468/2006

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 5 ja 30 §:n sekä eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (617/1997) 44 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eräiden hevossairauksien leviäminen Suomeen maahantuotaessa hevoseläimiä Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdot, joilla eläviä hevoseläimiä saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Tätä asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettaviin hevoseläimiin. Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta ja yhteisön alueesta, sovelletaan myös Norjaan.

Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tuotavien hevoseläinten tuontiehdoista säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä (598/1994).

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä hevoseläinten tuontia koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa on määrätty.

Hevoseläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

2) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

3) tilalla maatilaa, valmennus- tai muuta tallia, ulkotarhaa tai muita tiloja, joissa hevoseläimiä pidetään tai kasvatetaan;

4) hevoseläimellä hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

5) rekisteröidyllä hevoseläimellä Suomessa hevostalouslain (796/1993) nojalla annettujen säännösten mukaisella tavalla rekisteröityä tai toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa taikka lähtömaana olevassa kolmannessa maassa vastaavalla tavalla rekisteröityä hevoseläintä, joka tunnistetaan jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa annetun neuvoston direktiivin 90/427/ETY 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan avulla;

6) teurastettavaksi tarkoitetulla hevoseläimellä hevoseläintä, joka on tarkoitettu kuljetettavaksi joko suoraan tai markkinapaikan taikka keräilykeskuksen kautta teurastamoon teurastettavaksi;

7) jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetulla hevoseläimellä muita kuin kohdissa 5 ja 6 mainittuja hevoseläimiä;

8) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai kolmannen maan toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

9) tilapäisellä maahantuonnilla kilpailu-, näyttely- tai jalostustoiminnan vuoksi tapahtuvaa rekisteröidyn hevoseläimen oleskelua Euroopan yhteisön alueella, kun oleskelu kestää korkeintaan 90 vuorokautta; ja

10) lähtömaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut hevoseläimen terveystodistuksen.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan säädöstä ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia.

2 luku

Tuontivaatimukset

3 §
Maahantuontia koskevat terveysvaatimukset

Rekisteröityjä hevoseläimiä saadaan tuoda maahan liitteen 1 taulukon mukaisesti sarakkeeseen 8 merkityistä maista. Jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja hevoseläimiä saadaan tuoda maahan liitteen 1 taulukon mukaisesti sarakkeeseen 10 merkityistä maista. Maahantuotavien hevoseläimien mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY liitteen II A, B, C, D, E, F tai G, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina, mallin mukainen terveystodistus.

4 §
Tilapäistä maahantuontia koskevat terveysvaatimukset

Tilapäistä maahantuontia varten saadaan tuoda maahan hevoseläimiä liitteen I taulukon mukaisesti sarakkeeseen 6 merkityistä maista. Vain rekisteröityjen hevoseläinten tuonti tilapäistä maahantuontia varten on sallittu. Maahantuotavien hevoseläinten mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa tehdynkomission päätöksen 92/260/ETY liitteen II A, B, C, D, E tai F, sellaisina kun ne ovat viimeksi muutettuina, mallin mukainen terveystodistus.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää tilapäistä maahantuontia varten maahantuodulle rekisteröidylle hevoseläimelle luvan jäädä pysyvästi maahan, jos hevoseläin jo ennen kyseistä maahantuontia olisi täyttänyt edellä 3 §:ssä mainitut vaatimukset eikä hevoseläimen pysyvästä maahan jäämisestä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Hakemus on tehtävä ennen tilapäisen maahantuonnin määräajan päättymistä.

5 §
Suomeen palaavia hevoseläimiä koskevat terveysvaatimukset

Kolmannessa maassa tilapäisesti oleskelleet rekisteröidyt hevoseläimet saadaan tuoda Suomeen takaisin liitteen 1 taulukon mukaisesti sarakkeeseen 7 merkityistä maista. Suomeen palaavien hevoseläinten mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn komission päätöksen 93/195/ETY liitteen II, III, IV, V, VI, VII, VIII tai IX, sellaisina kun ne ovat viimeksi muutettuina, mallin mukainen terveystodistus.

