323/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 §:n, sellaisena kuin se on laissa 252/2005 sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 4 artiklassa sekä tilatukiasetuksen liitteen III kohdassa A tarkoitettujen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten, jäljempänä ympäristöön liittyvät täydentävät ehdot, tilatukiasetuksen 25 artiklassa tarkoitettua valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) säännösten tahallisella noudattamatta jättämisellä tahallisuutta siten kuin se on määritelty rikoslain (39/1889) 3 luvun 6 §:ssä;

2) säännösten noudattamatta jättämisellä laiminlyöntiä, joka on aiheutunut tuen hakijan toiminnan puutteellisuudesta;

3) toistuvalla säännösten noudattamatta jättämisellä soveltamisasetuksen 41 artiklan a)-kohdassa tarkoitettua määrittelyä;

4) säännösten noudattamatta jättämisen laajuudella soveltamisasetuksen 41 artiklan b)-kohdassa tarkoitettua määrittelyä;

5) säännösten noudattamatta jättämisen vakavuudella soveltamisasetuksen 41 artiklan c)-kohdassa tarkoitettua määrittelyä;

6) säännösten noudattamatta jättämisen pysyvyydellä soveltamisasetuksen 41 artiklan d-kohdassa tarkoitettua määrittelyä.

2 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

3 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisena koordinointiviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö.

4 §
Valvontojen tekeminen

Soveltamisasetuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti työvoima- ja elinkeinokeskus, jäljempänä TE-keskus, suorittaa tässä asetuksessa yksilöidyt ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten tarkastukset.

Toimivaltaisella alueellisella ympäristökeskuksella on mahdollisuus tarvittaessa osallistua TE-keskuksen 1 momentissa tarkoitettuihin tarkastuksiin.

TE-keskus kokoaa yhteen täydentävien ehtojen valvonnan kohteena olevan tilan tilatukiasetuksen liitteessä III ja IV tarkoitettujen täydentävien ehtojen valvontojen valvontatulokset sekä määrää täydentävien ehtojen valvontojen lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on soveltamisasetuksessa erikseen säädetty.

5 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen lakisääteisten hoitovaatimusten osalta voidaan tehdä paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi hallinnollisia tarkastuksia, joista on säädetty soveltamisasetuksen 43 artiklassa.

3 luku

Paikalla tehtävät tarkastukset

6 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Soveltamisasetuksen 44 artiklan 1 kohdan perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista on tarkastettava täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten osalta vähintään yksi prosentti.

7 §
Tarkastusotoksen valinta

Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on soveltamisasetuksen 44 artiklan lisäksi noudatettava, mitä saman asetuksen 45 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa säädetään.

8 §
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Soveltamisasetuksen 46 artiklan 1 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan perusteella tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen III osaston III luvun III jaksossa säädetään.

Edellä 7 §:ssä mainitulla perusteella tarkastukseen valittujen maatilojen tässä asetuksessa mainitut tiettyihin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyvät tarkastukset on pyrittävä toteuttamaan kokotilavalvonnan yhteydessä samalla kertaa.

9 §
Tarkastuskertomus

Tarkastuskertomuksella tarkoitetaan valvonnan perusteella laadittavaa, soveltamisasetuksen 48 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa, joka koostuu havaintopöytäkirjasta sekä laiminlyöntien arviointiin käytetystä havaintopöytäkirjan liitteestä

TE-keskuksen on tehtävä tilatukiasetuksen 4 artiklassa mainittujen tarkastuskohteiden tarkastuksesta tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitun ajan kuluessa.

10 §
Valvontojen laajentaminen

Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tässä asetuksessa tarkoitettu ympäristöön liittyvien täydentävien ehtojen säännösten noudattamatta jättäminen, on valvonta laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi laiminlyödyn säädöksen osalta.

Myös muulla tavalla TE-keskuksen tietoon tullut säännösten noudattamatta jättäminen aiheuttaa valvonnan laajentamisen edellä 1 momentissa kuvatulla tavalla.

11 §
Pohjavesialueet

Tämän asetuksen tarkoittamissa tarkastuksissa on varmistuttava, että tilan pohjavesialueilla sijaitsevalla maatalousmaalla on noudatettu valtioneuvoston päätöstä pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (364/1994) sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:n pohjavesien suojelulle asettamia vaatimuksia.

