341/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) 4 §:n 5 kohta, 20 ja 22 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §, 25 §:n 1 momentti, 28, 37 ja 38 §, 39 §:n 1 momentti, 67 §:n 3 momentti, 72, 74 ja 77 § sekä liitteet 2―8 seuraavasti:

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) rajaeläinlääkärillä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tekevää Elintarviketurvallisuusvirastonpalveluksessa olevaa tai Elintarviketurvallisuusviraston eläinlääkinnällistä rajatarkastusta suorittamaan valtuuttamaa laillistettua eläinlääkäriä sekä hänen sijaistaan;


20 §

Tullivarastoon tarkoitetun tuontierän on täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä erästä saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Sellainen tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, saadaan kuitenkin toimittaa sellaiseen tullivarastoon, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan tällaisia eriä. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy tällaisen tullivaraston 24 §:n mukaisesti.

22 §

Vapaavarastoon tai -alueelle tarkoitetun tuontierän on täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.Vapaavarastoon tai -alueelle toimitettava tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä erästä saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Sellainen tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, saadaan kuitenkin toimittaa sellaiseen vapaavarastoon tai -alueelle, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan tällaisia eriä. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy tällaisen vapaavaraston ja -alueen 24 §:n mukaisesti.

23 §

Tuontierä, jonka tuonti yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan toimittaa varastoitavaksi vapaavarastoon tai -alueelle vain asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla. Suomessa sijaitsevaan Elintarviketurvallisuusviraston 24 §:n mukaisesti hyväksymään vapaavarastoon tai -alueelle tällainen tuontierä saadaan toimittaa vain asianomaisen rajaeläinlääkärin luvalla.


24 §

Suomen alueella sijaitsevien vapaavarastojen ja -alueiden, joissa varastoidaan tuontieriä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymiä. Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää luvan hakemuksesta. Lupa on haettava ennen toiminnan aloittamista. Luvan hyväksymisedellytykset ovat liitteessä 7. Jos tämän asetuksen vaatimuksia ei noudateta, voidaan lupa peruuttaa.

Mitä tämän asetuksen 25―31 §:ssä määrätään vapaavarastoista ja -alueista, koskee vain 1 momentissa tarkoitettuja vapaavarastoja ja -alueita ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tullivarastoja.

25 §

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa rajaeläinlääkärille määräyksen vapaavaraston tai -alueen valvojaksi. Kyseinen rajaeläinlääkäri valvoo eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista vapaavarastossa tai -alueella.


28 §

Tuontierä on varastoitava vapaavarastossa tai -alueella erillään muista elintarvikkeista ja tuotteista. Tuontierä on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissaan eikä erää saa käsitellä enempää kuin varastoinnin tai tuontierän jakamisen vuoksi on välttämätöntä. Tuontierän jokaisessa pakkauksista koostuvassa säilytyserässä on oltava merkintä, josta käy ilmi erää seuraavan rajatarkastustodistuksen numero.

Vapaavarastoa tai -aluetta valvovan rajaeläinlääkärin on tehtävä vapaavarastossa tai -alueella varastoitaville tuontierille liitteen 2 kohtien A ja B mukaisia asiakirjojen tarkastuksia ja tunnistustarkastuksia varastoinnin aikana tuontierien alkuperän ja määräpaikan valvomiseksi Elintarviketurvallisuusviraston antaman ohjeen mukaisesti.

37 §

Laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettu tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, saadaan toimittaa sellaiseen tullivarastoon, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan tällaisia eriä. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy tullivaraston muonituselintarvikevarastoksi 2 momentin mukaisesti. Tässä momentissa tarkoitettuja tuontieriä ei saa pakata uudelleen tai jalostaa maissa.

Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää muonituselintarvikevarastoluvan hakemuksesta. Lupa on haettava ennen toiminnan aloittamista. Luvan hyväksymisedellytykset ovat liitteessä 8. Jos tämän asetuksen vaatimuksia ei noudateta, voidaan lupa peruuttaa.

