322/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukemisesta vuonna 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 274/2003, nojalla:

1 §
Tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukeminen

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 13 §:n nojalla voidaan vuonna 2006 myöntää investointitukea sellaiseen salaojitukseen, joka kuuluu tutkimuskohteena maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan tutkimushankkeeseen, siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lisäksi tukea myönnettäessä on noudatettava, mitä maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla muuten säädetään tuen myöntämisestä investointihankkeeseen. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettyjä tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksia ja tukikelpoisia enimmäiskustannuksia ei kuitenkaan sovelleta myönnettäessä tukea tämän asetuksen nojalla.

2 §
Tutkimushanke

Tässä asetuksessa tarkoitetaan tutkimushankkeella maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2006 rahoittamaa Pellon vesitalouden optimointi tilatasolla -nimistä tutkimushanketta.

Mahdollisuudesta osallistua tutkimushankkeeseen on ilmoitettava ainakin sellaisissa valtakunnallisesti merkittävissä sanomalehdissä, joissa tavanomaisesti tiedotetaan viljelijöitä erityisesti koskevista asioista.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miten, kenelle ja mihin ajankohtaan mennessä halukkuus osallistua tutkimushankkeeseen on esitettävä. Samoin ilmoituksesta on käytävä ilmi, millaisia ojituskohteita tutkimuksen kohteeksi etsitään.

3 §
Tutkittavaksi valittavat pellot

Tutkimuksen vastuullinen johtaja valitsee tutkimukseen otettavat ojituskohteet siten, että tutkimuksen käytössä olevat pellot palvelevat mahdollisimman tehokkaasti tutkimuksen tavoitteita.

Sellaisia peltoja, joiden salaojitukseen voidaan myöntää investointitukea tutkimushankkeeseen osallistumisen perusteella salaojituksen hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista poiketen, voi kuitenkin olla enintään 300 hehtaaria.

Tutkimukseen osallistuvan maanomistajan ja tutkimuksen vastuullisen johtajan tai hänen valtuuttamansa on allekirjoitettava sopimus, jossa määritellään salaojituksen toteuttamistapa ja ajankohta sekä se, millä tavoin tutkimuksen tekijöillä on oikeus seurata salaojituksen toteuttamista, toimivuutta ja ympäristö- sekä muita vaikutuksia. Jos tutkimuksen toimeenpanemiseksi on välttämätöntä asettaa vähäisiä seurantalaitteita salaojitettavalle pellolle, pellon haltijan lupa niiden asettamiseen on otettava ehdoksi sopimukseen. Sopimukseen voidaan ottaa muitakin ehtoja.

Jos pelto on muun kuin omistajan hallinnassa sopimusta tehtäessä, sopimuksen tekijällä tulee olla maanomistajan lupa sopimuksen tekemiseen. Jos pellon hallinta siirtyy muulle kuin tuen saajalle, tuen saajan on välittömästi ilmoitettava siitä tutkimuksen vastuulliselle johtajalle.

4 §
Tutkimushankkeeseen osallistuminen

Osallistuminen tutkimushankkeeseen 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen rajoituksin on koko tutkimushankkeen ajan vapaaehtoista. Jos investointitukea kuitenkin haetaan tutkimushankkeeseen osallistumisen perusteella, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija sallii tutkimuskäytön vähintään kahdeksan vuoden ajan siitä, kun sopimus tutkimukseen osallistumisesta on allekirjoitettu ja tuen kohteena oleva pelto on hänen hallinnassaan.

Jos salaojitettu pelto on luovutettu tai sen hallinta siirtynyt ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu määräaika on kulunut, edellytyksenä pellon käyttämisellä tutkimuksen seurantaan on, että pellon uusi haltija on ottanut vastatakseen sopimuksen velvoitteista tai että uusi haltija erikseen sallii seurannan toteuttamisen hallinnassaan olevalla pellolla.

5 §
Todistus tutkimushankkeeseen osallistumisesta

Tutkimushankkeen vastuullisen toteuttajan on annettava viljelijälle todistus siitä, että hänen hallinnassaan oleva peltoalue on hyväksytty 2 §:ssä tarkoitettuun tutkimukseen. Todistus on liitettävä tukihakemukseen.

Tutkimushankkeeseen osallistumiseen halukkaille viljelijöille, joiden peltojen salaojitusta ei valita tutkimuksen kohteeksi, on ilmoitettava viipymättä jäämisestä tutkimuksen ulkopuolelle sen jälkeen, kun tutkimuskohteiden valinta on tehty.

6 §
Enimmäiskustannukset

Tukea salaojitukseen tämän asetuksen nojalla voidaan myöntää työn hyväksyttävien kustannusten perusteella, kuitenkin enintään siitä kustannuksesta, joka vastaa 1,50 euroa salaojametriä kohden.

7 §
Salaojituksen toteuttaminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakija toteuttaa salaojitushankkeen niiden suunnitelmien mukaisesti, joihin hän on sitoutunut tutkimushankkeesta tehdyssä sopimuksessa.

Poiketen siitä, mitä maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella työn aloittamisesta säädetään, tässä asetuksessa tarkoitettua salaojitusta ei saa aloittaa, ennen kuin tutkimuksen toteuttajan edustaja on tehnyt tutkittavaa aluetta koskevat tutkimuksen kannalta tarpeelliset selvitykset ja sen mukaan kuin on sovittu, saanut mahdollisuuden seurata salaojituksen aloittamista ja toteuttamista.

Salaojituksen toteuttaminen todennetaan siten, kuin tuen saaja ja tutkimushankkeen toteuttaja keskenään sopivat.

Haettaessa tuen maksatusta myös sopimus sekä tutkimuksen toteuttajan edustajan todistus sopimuksen noudattamisesta on liitettävä maksatushakemukseen.

8 §
Vastuu salaojituksen toteuttamisesta

Huolimatta siitä, että tukea voidaan myöntää salaojitukseen, joka ei täytä maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettyjä salaojituksen laatuvaatimuksia, osallistuminen tutkimushankkeeseen ei poista tuen saajan vastuuta toteuttaa salaojitus tuotantotaloudellisesti ja maan käytön kannalta kestävällä tavalla eikä muuta hankkeen toteuttamista koskevia työn teettäjän, suunnittelijan ja työn tekijän välisiä vastuusuhteita.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan investointituen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka tulevat vireille 10 päivänä toukokuuta 2006 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.