6 §
Teurastettavaksi tarkoitettuja hevoseläimiä koskevat terveysvaatimukset

Suoraan kolmannesta maasta tai Euroopan yhteisön alueella sijaitsevan markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta saadaan tuoda hevoseläimiä teuraaksi liitteen 1 taulukon mukaisesti sarakkeeseen 9 merkityistä maista. Hevoseläinten mukana on oltavaeläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/196/ETY liitteen I tai II, sellaisina kun ne ovat viimeksi muutettuina, mallin mukainen terveystodistus.

Teurastettavaksi tarkoitetuilla hevoseläimillä on oltava polttamalla tehty vähintään 3 millimetriä korkea selvä ja pysyvä "S"-merkki vasemman etujalan kaviossa.

Suoraan teurastamoon tuotavat hevoseläimet on teurastettava viiden vuorokauden sisällä Euroopan yhteisön alueelle saapumisen jälkeen. Jos hevoseläimiä on kuljetettu meritse yli kahdeksan vuorokautta, niitä voidaan pitää 21 vuorokautta teurastamossa eläinlääkärin valvonnassa ennen teurastusta.

7 §
Kauttakuljetuksia koskevat terveysvaatimukset

Kolmannesta maasta Euroopan yhteisön alueen kautta toiseen kolmanteen maahan saadaan kuljettaa hevoseläimiä liitteen 1 taulukon mukaisesti sarakkeeseen 6 merkityistä maista. Kauttakuljetettavien hevoseläinten mukana on oltavaterveystakeiden vahvistamisesta hevoseläinten kuljettamiseksi yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan neuvoston direktiivin 91/496/ETY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehdyn komission päätöksen 94/467/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, vaatimusten mukainen terveystodistus.

8 §
Laboratoriotutkimuksia koskevat erityisvaatimukset Suomeen tuotavien hevoseläinten osalta

Tuotaessa hevoseläimiä kolmansista maista hyväksytään vain liitteessä 2 lueteltujen laboratorioiden tekemät tutkimukset, tai jos hevoseläimen lopullinen määränpää on Euroopan unionin toinen jäsenvaltio, tämän jäsenvaltion hyväksymien laboratorioiden tekemät tutkimukset. Laboratorion antama alkuperäinen tutkimusvastaus on liitettävä hevoseläinten mukana seuraavaan terveystodistukseen.

9 §
Eräisiin hormonaalisiin ja tyreostaattisiin aineisiin sekä beta-agonisteihin liittyvät tuontirajoitukset

Suomeen ei saa tuoda sellaisia hevoseläimiä, joille on annettu tyreostaattisia, estrogeenisia, androgeenisia tai gestageenisia aineita taikka beta-agonisteja. Suomeen saadaan kuitenkin tuoda sellaisia edellä tarkoitettuja eläimiä, jotka on tarkoitettu jälkeläisten tuotantoon ja joita on lisääntymiskautensa aikana käsitelty tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta annetussa neuvoston direktiivissä 96/22/EY sallitulla tavalla.

10 §
Tunnistamisasiakirjat ja todistukset

Rekisteröityjen hevoseläinten mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tämän asetuksen vaatimusten mukainen terveystodistus ja asianomaisen valtion toimivaltaisen järjestön myöntämä, neuvoston direktiivin 90/427/ETY 8 artiklan 1 kohdan mukainen tunnistusasiakirja.

Rekisteröimättömien hevoseläinten mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tämän asetuksen vaatimusten mukainen terveystodistus tunnistamistiedoilla täydennettynä. Rekisteröimätön hevoseläin on varustettava lähtömaan asianomaisen viranomaisen hyväksymällä tunnistamismerkinnällä. Jos terveystodistuksen tunnistuskaaviota ei ole täytetty, on mukana seurattava rekisteröityjen hevosten tunnistusasiakirjaa vastaava asiakirja, jonka avulla on mahdollista riittävällä varmuudella todeta terveystodistuksen koskevan kyseistä eläintä.