Mitä tämän asetuksen 39–44 §:ssä määrätään muonituselintarvikevarastoista, koskee vain 2 momentissa tarkoitettuja varastoja.

38 §

Jos muonituselintarvikevarastosta muonitettavalle laivalle toimitettavia tuontieriä halutaan varastoida Suomessa määräpaikan satamassa sijaitsevassa välivarastossa, on varaston oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymä 37 §:n mukaisesti.

39 §

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa rajaeläinlääkärille määräyksen muonituselintarvikevaraston valvojaksi. Kyseinen rajaeläinlääkäri valvoo eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista muonituselintarvikevarastossa.


67 §

Rajaeläinlääkärin on tarkastettava rajanylityspaikoilta toimitettavat tilastot ja pyydettäessä toimitettava ne samoin kuin rajatarkastusasemalla tai muussa tämän asetuksen tarkoittamassa paikassa tarkastetuista tuontieristä pidettävät tilastot Elintarviketurvallisuusvirastolle.

72 §

Jos sellaisella rajanylityspaikalla, jonka yhteydessä ei sijaitse rajatarkastusasemaa, tulliviranomaisen suorittaman alustavan asiakirjojen tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että tuontierä olisi hylättävä, on tulliviranomaisen ilmoitettava tästä asianomaiselle rajaeläinlääkärille. Rajaeläinlääkäri voi tällöin suorittaa erän hylkäämisen liitteen 2 A mukaisen asiakirjatarkastuksen perusteella.

Jos tulliviranomaisen millä tahansa rajanylityspaikalla suorittaman yksityishenkilön mukanaan tuoman tai yksityishenkilölle lähetetyn tuontierän tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että tuontierä ei täytä sille tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, on asianomaisen tulliviranomaisen hylättävä erä. Tulliviranomaisen on määrättävä tällainen tuontierä Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden mukaisesti toimitettavaksi kolmanteen maahan, hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen.

74 §

Rajaeläinlääkärin on välittömästi toimitettava tieto tuontierän hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön vakava tai toistuva rikkomus taikka tuontierä saattaisi olla vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle, Elintarviketurvallisuusvirasto toimittaa tiedon hylätystä erästä maa- ja metsätalousministeriölle, joka toimittaa sen edelleen komissiolle.

Tulliviranomaisen on toimitettava tieto 72 §:n 2 momentin mukaisesta tuontierän hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä Elintarviketurvallisuusvirastolle.

77 §

Tulliviranomaisen on tarkastettava laiva- ja lentoliikenteen lastiluettelot ja maaliikenteen rahtikirjat sen varmistamiseksi, että kaikki 6 §:ssä tarkoitetut tuontierät toimitetaan eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen.

Tulliviranomaisen on pyydettäessä toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle toisista jäsenmaista sekä kolmansista maista Suomeen tulevan laiva- ja lentoliikenteen lastiluettelot sekä maaliikenteen rahtiluettelot.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Liite 2

TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä tuontierän tunnistukseen ja fyysiseen tarkastukseen. Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Asiakirjojen tarkastus

Asiakirjojen tarkastuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 artiklassa ja liitteessä I.

B. Tunnistus

Tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakirjojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraavasti:

1. Konteissa tuotavien tuontierien osalta tarkastetaan, että viejämaan tai sellaisen jäsenvaltion, jonka alueen kautta tuontierä on kuljetettu, viranomaisten kiinnittämät sinetit ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vastaavat mukana seuraavien tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

2. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin tehtyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitokseen viittaavien leimojen ja merkintöjen yhdenmukaisuus tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjen tietojen kanssa.

3. Pakkaamattomana irtotavarana tuotavan rehuraaka-aineen osalta tarkastetaan, että tuote vastaa tuontiasiakirjoihin ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

C. Fyysinen tarkastus

1. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetun tuontierän kuljetusolosuhteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kuljetuslämpötila täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset;

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuontierän säilyvyyttä ja laatua; ja

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mitään poikkeuksellista, millä voisi olla vaikutusta tuontierän säilyvyyteen ja laatuun.

