377/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilakohtaisen sokerijuurikkaan lisäosan hakumenettelystä vuonna 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Asetuksessa säädetään sokerijuurikkaan perustoimitusoikeuden perusteella määräytyvän tilakohtaisen lisäosan hakumenettelystä vuonna 2006. Asetuksessa säädetään lisäksi tilakohtaisen viitemäärän siirrosta sekä sokerijuurikkaan lisäosan varantohausta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

2) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

3) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

4) perustoimitusoikeudella kullekin viljelijälle määriteltyä markkinointivuodelle myönnettyä oikeutta tuottaa A- ja B-kiintiösokeria;

5) kiintiösokerilla sokerikiintiön puitteissa tuotettua sokeria;

6) viitemäärällä neuvoston tilatukiasetuksen 37 artiklassa tarkoitettua viitemäärää;

7) lisäosalla markkinointivuoden 2005/2006 voimassa olevan perustoimitusoikeuden sokerimäärän perusteella muodostettavaa tilakohtaista sokerijuurikkaan lisäosaa;

8) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklassa tarkoitettua varantoa;

9) tukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukaista hehtaarikohtaista viitemäärää;

10) hakijalla neuvoston tilatukiasetuksen 2 artiklan a alakohdassa määriteltyä tukea hakevaa viljelijää.

3 §
Tilakohtaisen sokerijuurikkaan lisäosan hakeminen ja haku kansallisesta varannosta

Sokerijuurikkaan lisäosaa haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 298.

Hakijan on täytettävä lomake huolellisesti ja hän on vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Lisäosan vahvistaminen edellyttää, että hakija on hakenut tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 sekä täyttää vaatimukset, joita edellytetään tukioikeuksien vahvistamisessa.

Hakija voi hakea tukioikeuden arvon korotusta kansallisesta varannosta komission asetuksen II 21 artiklan tarkoittamien investointien perusteella maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 298.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

4 §
Viitemäärän siirto

Hallinnan muutoksella tarkoitetaan tässä pykälässä neuvoston tilatukiasetuksen 33 artiklan 1―3 kohdassa määriteltyjä hallinnan muutoksia.

Viitemäärän siirtoa voidaan hakea viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006 tehtyjen hallinnanmuutosten osalta maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 299, joka on toimitettava lomakkeen numero 298 liitteenä. Hakemukset liitteineen on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

5 §
Viitemäärän siirto myyntisopimukseen perustuen

Viitemäärää voidaan siirtää komission asetuksen II 17 artiklan tarkoittaman myyntisopimuksen perusteella.

Viitemäärän siirtoa voidaan hakea viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006 tehtyjen tai muutettujen myyntisopimusten osalta, joissa on sovittu viitemäärän siirtymisestä. Viitemäärän siirtoa on haettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 146A, joka on toimitettava lomakkeen numero 298 liitteenä. Hakemukset liitteineen on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

6 §
Hakemusten toimittaminen

Hakemukset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Viitemäärän siirtoa koskeva hakemus on jätettävä sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella viitemäärää luovuttavan tilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on pyydettävä työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jäljempänä TE-keskus, tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunto ennen asian ratkaisemista.

7 §
Hakemuksen myöhästyminen

Hakemuksen myöhästymisseuraamukset ovat komission asetuksen I 21 artiklan mukaiset.

Hakemuksen myöhästymisestä seuraa vuodelta 2006 maksettavan tilatuen määrän vähentyminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita. Hakemuksen liitteiden myöhästyminen katsotaan hakemuksen myöhästymiseksi.

Vähennystä sovelletaan lisäosan viitemäärän siirtohakemuksen osalta siirron saajan tukimäärään.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, se hylätään.

8 §
Hakemuksen täydentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen

Hakemusta voidaan täydentää tai muuttaa hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Täydentäminen tai muuttaminen tapahtuu siten, että alkuperäinen hakemus peruutetaan ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle toimitetaan uusi hakemus. Jos täydentäminen tai muuttaminen tapahtuu 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä, hakemuksen myöhästymisestä aiheutuu vuodelta 2006 maksettavan tilatuen määrän vähentäminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita.

Hakija voi halutessaan peruuttaa hakemuksen kokonaan tai osittain. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

9 §
Hakemuksen täydentäminen viranomaisen aloitteesta

Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen huomaa hakemuksessa tai sen liitteissä ilmeisen virheen tai puutteen, maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä hakijalle kirjallinen kehotus täydentää hakemusta täydennyspyynnössä ilmoitetuilta osilta. Täydennyskehotuksessa on asetettava määräaika täydennyksen toimittamiselle. Määräaika ei saa olla 10 kalenteripäivää lyhyempi.

Jos TE-keskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus katsoo tarvittavan lisätietoja lausunnon antamiseksi, TE-keskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus voi pyytää lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta.

Jos hakija ei toimita pyydettyjä lisätietoja tai muuta täydennystä annetussa määräajassa, hakemus voidaan käsitellä ja ratkaista ilman niitä.

10 §
Muutoksenhaku

Tukioikeuksien lopullisesta vahvistamisesta annettavaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992). Samassa yhteydessä muutosta voi hakea myös lisäosan määräytymiseen sekä viitemäärän siirtoon.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.