Terveystodistus annetaan virallisen eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä. Tarkastus on toimitettava lähtömaassa hevoseläinten lastauspäivänä tai rekisteröityjen hevoseläinten kohdalla viimeisenä lastausta edeltävänä arkipäivänä.

Jos terveystodistus todistusmallin rakenteesta johtuen käsittää useamman kuin yhden arkin, niiden on oltava siten merkittyjä, ettei ole epäselvyyttä niiden yhteenkuuluvuudesta eikä todistukseen kuuluvien arkkien lukumäärästä. Todistuksen on oltava laadittu suomeksi tai ruotsiksi ja, jos hevoseläimen lopullinen määränpää on Euroopan unionin toinen jäsenvaltio, myös kyseisen maan virallisella kielellä.

3 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Hevoseläinten kuljetus

Hevoseläimet on kuljetettava määräpaikkaansa ilman aiheetonta viivytystä. Hevoseläimen on saavuttava Euroopan unionin jäsenvaltion rajatarkastusasemalle 10 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin sen terveystodistus on myönnetty. Jos eläimiä kuljetetaan meritse, 10 päivän määräaikaa pidennetään merimatkan keston verran.

Kuljetuksen on tapahduttava ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on ennen kuljetusta puhdistettu ja desinfioitu lähtömaassa virallisesti hyväksytyillä puhdistusaineilla. Ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, ettei hevoseläinten lantaa, virtsaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana.

Hevoseläimiä ei saa kuljettaa kuljetusvälineellä, jolla kuljetetaan samanaikaisesti muita hevoseläimiä muuhun määräpaikkaan kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon. Hevoseläimiä ei myöskään saa kuljettaa kuljetusvälineellä, jolla samanaikaisesti kuljetetaan hevoseläimiä, joiden terveydellinen asema on alempi, ellei tätä erikseen sallita tuontia Euroopan unioniin koskevissa erityisissä eläinten terveydestä annetuissa säännöksissä.

Kuljetettaessa hevoseläimiä Euroopan yhteisön alueelle eläimiä ei saa siirtää maitse sellaisen kolmannen maan alueen läpi eikä muulla tavoin kuljetettaessa myöskään purkaa kuljetusvälineestä sellaisen kolmannen maan alueella, josta hevoseläinten tuontia ei ole hyväksytty 3―6 §:ssä mainittuja tarkoituksia varten.

12 §
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Maahantuotaville hevoseläimille tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004).

13 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto tai komissio eläintautitilanteen muutoksen johdosta antaa.

14§
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Hevoseläinten mukana olevat todistukset voivat suomen ja ruotsin kielen sijasta olla myös englanninkielisiä, ellei maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää.

Tällä asetuksella kumotaan eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa kolmansista maista 8 päivänä toukokuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (764/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Neuvoston direktiivi 90/426/ETY (31990L0426); EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42
Neuvoston direktiivi 90/427/ETY (31990L0427); EYVL N:o L 296, 27.10.1990, s. 66
Komission päätös 92/260/ETY (31992D0260); EYVL N:o L 130, 15.5.1992, s. 67
Komission päätös 93/197/ETY (31992D0197); EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 16
Komission päätös 93/195/ETY (31993D0195); EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 1
Komission päätös 94/467/ETY (31994D0467; EYVL N:o L 190, 26.7.1994, s. 28
Neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Komission päätös 2002/635/ETY (32002D0635); EYVL N:o L 285, 23.10.2002, s. 20
Neuvoston direktiivi 2004/68/EY (32004L0068);EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 128
Komission päätös 2004/211/EY (32004D0211); EYVL N:o L 073, 11.3.2004, s. 1-10

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.