Lisäksi tuontierän määränpäästä riippumatta tarkastetaan, etteivät kuljetusolosuhteet aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa.

2. Tarkastetaan silmämääräisesti, että tuontierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaavat tuontiasiakirjoissa ja rajatarkastustodistuksessa annettuja tietoja.

3. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuotaviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät yhteisön elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset.

4. Yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetut tuontierät tutkitaan sen varmistamiseksi, että erä täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Suoraan kolmanteen maahan, vapaavarastoon, vapaa-alueelle, muonituselintarvikevarastoon tai suoraan ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuontierille, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, voidaan tehdä fyysinen tarkastus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttymisen toteamiseksi otetaan tuontieristä näytteitä:

a) tuontierä on tarvittaessa purettava osittain tai kokonaan kattavan näytteenoton mahdollistamiseksi;

b) näytteeksi otetaan vähintään yksi prosentti niistä yksiköistä, jotka muodostavat erän. Näytteitä otetaan vähintään kaksi ja enintään kymmenen kappaletta tutkittavasta tuontierästä. Rajaeläinlääkäri voi kuitenkin tarvittaessa ottaa tätä useampiakin näytteitä;

c) irtotavarana tulevasta tuontierästä otetaan vähintään viisi, erän eri osista otettua näytettä;

d) rajaeläinlääkäri tekee tuontierästä otetuille näytteille vähintään aistinvaraisen arvioinnin rajatarkastusasemalla;

e) rajaeläinlääkäri toimittaa näytteet tutkittaviksi laboratorioon Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden mukaisesti.

5. Tulliviranomainen tai tullin valtuuttama rajaeläinlääkäri sulkee ja sinetöi avatut pakkaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysisen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero merkitään rajatarkastustodistukseen.

D. Laboratoriotutkimukset ja virallisten näytteiden analyysit

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksista ja virallisten näytteiden analyyseistä säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 artiklassa ja liitteessä II.

Liite 3

A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Seuraaviin elintarvike- ja tuoteryhmiin sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä:

1. Ne elintarvikkeet ja muut tuotteet, jotka sisältyvät rajatarkastustoimipaikoilla neuvoston direktiivin 1997/78/EY mukaisesti tarkastettavien tuotteiden luettelon laatimiseksi annettuun komission päätökseen 2002/349/EY.

2. Komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteessä IV säädetyt kasviperäiset tuotteet.

3. Yhdistelmätuotteiden osalta sovelletaan lisäksi 3 §:n 1 momentin kohdissa 1―7 mainittujen säädösten vaatimuksia.

B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

Tässä liitteessä tarkoitettujen tuontierien maahantuonnin ja kauttakuljetuksen yhteydessä on tulliviranomaisten varmistauduttava siitä, että tuontierät täyttävät niille 3 §:n mukaisissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä asetetut vaatimukset. Tulliviranomaisten on lisäksi varmistauduttava siitä, etteivät tuontierät ole komission suojapäätösten vastaisia eivätkä ne aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Seuraavia tuontieriä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta:

1. Matkustajien matkatavaroissa tuotavista tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettävistä elintarvikkeista, kohdassa 2 tarkoitettuja elintarvikkeita lukuun ottamatta, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklassa.

2. Matkustajien mukanaan tuomista tai yksityishenkilöille lähetettävästä lihasta, lihatuotteista, maidosta ja maitopohjaisista tuotteista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

3. Diplomaattisten edustustojen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuontierät.

4. Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä olevat elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuoda yhteisö alueelle.

Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä tai toimitettava käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla tullialueella suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toiseen tullin valvonnassa.

5. Vähäinen määrä elintarvikkeita tai muita tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa kaupallisina näytteinä tai näyttelytarkoituksiin taikka erityisiin tutkimustarkoituksiin. Kyseisiä tuontieriä ei saa pitää kaupan eikä tarjoilla. Tuontierät on käytön jälkeen hävitettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Tässä kohdassa tarkoitetuista tuontieristä, jotka täyttävät yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimukset, on tehtävä kirjallinen ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle vähintään 2 arkipäivää ennen tuontia. Tuontierien, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, tuonti on mahdollista ainoastaan Elintarviketurvallisuusvirastontuontiluvalla.

