382/2006

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 39 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 39 § sekä liitteessä 1 olevan I osan 15, 19 ja 31 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 39 § osaksi asetuksessa 1100/2004 sekä liitteessä 1 olevan I osan 19 ja 31 kohta asetuksessa 575/2003, seuraavasti:

39 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

3. Vuonna 1993 tai sen jälkeen muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun tai otettavan ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää ne vaatimukset:

a) jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa; tai

b) joita liitteissä olevien taulukoiden mukaisesti sovelletaan ajoneuvon käyttöönottopäivänä.

4. Ennen vuotta 1993 muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien sellaisten E-sääntöjen tai erityisdirektiivien vaatimukset, joita Geneven sopimukseen liittynyt valtio tai ETA-valtio sai soveltaa ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana; M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakokaasupäästöjen ja takaistuimen turvavöiden kiinnityspisteiden tulee kuitenkin täyttää samana ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa koskevat vaatimukset; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

5. Edellä 2―4 momentissa säädetystä poiketen 10 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen liikenteessä käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44/03 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka sanotun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti.

6. Jos ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän asetuksen tultua voimaan, muutetun ajoneuvon on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset. Muutetun ajoneuvon istuimien tulee kuitenkin täyttää 21―24 §:n vaatimukset.

7. Asetuksen 16 §:n vaatimusta nopeudenrajoittimen käyttämisestä sovelletaan:

a) 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen käyttöön otettaviin M3-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 10,0 tonnia, sekä mainittuna aikana käyttöön otettaviin N2-luokan ja M2-luokan ajoneuvoihin;

b) yksinomaan kansalliseen liikenteeseen käyttöön otettaviin M2-luokan ajoneuvoihin 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana sekä yksinomaan kansalliseen liikenteeseen mainittuna aikana käyttöön otettaviin N2-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 7,5 tonnia, 1 päivästä tammikuuta 2006;

c) liitteessä 1 olevan I osan 41 kohdassa tarkoitetussa ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 88/77/ETY säädetyt pakokaasupäästöjen raja-arvot, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2001/27/EY, täyttäviin 1 päivän lokakuuta 2001 ja 1 päivän tammikuuta 2005 välisenä aikana käyttöön otettaviin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2006, jos ajoneuvoa käytetään kansainvälisessä liikenteessä ja 1 päivästä tammikuuta 2007, jos ajoneuvoa käytetään yksinomaan kansallisessa liikenteessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Yli-insinööri
Jussi Salminen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.