12 §
Puhdistamolietteen käyttö

Tämän asetuksen tarkoittamissa tarkastuksissa on varmistettava, että puhdistamolietettä vastaanottava tila on noudattanut valtioneuvoston päätöstä puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä (282/1994).

13 §
Nitraattien vesiin pääsyn rajoittaminen

Tämän asetuksen tarkoittamissa tarkastuksissa on varmistettava, että tilalla noudatetaan valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000).

14 §
Natura 2000 -alueella sijaitsevan maatalousmaan valvonta

Kaikilta täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien hoitovaatimusten valvonnassa olevilta tiloilta, joilla on Natura 2000 -verkostoon joko luontodirektiivin (92/43/ETY) tai lintudirektiivin (79/409/ETY) perusteella kuuluvalla alueella olevaa maatalousmaata, valvotaan, että kyseisen alueen Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteella olevia luontoarvoja ei ole merkittävästi heikennetty.

15 §
Rauhoitettuihin lajeihin kohdistuva valvonta

Kaikilta täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien hoitovaatimusten valvonnassa olevilta tiloilta valvotaan, että luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(b) mukaisten kasvien luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisia rauhoitusmääräyksiä on noudatettu.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa valvonnassa varmistetaan, että luonnonsuojelulain ja metsästyslain (615/1993) mukaisia lintujen rauhoitusmääräyksiä on noudatettu eikä lintujen suojelun kannalta tärkeitä elinympäristöjä ole hävitetty eikä heikennetty.

4 luku

Seuraamukset

16 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksen tarkoittamia suoria tukia vähennetään siten kuin siitä on säädetty tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 artiklassa.

Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolme prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä. Seuraamus kyseisestä kokonaismäärästä voi yksittäistapauksessa olla kuitenkin yksi prosentti silloin, kun laiminlyöntiä on kokonaisuus huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai viisi prosenttia silloin, kun laiminlyöntiä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä tavanomaista vakavampana.

Seuraamus voidaan jättää antamatta, jos kysymyksessä on soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tilanne.

Toistuvan laiminlyönnin seuraamukset määritellään soveltamisasetuksen 66 artiklan mukaisesti.

17 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset

Seuraamus säännöksen tahallisesta noudattamatta jättämisestä siten kuin se on määritelty tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa, määrätään siten kuin siitä on säädetty soveltamisasetuksen 67 artiklassa.

Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä on soveltamisasetuksen 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti 20 prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä.

Seuraamus kyseisestä kokonaismäärästä voi yksittäistapauksessa olla kuitenkin vähintään 15 prosenttia silloin, kun tahallista säännöksen noudattamatta jättämistä on kokonaisuus huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai enintään 100 prosenttia silloin, kun tahallista säännöksen noudattamatta jättämistä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä tavanomaista vakavampana.

Jos tahallinen säännösten noudattamatta jättäminen kohdistuu selvästi johonkin tukijärjestelmään tai on erittäin laajaa, vakavaa, pitkäaikaista tai toistuvaa, seuraamus määrätään soveltamisasetuksen 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

18 §
Seuraamusten arviointi

Seuraamuksen arvioinnissa on otettava huomioon säännösten noudattamatta jättämisen toistuvuus, laajuus, vakavuus, pysyvyys ja tahallisuus siten kuin ne on määritelty tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 1 ja 3―6 kohdissa.

Jos valvonnassa todetaan useampia tapauksia, joissa tuen hakija on jättänyt noudattamatta säännöksiä, määrätään seuraamus soveltamisasetuksen 66―67 artiklojen mukaisesti.

5 luku

Erinäiset säännökset

19 §
Ilmoitusvelvollisuus

TE-keskuksen on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tai alueelliselle ympäristökeskukselle 11―13 §:ssä tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen puutteista, joita TE-keskus havaitsee tarkastuksissaan. Puutteista, joita TE-keskus havaitsee tarkastuksissaan 14 ja 15 §:n osalta, on ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle.

20 §
Muutoksenhaku

Tässä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen valvonnan tulokseen ei voi erikseen hakea muutosta. Muutoksenhaku on mahdollinen ainoastaan 2 momentissa tarkoitetun pääasian yhteydessä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä säädetään.

21 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemiseen sovelletaan, mitä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

22 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan täydentäviin ehtoihin liittyvien tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 16 päivänä kesäkuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (419/2005) sekä täydentävien ehtojen tiettyjen luonnonsuojeluun liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 10 päivänä marraskuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (878/2005).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.