325/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon viitemäärän perusteella määräytyvän tilatuen lisäosan muutos- ja varantohausta vuonna 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maidon viitemäärän perusteella määräytyvän tilatuen lisäosan viitemäärän muutos- ja varantohausta. Asetuksessa säädetään lisäksi lisäosan viitemäärän siirrosta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

2) neuvoston maitoasetuksella maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1788/2003;

3) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

4) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

5) komission asetuksella III neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annettua komission asetusta (EY) N:o 1973/2004;

6) tuotantojaksolla sitä 12 kuukauden jaksoa, joka alkaa asianomaisen vuoden 1 päivänä huhtikuuta;

7) tuottajalla neuvoston maitoasetuksen 5 artiklan c kohdassa tarkoitettua tuottajaa;

8) maidon viitemäärällä neuvoston maitoasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viitemäärien yhteenlaskettua kilomäärää;

9) lisäosan viitemäärällä maidon viitemäärän perusteella tuottajalle vahvistettavaa euromäärää;

10) lisäosalla tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 3 §:ssä tarkoitettua lisäosaa;

11) maitolisäosalla maidon viitemäärän perusteella määräytyvää tilatuen lisäosaa;

12) hakijalla neuvoston tilatukiasetuksen 2 artiklan a kohdassa määriteltyä tukea hakevaa viljelijää;

13) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklassa tarkoitettua varantoa;

14) tilalla kaikkia viljelijän johtamia Suomen valtion alueella sijaitsevia tuotantoyksiköitä;

15) sulautumisella komission asetuksen II 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sulautumista;

16) jakautumisella komission asetuksen II 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tilan jakamista;

17) viitemäärän siirrolla neuvoston tilatukiasetuksen 33 artiklassa tarkoitettuja tilanteita, joiden perusteella lisäosan viitemäärää siirretään;

18) kiintiörekisterillä maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä ja heidän hallinnassaan olevista maidon viitemääristä.

3 §
Maitolisäosan hakeminen

Maitolisäosailmoitus lähetetään hakijalle kiintiörekisterissä olevien tietojen perusteella määräytyvästä maitolisäosasta. Jos hakija ei hae muutosta ilmoituksen määrään tai ilmoita virheellisestä perustiedosta, vahvistetaan hakijan lisäosan viitemäärä ilmoituksen mukaisena.

Hakijan on tarkastettava ilmoitus ja hän on vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Lisäosan vahvistaminen edellyttää, että hakija hakee tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 sekä täyttää vaatimukset, joita edellytetään tukioikeuksien vahvistamisessa.

Maitolisäosan viitemäärään haetaan muutosta maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 296.

Hakija voi hakea maitolisäosaa kansallisesta varannosta komission asetuksen II 19 artiklan tarkoittamassa tilanteessa maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 296.

Hakemus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2006. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jäljempänä TE-keskus, tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunnon asian ratkaisemiseksi.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

4 §
Maitolisäosan perusteet

Maitolisäosa määräytyy neuvoston tilatukiasetuksen 62 artiklassa sekä komission asetuksen III 22 artiklassa säädetyillä perusteilla.

Maitolisäosan myöntämisen edellytyksenä on, että tuottajalla on ollut hallinnassaan maidon viitemäärää 31 päivänä maaliskuuta 2006 ja että hän on tuottanut maitoa tuotantojakson 2005/2006 aikana.

Maitolisäosan hakija, joka ei ole tuottanut maitoa edellä mainitun tuotantojakson aikana mutta jolla on maidon viitemäärä hallinnassaan, katsotaan kuitenkin aloittaneen maidon tuotannon komission asetuksen III 22 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos tuotanto on aloitettu viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2006 ja tuotannon aloittamisesta on tehty ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 296 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2006 tai jos tuottaja on jättänyt suoramyynti-ilmoituksen maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 230 oman alueensa TE-keskukseen viimeistään 12 päivänä toukokuuta 2006 ja lomakkeesta ilmenee, että tuottaja on tuottanut maitoa tuotantojakson 2005/2006 aikana. Suoramyynti-ilmoituksen jättävän tuottajan on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistama lomake numero 296 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2006.

