504/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Merenkulkulaitoksesta 21 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (939/2003) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (429/2006), seuraavasti:

1 §
Tehtävät

Merenkulkulaitoksesta annetussa laissa (939/2003) säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Merenkulkulaitos:

1) huolehtii hallinnoimiensa meri- ja sisävesiväylien sekä kanavien ylläpidosta ja kehittämisestä;

2) ohjaa ja valvoo muiden väylänpitäjien vesiväylien ylläpitoa ja vastaa merenkulun turvalaitteiden rakentamisesta ja asettamisesta siten kuin siitä vesilaissa (264/1961) ja muualla erikseen säädetään;

3) huolehtii merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä;

4) huolehtii alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitetusta alusliikennepalvelujen ylläpidosta ja muista alusliikennepalvelulaissa laitokselle säädetyistä tehtävistä;

5) huolehtii alusten ilmoittautumis- ja reittijakojärjestelmistä;

6) huolehtii alusturvallisuudesta ja veneilyn turvallisuudesta sekä niiden valvonnasta;

7) huolehtii omalta osaltaan alusten ja satamarakenteiden turvatoimista ja niiden valvonnasta siten kuin eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetussa laissa (485/2004) säädetään;

8) huolehtii vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (251/2005) tarkoitetuista satama-alueen turvallisuusselvityksiin liittyvistä tehtävistä;

9) huolehtii jäänmurtoon liittyvistä viranomais- ja tilaajatehtävistä;

10) huolehtii väyläaluspalveluihin liittyvistä viranomais- ja tilaajatehtävistä;

11) huolehtii yhteysalusliikenteen avustuksista sekä muista yhteysalusliikenteeseen liittyvistä viranomais- ja tilaajatehtävistä;

12) huolehtii niistä luotsaustoimintaan kuuluvista tehtävistä, jotka eivät luotsauslain (940/2003) tai Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) mukaan kuulu Luotsausliikelaitokselle;

13) myöntää itämerenluotsien ohjauskirjat ja valvoo itämerenluotsaustoimintaa;

14) huolehtii rannikon turvallisuusradiotoiminnasta;

15) pitää alusrekisterilaissa (512/1993) tarkoitettua alusrekisteriä ja hoitaa aluskiinnitysasioita;

16) pitää ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa (1707/1991) tarkoitettua kauppa-alusluetteloa ja päättää aluksen merkitsemisestä luetteloon;

17) myöntää ja maksaa ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tarkoitetun tuen;

18) jakaa lästimaksusta annetun asetuksen (468/1954) nojalla suoritettavan avustuksen;

19) huolehtii merenkulun tilastoista;

20) huolehtii toimialansa kehityksen seuraamisesta ja edistämisestä ja tähän liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä; sekä

21) huolehtii muista tehtäviinsä liittyvistä viranomaistehtävistä ja merenkulun ja vesiliikenteen edistämiseen liittyvistä tehtävistä, jotka sille erikseen säädetään ja määrätään sekä liikenne- ja viestintäministeriön erikseen antamista tehtävistä ja toimeksiannoista.

2 §
Johtokunta

Johtokunnan tehtävistä säädetään Merenkulkulaitoksesta annetun lain 3 §:ssä.

Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §
Johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä johtokunnassa.

4 §
Merenkulkulaitoksen virkamiesjohto

Merenkulkulaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtaja apunaan Merenkulkulaitoksen tulosyksiköiden johtajat ottaen huomioon Merenkulkulaitokselle kuuluvat tehtävät ja sille asetetut tavoitteet.

Laitoksen johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja kehittämisestä.

5 §
Työjärjestys

Merenkulkulaitoksen työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja johtokuntaa kuultuaan.

6 §
Asioiden ratkaiseminen

Merenkulkulaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta taikka pääjohtaja tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan päätettäviksi tai joita ei työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Työjärjestyksessä määrätään, mitkä käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto sekä merenkulun ja hallinnon tuntemusta sekä johtamiskokemusta ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Tulosyksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai merikapteeninkirja sekä hyvää perehtyneisyyttä vastuualueensa tehtäviin sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

8 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Tulosyksikön johtajan nimittää johtokunta.

Nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää pääjohtajan osalta liikenne- ja viestintäministeriö sekä Merenkulkulaitoksen tulosyksikön johtajan osalta pääjohtaja.

Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §
Virkavapaudet

Pääjohtajalle virkavapauden myöntää liikenne- ja viestintäministeriö. Virkavapauden, joka kestää yli kaksi vuotta ja joka ei perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Johtokunnan nimittämälle virkamiehelle virkavapauden myöntää pääjohtaja.

Virkavapauden myöntämisestä muulle virkamiehelle määrätään työjärjestyksessä.

Mitä tässä pykälässä säädetään virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

10 §
Sijaisuudet

Pääjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii liikenne- ja viestintäministeriön määräämä tulosyksikön johtaja.

Tulosyksikön johtajan sijaisen määrää pääjohtaja.

11 §
Asioiden valvonta muissa viranomaisissa ja toimituksissa

Pääjohtaja tai hänen valtuuttamansa kantaa ja vastaa valtion puolesta ja valvoo tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja muissa vastaavissa toimituksissa valtion etua ja oikeutta Merenkulkulaitosta koskevissa asioissa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan Merenkulkulaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (981/2003).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Mikael Nyberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.