaltioihin.

Niistä luettelossa mainituista kolmansista maista, joista komissio ei ole hyväksynyt tuontia ja joiden kohdalla ei siten ole komission päätöksen numeroa, voidaan tuoda Suomeen kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, ainoastaan matkustajan matkatavaroissa tuotavina tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettävinä henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuina erinä komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklan mukaisesti.

Maa Komission tuontipäätös
Alankomaiden Antillit 2003/762/EY
Albania (1) 1995/90/EY
Algeria 2005/498/EY
Angola
Antigua ja Barbuda (2) 2005/72/EY
Arabiemiraattien liitto 2003/761/EY
Argentiina 1993/437/ETY
Armenia (3)
Australia 1997/426/EY
Azerbaidzan (4)
Bahama 2005/499/EY
Bangladesh 1998/147/EY
Belize 2003/759/EY
Benin
Brasilia 1994/198/EY
Bulgaria 2002/472/EY
Chile 1993/436/ETY
Costa Rica 2002/854/EY
Ecuador 1994/200/EY
Egypti 2004/38/EY
El Salvador 2005/74/EY
Eritrea
Etelä-Afrikka 1996/607/EY
Falklandinsaaret 1998/423/EY
Fidzi
Filippiinit 1995/190/EY
Gabon 2002/26/EY
Gambia 1996/356/EY
Ghana 1998/421/EY
Grenada 2005/500/EY
Grönlanti 2002/856/EY
Guatemala 1998/568/EY
Guinea (5) 2001/634/EY
Guyana 2004/40/EY
Honduras 2002/861/EY
Hongkong 2005/73/EY
Indonesia 1994/324/EY
Intia 1997/876/EY
Iran 2000/675/EY
Israel
Jamaika 2001/36/EY
Japani 1995/538/EY
Jemen 1999/528/EY
Kamerun
Kanada 1993/495/ETY
Kap Verde 2003/763/EY
Kazakstan 2002/862/EY
Kenia 2004/39/EY
Kiina 2000/86/EY
Kolumbia 1994/269/EY
Kongon tasavalta (6)
Korean tasavalta 1995/454/EY
Kroatia 2002/25/EY
Kuuba 1998/572/EY
Madagaskar 1997/757/EY
Malediivit 1998/424/EY
Malesia 1996/608/EY
Marokko 1995/30/EY
Mauritania 1996/425/EY
Mauritius 1999/276/EY
Mayotte 2003/608/EY
Meksiko 98/695/EY
Mosambik 2002/858/EY
Myanmar
Namibia 2000/673/EY
Nicaragua 2001/632/EY
Nigeria 1998/420/EY
Norsunluurannikko 1996/609/EY
Oman 1999/527/EY
Pakistan 2000/83/EY
Panama 1999/526/EY
Papua-Uusi-Guinea 2002/859/EY
Peru 1995/173/EY
Ranskan Polynesia 2003/760/EY
Romania 2004/361/EY
Saint Helena
Saint-Pierre ja Miquelon 2003/609/EY
Salomoninsaaret
Saudi-Arabia 2005/218/EY
Senegal 1996/355/EY
Serbia ja Montenegro (7)(8) 2004/37/EY
Seychellit 1999/245/EY
Singapore 1994/323/EY
Sri Lanka 2003/302/EY
Surinam 2002/857/EY
Sveitsi 2002/860/EY
Taiwan 1994/766/EY
Tansania 1998/422/EY
Thaimaa 1994/325/EY
Togo
Tunisia 1998/570/EY
Turkki 2002/27/EY
Uganda 2001/633/EY
Uruguay 1996/606/EY
Uusi-Kaledonia 2002/855/EY
Uusi-Seelanti 94/448/EY2003/56/EY
Valkovenäjä
Venezuela 2000/672/EY
Venäjä 1997/102/EY
Vietnam 1999/813/EY
Yhdysvallat 2006/199/EY
Zimbabwe 2004/360/EY
(1) Vedessä kuljetettavien elävien kalojen tuonti ei ole sallittu.
(2) Vain elävien äyriäisten tuonti sallittu.
(3) Vain suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien rapujen (Astacus leptodactylus) tuonti sallittu.
(4) Vain kaviaarin tuonti sallittu.
(5) Vain seuraavat toimenpiteet sallittu: jäähdytys, pakastus, sisälmysten poisto ja pään poisto.
(6) Vain merellä pyydettyjen, jäädytettyjen ja lopulliseen pakkaukseen pakattujen kalastustuotteiden tuonti on sallittu.
(7) Vain kokonaisten tuoreiden merestä pyydettyjen luonnonvaraisten kalojen tuonti on sallittu.
(8) Pois lukien Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesä-kuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.

Liite 2

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita elävinä, pakastettuina ja jalostettuina

Luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pectinidae), joista on poistettu sisälmykset ja sukurauhaset, lähentäjälihaksia saadaan kuitenkin tuoda maahan liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti

Komissio voi hyväksyä elävien, pakastettujen ja jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavien simpukoiden tuonnin Euroopan yhteisön alueelle seuraavista kolmansista maista. Silloin kun tuonti jostain kolmannesta maasta on hyväksytty, on kyseistä maata koskevan komission päätöksen numero merkitty jäljempänä olevaan taulukkoon. Näistä maista on kyseisten tuotteiden kaupallinen tuonti sallittu kaikkiin jäsenvaltioihin.

Niistä luettelossa mainituista kolmansista maista, joista komissio ei ole hyväksynyt tuontia ja joiden kohdalla ei siten ole komission päätöksen numeroa, voidaan tuoda Suomeen eläviä, pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, ainoastaan matkustajan matkatavaroissa tuotavina tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettävinä henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuina erinä komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklan mukaisesti.

Maa Komission tuontipäätös
Australia 1997/426/EY1997/427/EY
Chile (1) 1993/436/EY1996/675/EY
Grönlanti
Jamaika (2) 2001/36/EY2001/37/EY
Japani (1) 1995/538/EY2002/470/EY
Kanada
Korean tasavalta (1) 1995/453/EY1995/454/EY
Marokko 1993/387/EY1995/30/EY
Peru 1995/173/EY2004/30/EY
Thaimaa (3) 1994/325/EY1997/562/EY
Tunisia 1998/569/EY1998/570/EY
Turkki 1994/777/EY2002/27/EY
Uruguay 1996/606/EY2002/19/EY
Uusi-Seelanti 2003/56/EY
Vietnam (3) 1999/813/EY2000/333/EY
Yhdysvallat (1) 2006/199/EY
(1) Vain pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti on sallittu.
(2) Vain pakastettujen tai jalostettujen merikotiloiden tuonti on sallittu.
(3) Vain komission päätöksen 2003/774/EY vaatimusten mukaisesti steriloitujen tai kuumennuskäsiteltyjen tuotteiden tuonti on sallittu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.