Liite 4

KOLMANNESTA MAASTA SUOMEEN TUOTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tämän liitteen 4 osa A koskee Suomen markkinoille tarkoitettuja tuontieriä, jotka tuodaan kolmannesta maasta suoraan Suomeen. Liitteen 4 osa B koskee Suomen markkinoille tarkoitettuja tuontieriä, jotka tuodaan kolmannesta maasta Suomeen toisen jäsenvaltion kautta.

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä kolmannesta maasta Suomeen tuotaville, Suomen markkinoille tarkoitetuille tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Kolmannesta maasta suoraan Suomeen tuotavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Silloin kun Suomen markkinoille tarkoitettu tuontierä tuodaan kolmannesta maasta suoraan Suomeen, sille tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan Suomeen.

B. Kolmannesta maasta toisen jäsenvaltion kautta Suomeen tuotavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Kolmannesta maasta Suomeen toisen jäsenvaltion kautta tuotavalle tuontierälle tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle.

Jos nämä tarkastukset on tehty tuontierälle toisen jäsenvaltion rajatarkastusasemalla yhteisön lainsäädännön mukaisesti, ei tuontierälle tehdä enää Suomessa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Tällaista tuontierää ei myöskään tarvitse tuoda Suomeen liitteen 1 mukaisen rajanylityspaikan kautta.

2. Kuitenkaan kolmannesta maasta meritse tai lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka kuljetetaan Suomeen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlastauksen jälkeen, ei seuraavissa tapauksissa tehdä kohdan 1 mukaista eläinlääkinnällistä rajatarkastusta kyseisessä välisatamassa tai lentokentällä:

2.1. jos tuontierää ei välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen aikana lainkaan pureta laivasta tai lentokoneesta.

Tällöin maahantuojan ei tarvitse ilmoittaa tuontierästä välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle.

2.2. jos tuontierää ei laivasta tai lentokoneesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen yhteydessä siirretä pois kyseisen välisataman tai -lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika sataman tullialueella ylitä 7 vuorokautta eikä lentokentän tullialueella 12 tuntia.

Tuontierästä tehtävästä ilmoituksesta välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklassa.

Maahantuojan on liitettävä ilmoitukseensa seuraavat tiedot:

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta;

b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvittaessa

c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka välisataman tai -lentokentän tullialueella.

Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa tehdä tuontierälle liitteen 2 kohdan A mukaisen asiakirjojen tarkastuksen. Tämä asiakirjatarkastus voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteella.

2.3. jos tuontierää toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen uudelleenlastauksen yhteydessä säilytetään kyseisessä välisatamassa kauemmin kuin 7 vuorokautta mutta kuitenkin enintään 20 vuorokautta tai lentokentällä kauemmin kuin 12 tuntia mutta kuitenkin enintään 48 tuntia.

Maahantuojan on ilmoitettava tuontierästä välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle kohdan 2.2. mukaisesti. Tuontierälle tehdään kyseisellä rajatarkastusasemalla liitteen 2 kohdan A mukainen asiakirjojen tarkastus.

Tämä asiakirjatarkastus voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteella.

Kohdissa 2.1., 2.2. ja 2.3. tarkoitetuille tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sen Suomen alueella sijaitsevan sataman tai lentokentän rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierät tuodaan Suomeen. Jos kyseisessä satamassa tai lentokentällä ei ole rajatarkastusasemaa, tehdään tuontierälle asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus kuitenkin jo sen sataman tai lentokentän rajatarkastusasemalla, jossa tuontierä pysähtyi tai lastattiin uudelleen ennen sen kuljettamista määränpäänä olevaan satamaan tai lentokentälle.

