368/2006

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan lisäosan myöntämisestä kansallisesta varannosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 8 §:n 4 ja 5 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004, jäljempänä komission asetus II, 21 artiklan mukaisesti voidaan myöntää sokerijuurikkaan lisäosaa kansallisesta varannosta siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

2) kiintiösokerilla sokerikiintiön puitteissa tuotettua sokeria;

3) perustoimitusoikeudella kullekin viljelijälle määritettyä markkinointivuodelle myönnettyä oikeutta tuottaa A- ja B-kiintiösokeria;

4) lisäosalla markkinointivuoden 2005/2006 voimassa olevan perustoimitusoikeuden sokerimäärän perusteella muodostettavaa tilakohtaista sokerijuurikkaan lisäosaa;

5) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklassa tarkoitettua varantoa;

6) viitemäärällä neuvoston tilatukiasetuksen 37 artiklassa tarkoitettua viitemäärää;

7) tukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukaista hehtaarikohtaista viitemäärää;

8) viitejaksolla neuvoston tilatukiasetuksen liitteen VII kohdassa K tarkoitettua kautta.

3 §
Sokerijuurikkaan tuotannon investoinnit

Kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen komission asetuksen II 21 artiklassa säädettyjen investointien perusteella myönnettävien tukioikeuksien arvon korotuksiin, edellyttäen, että sokerijuurikkaan tuotantoon tehty kertainvestointi:

1) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty sokerijuurikkaan viljelyssä käytettäviin koneisiin tai laitteisiin; tai

2) on määrältään vähintään 5 000 euron tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta 1 kohdassa tarkoitetun investoinnin arvonlisäverottomasta hankintahinnasta; tai

3) on vähintään kuusivuotinen vuokrasopimus tilatukioikeuksiin oikeuttavasta pinta-alasta tai maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotovaatimuksen täyttävä sopimus kiinteistön kaupasta.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisömuotoisen yrityksen muodossa omistetun investoinnin tapauksessa tilakohtainen omistusosuus saadaan jakamalla investoinnin arvonlisäverotonta hankintahintaa vastaava osuus tilaa hallitsevien maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 1 §:ssä tarkoitettujen perheyritysten jäsenten hallinnassa olevien yhteisömuotoisen yrityksen osuuksien tai osakkeiden lukumäärien mukaisessa suhteessa yhteisömuotoisen yrityksen koko osuuksien tai osakkeiden lukumäärästä.

Tukioikeuksien arvon korotus voidaan myöntää, jos tehdyn investoinnin jälkeen markkinointivuoden 2006/2007 toimitusoikeus on lisääntynyt vähintään kahdella tonnilla kiintiösokerina laskettuna verrattuna lisäosien määrittelyssä käytettyyn tilakohtaisen viitejakson viitemäärän perusteena olevaan sokerin perustoimitusoikeuteen.

Sokerijuurikkaan viitemäärän korotus määräytyy markkinointivuoden 2006/2007 kiintiösokerin toimitusoikeuden perusteella. Kansallisesta varannosta kiintiösokerin perusteella myönnettävät sokerijuurikkaan viitemäärät ovat sokeritonnia kohti samanarvoisia kuin ne, jotka määräytyvät viitejakson perusteella.

4 §
Sokerijuurikkaan tuotantoinvestointien aloittaminen

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun investoinnin aloittamiseksi katsotaan se, että:

1) sokerijuurikkaan viljelyssä tarvittaviin koneisiin tai laitteisiin liittyvä investointi on tehty tai molempia osapuolia sitova sopimus koneiden tai laitteiden hankinnasta on koneiden tai laitteiden myyjän kanssa tehty tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 3 päivänä maaliskuuta 2006 siten, että kauppa on toteutunut viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006; tai

2) edellä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu sopimus on tehty tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 3 päivänä maaliskuuta 2006 siten, että kauppa on toteutunut tai vuokrasopimuksessa tarkoitetun maa-alan hallinta on siirtynyt viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

5 §
Sokerijuurikkaan lisäosan hakeminen

Lisäosia saa hakea sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan.

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) nojalla annettavalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin lisäosan hakumenettelystä.

6 §
Lisäosan vahvistamatta jättäminen

Siinä tapauksessa, että lailla ei säädetä sokerin hinnanalennuskorvauksen ja siirtymäkauden lisäkorvauksen sisällyttämisestä tilatukijärjestelmään tilakohtaisena lisäosana, tässä asetuksessa tarkoitettuja lisäosia ei vahvisteta niitä hakeneille.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.