572/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) 7 §, 9 §:n 4 momentti, 10 §:n 4 momentti, 10 a §:n 2 momentti, 10 b §:n 1 ja 2 momentti, 11 §, 12 §:n 4 ja 5 momentti, 14 §:n 4 momentti, 15, 17 ja 19 § sekä liite VI,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 4 momentti, 10 a §:n 2 momentti, 10 b §:n 1 ja 2 momentti ja 19 § asetuksessa 666/2004 sekä 12 §:n 4 ja 5 momentti asetuksessa 114/2002 seuraavasti:

7 §
Lampaat ja vuohet sekä niiden sukusolut ja alkiot

Lampaita ja vuohia saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY 3 artiklan mukaisesti.

Lampaiden ja vuohien sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

9 §
Siipikarja ja siitosmunat

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää poikkeuksia 1―3 momentin säännöksistä alle 20 linnun tai siitosmunan tuontierille.

10 §
Elävät kalat ja niiden sukusolut

Luonnosta peräisin olevia, istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tarkoitettuja kaloja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.


10 a §
Elävät nilviäiset ja niiden sukusolut

Istutettavaksi tarkoitettuja nilviäisiä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.


10 b §
Elävät äyriäiset ja niiden sukusolut

Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tarkoitettuja eläviä makeanveden rapuja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Makeanveden rapujen sukusoluja sekä muita äyriäisiä ja niiden sukusoluja saadaan tuoda istutusta tai viljelyä varten Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.


11 §
Muut sorkka- ja kavioeläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot

Muita sorkka- ja kavioeläimiä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY 3 artiklan mukaisesti.

Muiden sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

12 §
Linnut ja niiden siitosmunat

Tässä pykälässä tarkoitettujen lintujen siitosmunia saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta yksityishenkilöiden mukanaan lemmikkieläimiksi tuomiin lintuihin eikä sirkukseen, eläintarhaan, koe-eläinlaboratorioon tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten tuotaviin lintuihin. Tällainen tuonti edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston myöntämää tuontilupaa. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

14 §
Jänikset ja kanit

Muista kuin liitteessä VI mainituista kolmansista maista jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda Suomeen vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

15 §
Jyrsijät

Jyrsijöitä saadaan tuoda Suomeen liitteessä VI mainituista kolmansista maista.

Muista kuin liitteessä VI mainituista kolmansista maista jyrsijöitä saadaan tuoda Suomeen vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

17 §
Muut nisäkkäät

Muita kuin 3, 4, 7, 11 sekä 14―16 §:ssä tarkoitettuja nisäkkäitä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

19 §
Rekisteröinti ja eläintilat

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvontaa varten rekisteriä 3–6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8–10 a §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentissa sekä 13 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojista. Näiden tuojien on viimeistään viisi arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista Elintarviketurvallisuusvirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) eläinlaji tai tavara, jonka tuojaksi pyytää rekisteröintiä; sekä

3) maa, josta eläimet tai tavarat aiotaan tuoda.

Rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, tuoja poistetaan rekisteristä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten tuojilla on oltava käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2006.

Sellaiselle tuonnille, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt luvan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ei tarvita Elintarviketurvallisuusviraston myöntämää tuontilupaa.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Liite VI

Jänikset, kanit ja jyrsijät

Jäniksiä, kaneja ja jyrsijöitä saadaan tuoda seuraavista maista:

Australia

Bulgaria

Grönlanti

Islanti

Kanada

Kroatia

Norja

Romania

Sveitsi

Uusi-Seelanti

Yhdysvallat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.