Liite 5

KOLMANNESTA MAASTA SUOMEN KAUTTA TOISEEN JÄSENVALTIOON KULJETETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tämä liite 5 koskee toiseen jäsenvaltioon tarkoitettuja tuontieriä, jotka tuodaan kolmannesta maasta yhteisön alueelle Suomen alueen kautta. Liitettä sovelletaan myös sellaisiin tuontieriin, jotka kolmannesta maasta tuotaessa pysähtyvät tai uudelleenlastataan Suomen alueella sijaitsevassa satamassa tai lentokentällä, josta tuontierät kuljetetaan edelleen toiseen Suomen alueella sijaitsevaan satamaan tai lentokentälle, jonka kautta varsinainen tuonti tapahtuu.

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä kolmannesta maasta Suomen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettaville tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

1. Kolmannesta maasta toiseen jäsenvaltioon Suomen kautta kuljetettaville tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierät tuodaan Suomeen.

Jos nämä tarkastukset on tehty tuontierälle Suomessa sijaitsevalla rajatarkastusasemalla yhteisön lainsäädännön mukaisesti, ei tuontierälle tehdä enää määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Tällaista tuontierää ei myöskään tarvitse toimittaa määränpäänä olevaan jäsenvaltioon rajatarkastusaseman kautta.

2. Kuitenkaan kolmannesta maasta meritse tai lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka kuljetetaan määränpäänä olevaan toiseen jäsenvaltioon Suomessa sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlastauksen jälkeen, ei seuraavissa tapauksissa tehdä kohdan 1 mukaista eläinlääkinnällistä rajatarkastusta kyseisessä välisatamassa tai -lentokentällä:

2.1. jos tuontierää ei välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen aikana lainkaan pureta laivasta tai lentokoneesta. Tällöin maahantuojan ei tarvitse ilmoittaa tuontierästä välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle.

2.2. jos tuontierää ei laivasta tai lentokoneesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen yhteydessä siirretä pois kyseisen välisataman tai -lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika sataman tullialueella ylitä 7 vuorokautta eikä lentokentän tullialueella 12 tuntia.

Tuontierästä tehtävästä ilmoituksesta välisataman tai –lentokentän rajatarkastusasemalle säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklassa.

Rajatarkastustodistuksessa vaadittujen tietojen lisäksi on maahantuojan liitettävä ilmoitukseensa seuraavat tiedot:

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta;

b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvittaessa

c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka välisataman tai -lentokentän tullialueella.

Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, milloin tuontierä aiotaan lähettää eteenpäin välisatamasta tai -lentokentältä ja kyseisen kuljetusvälineen tunnistetiedot.

Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa tehdä tuontierälle liitteen 2 kohdan A mukaisen asiakirjojen tarkastuksen. Tämä asiakirjatarkastus voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteella.

2.3. jos tuontierää, jota Suomessa sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen uudelleenlastauksen jälkeen säilytetään satamassa kauemmin kuin 7 vuorokautta mutta kuitenkin enintään 20 vuorokautta tai lentokentällä kauemmin kuin 12 tuntia mutta kuitenkin enintään 48 tuntia.

Maahantuojan on ilmoitettava tuontierästä välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle kohdan 2.2. mukaisesti. Tuontierälle tehdään kyseisellä rajatarkastusasemalla liitteen 2 kohdan A mukainen asiakirjojen tarkastus.

Tämä asiakirjatarkastus voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteella.

3. Kohdissa 2.1., 2.2. ja 2.3. tarkoitetuille tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sen sataman tai lentokentän rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan määränpäänä olevaan jäsenvaltioon. Jos kyseisessä satamassa tai lentokentällä ei ole rajatarkastusasemaa, tehdään tuontierälle asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus kuitenkin jo sen sataman tai lentokentän rajatarkastusasemalla, jossa tuontierä pysähtyi tai lastattiin uudelleen ennen sen kuljettamista määränpäänä olevaan satamaan tai -lentokentälle.