Lomake numero 296 toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tuotantovaatimusta ei kuitenkaan sovelleta komission asetuksen III 22 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa ylivoimaisen esteen tilanteissa.

5 §
Lisäosan viitemäärän siirto

Hallinnan muutoksella tarkoitetaan tässä pykälässä neuvoston tilatukiasetuksen 33 artiklan 1―3 kohdassa määriteltyjä tilan hallinnan muutoksia, oikeudellisen aseman tai nimityksen muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia.

Lisäosan viitemäärän siirtoa haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 297. Viitemäärän siirtoa koskeva hakemus on jätettävä viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2006 niiden hallinnan muutosten osalta, jotka on tehty viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella viitemäärää luovuttavan maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää TE-keskukselta tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunnon asian ratkaisemiseksi.

6 §
Lisäosan viitemäärän siirto myyntisopimukseen perustuen

Lisäosan viitemäärä voidaan siirtää komission asetuksen II 17 artiklan tarkoittaman myyntisopimuksen perusteella.

Lisäosan viitemäärän siirtoa haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 146. Viitemäärän siirtoa koskeva hakemus on jätettävä viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2006 niiden viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006 tehtyjen tai muutettujen myyntisopimusten osalta, joissa on sovittu maitolisäosan viitemäärän siirtymisestä.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella viitemäärää luovuttavan maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää TE-keskukselta tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunnon asian ratkaisemiseksi.

7 §
Hakemuksen myöhästyminen

Hakemuksen myöhästymisseuraamukset ovat komission asetuksen I 21 artiklan mukaiset.

Hakemuksen myöhästymisestä seuraa vuodelta 2006 maksettavan tilatuen määrän vähentyminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita. Hakemuksen liitteiden myöhästyminen katsotaan hakemuksen myöhästymiseksi.

Vähennystä sovelletaan lisäosan viitemäärän siirtohakemuksen osalta siirron saajan tukimäärään.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, se hylätään.

8 §
Hakemuksen täydentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen

Hakemusta voidaan täydentää tai muuttaa hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Täydentäminen tai muuttaminen tapahtuu siten, että alkuperäinen hakemus peruutetaan ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle toimitetaan uusi hakemus. Jos täydentäminen tai muuttaminen tapahtuu 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä, hakemuksen myöhästymisestä aiheutuu vuodelta 2006 maksettavan tilatuen määrän vähentäminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita.

Hakija voi halutessaan peruuttaa hakemuksen kokonaan tai osittain. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

9 §
Hakemuksen täydentäminen viranomaisen aloitteesta

Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen huomaa hakemuksessa tai sen liitteissä ilmeisen virheen tai puutteen, maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä hakijalle kirjallinen kehotus täydentää hakemusta täydennyspyynnössä ilmoitetuilta osilta. Täydennyskehotuksessa on asetettava määräaika täydennyksen toimittamiselle. Määräaika ei saa olla 10 kalenteripäivää lyhyempi.

Jos TE-keskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus katsoo tarvittavan lisätietoja lausunnon antamiseksi, TE-keskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus voi pyytää lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta.

Jos hakija ei toimita pyydettyjä lisätietoja tai muuta täydennystä annetussa määräajassa, hakemus voidaan käsitellä ja ratkaista ilman niitä.

10 §
Muutoksenhaku maitolisäosan määräytymisen perusteista sekä lisäosan viitemäärän siirrosta

Maitolisäosan määräytymisen perusteista ja lisäosan viitemäärän siirrosta ei voi hakea muutosta erikseen. Tukioikeuksien lopullisesta vahvistamisesta annettavaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992). Samassa yhteydessä voi hakea muutosta myös maitolisäosan määräytymisen perusteisiin sekä lisäosan viitemäärän siirtoon.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2006. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.