511/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään ehdonalaisen vapauden valvonnasta 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun lain (782/2005) 13 §:n ja 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun vankeuslain (767/2005) 21 luvun 3 §:n nojalla:

1 §
Valvontaan asettaminen

Kriminaalihuoltolaitoksen on, saatuaan vankilan johtajalta ilmoituksen päätöksestä asettaa ehdonalaisesti vapautuva valvontaan, viipymättä ilmoitettava vankilan johtajalle virkamies, joka on määrätty valvojan tehtävään.

Vankilan on valvontapäätöksestään ilmoittaessaan toimitettava Kriminaalihuoltolaitokselle valvontaan asetettua koskeva vankeuslain (767/2005) 4 luvun 6 §:n tarkoittama rangaistusajan suunnitelma.

2 §
Valvonnan täytäntöönpanoasiakirjat

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto tallentaa valvonnan toimeenpanokirjaan vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (509/2006) 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun valvontakirjan tiedot.

3 §
Valvontasuunnitelma

Ennen valvontaan asetetun vangin vapauttamista Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on laadittava yhteistyössä vangin kanssa rangaistusajan suunnitelmaan perustuva ja sen tavoitteiden mukainen valvontasuunnitelma. Yhteistyössä kunnan kanssa on huolehdittava siitä, että valvontasuunnitelma tukee kunnassa mahdollisesti laadittua hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaa.

Valvontasuunnitelmaan merkitään:

1) valvojan, valvojan avuksi määrätyn henkilön ja valvottavan yhteystiedot ja niiden muutokset;

2) yhteydenpidon tiheys ja yhteydenpidon tapa valvojan ja valvottavan välillä;

3) valvottavan asumista, työtä, koulutusta, opiskelua sekä taloudellisen tilanteen ja muiden olosuhteiden edistämistä koskevat suunnitelmat;

4) valvontaan kuuluvat ohjelmat ja tehtävät;

5) valvottavalle kuuluvien velvollisuuksien rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset; sekä

6) valvontaan asetetulle annetut muut määräykset;

Valvontaan asetetulle on annettava jäljennös valvontasuunnitelmasta.

4 §
Toimeenpanokirja

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto pitää ehdonalaisen vapauden valvonnan täytäntöönpanosta toimeenpanokirjaa, johon merkitään tarvittavien tuomittua, vankilaa ja vapautumisaikaa koskevien tietojen lisäksi:

1) asiakirjojen saapuminen Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle valvonnan täytäntöönpanoa varten;

2) koeajan päättymispäivä;

3) valvottavan nouto valvontatapaamiseen;

4) valvottavalle annettu kirjallinen varoitus;

5) ilmoitus syyttäjälle valvottavan törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta;

6) tuomioistuimen päätös panna jäännösrangaistusta täytäntöön ehdottomana vankeusrangaistuksena; sekä

7) valvonnan päättymispäivä.

5 §
Epäiltyä päihtymystilaa koskevien havaintojen kirjaaminen

Valvottavan valvontatapaamisessa epäiltyä päihtymystilaa koskevat havainnot kirjataan todistajan läsnä ollessa Rikosseuraamusviraston vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle. Lomake liitetään velvollisuuksien rikkomisen selvittämistä koskeviin asiakirjoihin.

6 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen

Kriminaalihuoltolaitoksen on tehtävä kirjallinen selvitys, jos:

1) valvottavan epäillään laiminlyöneen ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain (782/2005) 6 §:ssä säädettyä velvollisuutta; tai

2) valvottavan epäillään olennaisesti rikkoneen valvojan antamaa valvonnan toteuttamiseksi tarpeellista määräystä.

Selvitystä tehtäessä on valvottavalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Selvitys toimitetaan syyttäjälle 1 momentissa mainitun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun epäiltyä törkeää velvollisuuden rikkomista koskevan ilmoituksen yhteydessä.

7 §
Tehtävien ja ohjelmien hyväksyminen

Kriminaalihuoltolaitos hyväksyy ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sosiaalista toimintakykyä edistävien tehtävien ja ohjelmien sisällön.

8 §
Valvonnan lakkauttaminen

Kriminaalihuoltolaitos voi lakkauttaa valvonnan, jos kuluneen valvonta-ajan, riittävien valvojan ja valvottavan välisten tapaamiskertojen sekä muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella valvottavan elämänolosuhteita voidaan pitää vakiintuneina ja jos valvottavalla ei enää ole ilmeistä rikokseen syyllistymisriskiä.

Valvonnan kestettyä vähintään kuusi kuukautta se voidaan lakkauttaa myös ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaisessa tilanteessa, jos valvottava on ulkomaalaislain (301/2004) 148 tai 149 §:n perusteella käännytetty tai karkotettu maasta tai hän on muuttanut vakinaisesti muuhun kuin toiseen pohjoismaahan tai hän on pitkäaikaisessa laitoshoidossa sairauden takia. Valvottavan muuttaminen toiseen pohjoismaahan ei ole lakkauttamisperuste, jos valvonta voidaan järjestää Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain (326/1963) 22 §:n perusteella.

9 §
Matkakustannukset

Kohtuullisina matkakustannuksina pidetään valvottavalle valvojan määräämään valvontatapaamiseen tai muuhun valvontaan kuuluvaan tilaisuuteen matkustamisesta halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen aiheutuvia kustannuksia.

Matkakustannukset korvataan valvottavan tekemän hakemuksen perusteella.

10 §
Ilmoitukset jäännösrangaistuksen käsittelyä koskevassa asiassa

Virallisen syyttäjän on ilmoitettava ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehneelle Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, jos hän päättää olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta panna täytäntöön jäännösrangaistusta.

Tuomioistuimen tulee lähettää Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle ilmoitus päätöksestään, jolla se on tuominnut jäännösrangaistusta pantavaksi täytäntöön tai jos se on hylännyt syyttäjän vaatimuksen.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta 9 päivänä lokakuuta 1931 annettu asetus (279/1931) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Ulla Mohell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.