Liite 6

KOLMANTEEN MAAHAN YHTEISÖN ALUEEN KAUTTA KULJETETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tämä liite 6 koskee kolmansista maista tuotavia tuontieriä, jotka kuljetetaan yhteisön alueen kautta kolmanteen maahan ilman, että niitä varastoidaan yhteisön alueella.

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä yhteisön alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettaville tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Maanteitse, rautateitse ja sisävesireittejä kuljetettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Kolmannesta maasta yhteisön alueen kautta kolmanteen maahan maanteitse, rautateitse tai sisävesireittejä kuljetettaville tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen tarkastus ja tunnistus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle.

B. Meritse tai lentoteitse kuljetettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Kolmannesta maasta yhteisön alueen kautta kolmanteen maahan meritse tai lentoteitse kuljetettaville tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen tarkastus ja tunnistus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle.

2. Kolmannesta maasta meritse tai lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka kuljetetaan kolmanteen maahan yhteisön alueella sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlastauksen jälkeen, ei kuitenkaan seuraavissa tapauksissa tehdä kohdan 1. mukaista eläinlääkinnällistä rajatarkastusta kyseisessä välisatamassa tai -lentokentällä:

2.1. jos tuontierää ei välisatamassa tai -lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen aikana lainkaan pureta laivasta tai lentokoneesta.

Tällöin asiakirjatarkastuksessa rajoitutaan tulliviranomaisen suorittamaan lastiluettelojen tarkastamiseen.

2.2. jos tuontierää ei laivasta tai lentokoneesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen yhteydessä siirretä pois kyseisen välisataman tai -lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika sataman tullialueella ylitä 7 vuorokautta ja lentokentän tullialueella 12 tuntia.

Tuontierästä tehtävästä ilmoituksesta välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklassa. Ilmoitus toimitetaan rajatarkastusasemalle TRACES-viestinä tai jos tämä ei ole mahdollista, telekopiona.

Rajatarkastustodistuksessa vaadittujen tietojen lisäksi on maahantuojan liitettävä ilmoitukseensa seuraavat tiedot:

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta;

b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvittaessa

c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka välisataman tai -lentokentän tullialueella.

Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, milloin tuontierä aiotaan lähettää eteenpäin välisatamasta tai -lentokentältä ja kyseisen kuljetusvälineen tunnistetiedot.

Jos uudelleenlastaus tehdään muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa sijaitsevassa satamassa tai lentokentällä, on maahantuojan ilmoitettava tuontierän saapumisesta välisataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla tavalla.

Rajaeläinlääkäri voi tehdä tuontierälle tarvittaessa liitteen 2 kohdan A mukaisen asiakirjojen tarkastuksen.

Jos 2 kohdassa tarkoitettu tuontierä siirtyy meri- tai lentokuljetuksesta maanteitse, rautateitse tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvaksi kuljetukseksi, on tuontierälle tehtävä liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen tarkastus ja tunnistus sen sataman tai lentokentän rajatarkastusasemalla, jossa tuontierän kuljetustapa muuttuu.

Liite 7

VAPAAVARASTOON, VAPAA-ALUEELLE TAI TULLIVARASTOON TUOTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS SEKÄ VAPAAVARASTOLLE JA -ALUEELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Tässä liitteessä tarkoitetaan tullivarastoilla muita tullivarastoja kuin muonituselintarvikevarastoina toimivia tullivarastoja. Tässä liitteessä määrätään vapaavarastoon, vapaa-alueelle tai tullivarastoon tarkoitetuille tuontierille rajatarkastusasemalla tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta. Sen osalta, millä rajatarkastusasemalla vapaavarastoon, vapaa-alueelle tai tullivarastoon toimitettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään, noudatetaan liitteiden 4 ja 5 määräyksiä.

Tässä liitteessä määrätään lisäksi sellaisille vapaavarastoille, vapaa-alueille ja tullivarastoille, joissa varastoidaan tuontieriä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, asetettavista vaatimuksista.

