569/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (655/2003) 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti, 5 §, 11 §:n 5 momentti, 12 §:n 2 momentti sekä 13, 14 ja 15 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti sekä 11 §:n 5 momentti asetuksessa 78/2005, seuraavasti:

3 §
Apinat

Neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti hyväksytyn yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto, ja sitä valvoo läänineläinlääkäri.

4 §
Sorkka- ja kavioeläimet

Minisikojen tuonti on sallittua vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa myönnetään, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille. Minisikojen viennissä on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion asettamia vaatimuksia.


5 §
Linnut

Lintujen tuonti on sallittua vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa myönnetään, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille. Linnuilla tarkoitetaan tässä asetuksessa muita lintuja kuin siipikarjaa.

Lintujen viennin osalta on noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY säännöksiä sekä vastaanottavan valtion asettamia vaatimuksia.

11 §
Perkaamattomat kalat

Luonnosta pyydettyjä perkaamattomia lohia, taimenia, kirjolohia, nieriöitä, harjuksia, muikkuja, siikoja, haukia ja piikkikampeloita saadaan tuoda jatkojalostukseen Suomeen vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa myönnetään, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

12 §
Eläimistä saatavat sivutuotteet

Sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita sekä niistä johdettuja käsiteltyjä tuotteita saa tuoda Suomeen ainoastaan Elintarviketurvallisuusviraston luvalla. Lupa myönnetään, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille. Tässä momentissa tarkoitettuja sivutuotteita ja tuotteita saa viedä muihin jäsenvaltioihin, jos määränpäänä oleva jäsenvaltio on antanut vientiin luvan.


13 §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten sekä niitä sisältävien viljelmien, kudosten, eritteiden ja muiden vastaavien tavaroiden tuonti on sallittua vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa myönnetään, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten sekä niitä sisältävien viljelmien, kudosten, eritteiden ja muiden vastaavien tavaroiden viennissä on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion asettamia vaatimuksia.

14 §
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat muut tavarat

Seuraavien tavaroiden tuonti on sallittua vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla, jos niistä aiheutuu eläintautien leviämisen vaaraa:

1) kuljetusvälineet, säilytysastiat, kuivikkeet ja tavarapäällykset sekä muut pakkaustarvikkeet;

2) eläinten tuotannossa, hoidossa ja pitopaikoissa käytetyt vaatteet, varusteet ja muut esineet; sekä

3) elävien eläinten, kuolleiden eläinten ja niiden osien, eläinten sukusolujen ja alkioiden sekä eläimistä saatavien tuotteiden säilytykseen tai kuljetukseen käytetyt esineet.

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden viennissä on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion asettamia vaatimuksia.

15 §
Näyte-erät

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää luvan näyte-erän tuontiin. Lupa voidaan myöntää vain sellaiselle näyte-erälle, jolla ei ole kaupallista arvoa ja joka tuodaan tutkimusta varten. Näyte-erä on hävitettävä tutkimuksen jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2006.

Sellaiselle tuonnille, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt luvan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ei tarvita Elintarviketurvallisuusviraston myöntämää tuontilupaa.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.