488/2006

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kasvisten kaupan pitämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeeksi tarkoitettujen kasvisten kaupan pitämiseen. Asetusta sovelletaan sekä viljeltyihin kasviksiin että luonnontuotteisiin. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta ruokasieniin tai ruokaperunaan.

Tätä asetusta sovelletaan kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa paitsi teollisuuskäyttöön tarkoitettuun tai suoraan kuluttajalle tuotantopaikalla tapahtuvaan myyntiin.

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 tarkoittamiin kasviksiin siltä osin kuin niille ei kyseisen asetuksen nojalla ole säädetty kaupan pitämisen vaatimuksia.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta kasviksiin eikä luonnontuotteisiin, jotka on laillisesti poimittu ja/tai pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Turkissa tai ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA-valtiossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

kasviksella tuoreita marjoja, hedelmiä, vihanneksia ja juureksia;

paloitellulla kasviksella tuoreita, mekaanisesti käsiteltyjä, esimerkiksi kuorittuja, raastettuja, lohkottuja tai paloiteltuja kasviksia; sekä

luonnontuotteella luonnosta poimittuja marjoja, yrttejä ja muita vastaavia tuotteita.

3 §
Kasvisten ja luonnontuotteiden vähimmäisvaatimukset

Kaupan pidettävien kasvisten ja luonnontuotteiden tulee olla tuoreita, terveitä sekä eheitä lukuun ottamatta tarkoituksella paloiteltuja kasviksia. Tuotteet eivät saa olla nahistuneita, ruhjoutuneita, mädäntyneitä tai homeisia. Tuotteiden tulee olla puhtaita eikä niissä saa olla vierasta hajua tai makua.

Enintään 5 prosenttia myyntierän lukumäärästä tai painosta saa olla kasviksia tai luonnontuotteita, jotka eivät täytä 1 momentin mukaisia vähimmäisvaatimuksia, mutta ovat muuten ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle.

4 §
Kasvisten ja luonnontuotteiden kuljetus ja säilytys

Kasvisten ja luonnontuotteiden tulee pakattaessa olla sellaisia ja pakattava siten, että ne laadun olennaisesti huononematta kestävät kuljetuksen ja muun käsittelyn sekä säilyvät asianmukaisesti säilytettyinä tavanmukaiseen kuljetukseen ja kaupan pitämiseen tarvittavan ajan.

Paloiteltujen kasvisten säilyttämisessä on noudatettava, mitä terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 27 §:ssä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytyksestä säädetään.

5 §
Kasvisten ja luonnontuotteiden merkinnät

Kasvisten ja luonnontuotteiden pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin yhteydessä annettavissa tiedoissa on noudatettava mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (1084/2004) säädetään.

6 §
Laatuluokka

Kasviksia ja luonnontuotteita saa nimittää ekstra, 1. tai 2. luokan tuotteiksi, mikäli ne täyttävät tällaisia luokkia varten hyväksytyt vaatimukset. Pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava, mihin kauppanormiin laatuluokitus perustuu.

Jos kasvikset tai luonnontuotteet, jotka pakattaessa on varustettu laatuluokkaa osoittavalla merkinnällä, ovat huonontuneet niin, etteivät ne enää täytä luokkansa laatuvaatimuksia, ne on lajiteltava uudestaan ja niiden merkinnät on muutettava laatua vastaavaksi.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä elokuuta 1969 kasviksista annettu asetus (526/1969) sekä 18 päivänä elokuuta 1969 omenoista annettu asetus (527/1969).

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.