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä tullivarastoon, vapaavarastoon tai -alueelle tuotaville tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen maahantuonnin, varastoon tai alueelle tuonnin, varastoinnin aikana tai varastosta tai alueelta pois toimittamisen yhteydessä. Lisäksi rajaeläinlääkäri tekee tarpeelliseksi katsoessaan tai Elintarviketurvallisuusviraston määräyksestä tarkastuskäyntejä tullivarastolla, vapaavarastolla tai -alueella tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen valvomiseksi.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Tullivarastoon tuotavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Sellaisten tuontierien, jotka maahantuojan ilmoituksen mukaan on tarkoitus varastoinnin jälkeen tuoda yhteisön alueelle, eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen osalta sovelletaan kohdan B.1. määräyksiä. Näin menetellään myös silloin, kun tuontierän lopullinen määränpää ei ole maahantuojan tiedossa. Varastoinnin jälkeen kolmanteen maahan tai muonituselintarvikevarastoon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen osalta sovelletaan kohdan B.2. määräyksiä.

B. Vapaavarastoon tai -alueelle tuotavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. Varastoinnin jälkeen yhteisön alueelle tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Sellaisille tuontierille, jotka maahantuojan ilmoituksen mukaan on tarkoitus varastoinnin jälkeen tuoda yhteisön alueelle, tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus. Näin menetellään myös silloin, kun tuontierän lopullinen määränpää ei ole maahantuojan tiedossa.

2. Varastoinnin jälkeen kolmanteen maahan tai muonituselintarvikevarastoon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Sellaisille tuontierille, jotka maahantuojan ilmoituksen mukaan on tarkoitus varastoinnin jälkeen toimittaa kolmanteen maahan tai muonituselintarvikevarastoon, tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen laajuus riippuu siitä, täyttääkö tuontierä maahantuojan ilmoituksen mukaan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Jos tuontierä maahantuojan ilmoituksen mukaan täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset, tehdään tuontierälle liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus.

Jos tuontierä ei maahantuojan ilmoituksen mukaan täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, tehdään tuontierälle ainoastaan liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen tarkastus ja tunnistus.

C. Vapaavarastoille ja -alueille sekä niiden toiminnalle asetettavia vaatimuksia

Elintarviketurvallisuusvirastovoi myöntää luvan varastoida sellaisia tuontieriä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, vapaavarastossa tai -alueella seuraavilla ehdoilla:

1. Elintarvikkeiden varastotilat täyttävät varastolaitosten hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 28/EEO/2001 vaatimukset.

Muiden tuotteiden varastotilat täyttävät näille tiloille yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset tai näiden puuttuessa Suomen kansallisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Vapaavaraston tai -alueen saapumis- ja poistumisteitä valvotaan ympärivuorokautisesti.

3. Vapaavaraston tai -alueen pitäjä pitää varastoon tuotavista ja sieltä poistuvista tuontieristä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, jossa eräkohtaisesti mainitaan vähintään seuraavat tiedot:

- tuotteiden luonne ja määrä

- vastaanottajan nimi ja osoite

- alkuperämaa

- rajatarkastusasema, jonka kautta tuotteet ovat saapuneet yhteisön alueella

- rajatarkastustodistuksen numero

- määränpäänä olevan muonituselintarvikevaraston tunnistustiedot ja osoite (tarvittaessa)

- määränpäänä oleva kolmas maa ja rajatarkastusasema, jonka kautta tuontierä poistuu yhteisön alueelta (tarvittaessa)

Kirjanpitoa on säilytettävä kolmen vuoden ajan. Varastonpitäjän on pyydettäessä toimitettava kooste kirjanpidosta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

4. Vapaavarastossa tai -alueella on erilliset varastointi- ja/tai jäähdytystilat siten, että tuontierät, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, voidaan varastoida erillään. Tämän vaatimuksen voidaan ennen neuvoston direktiivin 1997/78/EY voimaantuloa hyväksyttyjen varastojen kohdalla katsoa täyttyvän myös silloin, kun näiden tuontierien varastointia varten on varattu esim. verkolla erotettu erillinen lukittava tila.

5. Vapaavarastossa tai -alueella on varattuna työskentelytila, puhelin ja telekopiolaite varastoa tai aluetta tämän asetuksen nojalla valvovan rajaeläinlääkärin käyttöön.

6. Sellaisiin tuontieriin, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, ei varastolla tai alueella kohdisteta mitään niiden pakkauksiin tai jalostusasteeseen vaikuttavia toimenpiteitä.

Liite 8

ULKOMAAN LAIVALIIKENTEEN MUONITUKSEEN TARKOITETTUJEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS SEKÄ MUONITUSELINTARVIKEVARASTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Tässä liitteessä määrätään ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuontierille rajatarkastusasemalla tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta. Sen osalta, millä rajatarkastusasemalla näiden tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään, noudatetaan liitteiden 4 ja 5 määräyksiä.

Tässä liitteessä määrätään lisäksi muonituselintarvikevarastoille asetettavista vaatimuksista. Tässä liitteessä tarkoitetaan muonituselintarvikevarastolla 4 §:n 19 kohdan määritelmän mukaisesti tarkoitettua tullivarastoa.

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katsoessaan tehdä laivaliikenteen muonitukseen tuotaville tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen maahantuonnin, muonituselintarvikevarastoon tuonnin, varastoinnin tai varastosta pois toimittamisen yhteydessä. Lisäksi rajaeläinlääkäri tekee tarpeelliseksi katsoessaan tai Elintarviketurvallisuusviraston määräyksestä tarkastuskäyntejä muonituselintarvikevarastolla tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen valvomiseksi.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Ulkomaan laivaliikenteeseen tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Sellaisille tuontierille, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen, tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen laajuus riippuu siitä, täyttävätkö tuontierät maahantuojan ilmoituksen mukaan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Jos tuontierä maahantuojan ilmoituksen mukaan täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset, tehdään sille liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus.

Jos tuontierä ei maahantuojan ilmoituksen mukaan täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, tehdään sille ainoastaan liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen tarkastus ja tunnistus.

B. Muonituselintarvikevarastoille ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää luvan varastoida muonituselintarvikevarastossa sellaisia tuontieriä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, seuraavilla ehdoilla:

1. Elintarvikkeiden varastotilat täyttävät varastolaitosten hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 28/EEO/2001 vaatimukset.

2. Muonituselintarvikevaraston saapumis- ja poistumisteitä valvotaan ympärivuorokautisesti.

3. Muonituselintarvikevaraston pitäjä pitää varastoon tuotavista ja sieltä poistuvista tuontieristä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, jossa eräkohtaisesti mainitaan vähintään seuraavat tiedot:

- elintarvikkeiden luonne ja määrä

- vastaanottajan nimi ja osoite

- alkuperämaa

- rajatarkastusasema, jonka kautta tuotteet ovat saapuneet yhteisön alueelle

- rajatarkastustodistuksen numero

- muonitustodistuksen numero

- määränpäänä oleva muonitettava laiva tai määräpaikan satamassa sijaitseva välivarasto.

Kirjanpitoa on säilytettävä kolmen vuoden ajan. Varaston pitäjän on pyydettäessä toimitettava kooste kirjanpidosta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

4. Muonituselintarvikevarastossa on erilliset varastointi- ja/tai jäähdytystilat siten, että tuontierät, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, voidaan varastoida erillään. Tämän vaatimuksen voidaan ennen neuvoston direktiivin 1997/78/EY voimaantuloa hyväksyttyjen varastojen kohdalla katsoa täyttyvän myös silloin, kun näiden tuontierien varastointia varten on varattu esim. verkolla erotettu erillinen lukittava tila.

5. Sellaisiin tuontieriin, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, ei muonituselintarvikevarastossa kohdisteta mitään niiden pakkauksiin tai jalostusasteeseen vaikuttavia toimenpiteitä.

6. Muonituselintarvikevaraston pitäjä on sitoutunut olemaan toimittamatta yhteisön alueelle sellaisia tuontieriä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.