296/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

Lihantarkastuksen sekä teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien leikkaamojen ja kylmävarastojen sekä kala-alan laitosten valvonnan ja Euroopan yhteisön maksamien tukien edellytyksenä olevien tarkastusten maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) teurastamojen yhteydessä olevien muiden laitosten kuin leikkaamojen ja kylmävarastojen valvonta,

2) teurastamojen yhteydessä olevan liha- ja kala-alan laitoksen omavalvontasuunnitelman hyväksyminen

3) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta, sekä

4) elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän.

Tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaista luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmistetaan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja valmistukseen käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita. Lisäksi maksutaulukon mukaista maksua ei peritä 4H-kerholaisten alle 0,15 hehtaarin suuruisten palstojen merkitsemisestä luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin ja näiden palstojen valvonnasta.

3 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Elintarviketurvallisuusviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Elintarviketurvallisuusviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Elintarviketurvallisuusvirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) rokotteiden ja seerumeiden myynti;

2) tilaustutkimukset;

3) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

4) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus-, konsultointi- ja tietopalvelut;

5) julkaisut;

6) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

7) tilojen ja laitteiden käyttö;

8) valokopio- ja muut jäljennökset ja niiden lähettäminen; sekä

9) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen perustuvat suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Elintarviketurvallisuusvirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista 27 päivänä syyskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (832/2001), vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista 5 päivänä joulukuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1184/2001), Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 7 päivänä helmikuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (116/2001), Elintarvikeviraston suoritteita perittävistä maksuista 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1272/2003) ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista 26 päivänä helmikuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (162/2004).

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Vierasainevalvonnan maksut peritään vuonna 2006 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 85/73/ETY (31985L0073); EYVL N:o L 32, 5.2.1985, s. 14, neuvoston direktiivi 93/118/ETY (31993L0118); EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 15, neuvoston direktiivi 94/64/EY (31994L0064); EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 8, neuvoston direktiivi 95/24/EY (31995L0024); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 14, neuvoston direktiivi 96/43/EY (31996L0043); EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s. 1 ja 30, neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Rämänen

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko Liite

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta

Maksun korotus:

Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään

- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset euroa
1.1 Laitokset
Teurastamot
- laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuodessa 530,00
- laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa 1 060,00
Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan laitoksenhyväksymishakemuksen käsittely 530,00
Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista
Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 60,00
Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta 60,00
Sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 5 000 m3 vuodessa 265,00
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 5001-10 000 m3 vuodessa 530,00
- laitos, jonka käsittelypaasiteetti on yli 10 000 m3 vuodessa 1 060,00
- laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 60,00
- laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 60,00
- hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 60,00
Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista
1.2 Toiminnanharjoittajat
Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 60,00
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 88,00
Siemenpakkaamolupapäätös, uusi 330,00
Siemenpakkaamolupapäätös, laajennus 70,00
Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hyväksyminen 150,00
Rehuhygienia-asetuksen mukainen toimijoiden rekisteröinti 25,00
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaiset luvat
- eläinlääkärin laillistaminen 43,00
- lain 7 §:ssä tarkoitettu lupa 43,00
- lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 102,00
1.4 Laboratoriot
Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 210,00
Sivutuoteasetuksen ja lannoiteasetuksen mukainen laboratorion hyväksyntä 210,00
- sivutuoteasetuksen ja lannoiteasetuksen maukaisen laboratoriohyväksynnän muuttaminen 64,00
- sivutuoteasetuksen ja lannoiteasetuksen maukaisen laboratoriohyväksynnän peruuttaminen 64,00
Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 210,00
- kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 64,00
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
Vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (281/1972) 1 ja 9 §:ssä tarkoitetun hakemusasian käsitteleminen 513,00
Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 168,00
Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen
- luotaisen kivennäisveden tunnustaminen 884,00
- tunnustamisen uusiminen 330,00
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 60,00
1.5.2 Luonnonmukainen tuotanto
Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 315,00
Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
- lupa 80,00
- luvan uusiminen 21,00
Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 10,00
1.5.3 Rehulain mukainen lupa maahantuontinäytteen ottamiseksi rehusta lähtömaassa (ennakkonäytteenottolupa) 105,00
Muut rehulain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 30,00
1.5.4 Päätös alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä 90,00
Päätös alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitosopimuksen vahvistamisesta 50,00
1.5.5 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 81,00
1.5.6 Eläintautilain mukainen siirtolupa 81,00
1.5.7 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 81,00
1.5.8 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.4 ja 5.7 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 50,00
2. Vakuustodistukset
Kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 9,25
Perunan vakuustodistukset, kpl 0,07
Muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,05
Vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 5,05
3. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset sekä sertifikaatit
Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 24,00
Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 31,00
Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 36,00
Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 12,00
Rehuja tai lannoitteita koskeva vientisertifikaatti
- ensimmäinen 42,00
- seuraavat 10,00
Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
- ensimmäinen 20,00
- seuraavat 3,00
Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 8,50
4. Ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen
Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen tunnilta 60,00
Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen ravintolisistä (571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 50,00
Voin yksityisen varastoinnin valvonta näytteenottokerralta 80,00
- määritys näytettä kohden 75,00
5.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden1) 1,45
Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 1,50
Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 0,60
Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,55
5.3 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
5.3.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään elintarvikkeita, joilla on yhteinen terveystodistus
Perusmaksu: kaikkien elintarvikkeiden osalta
Enintään 100 kg 90,00
101 - 1 000 kg 130,00
1001 - 15 000 kg 250,00
15 001 - 30 000 kg 305,00
Jos paino ylittää 30 000 kiloa, jokaiselta sen ylimenevältä 1 000 kilolta peritään perusmaksun lisäksi 5 euroa muiden kuin kalastustuotteiden osalta
Jos kalastustuotteiden paino ylittää 30 000 kiloa peritään perusmaksun lisäksi 5 euron maksu 100 000 kiloon asti ja jokaiselta seuraavalta 1 000 kilolta lisäksi vain perkaamalla käsiteltyjen osalta 1,5 euroa ja muiden osalta 2,5 euroa
5.3.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.3.2.1 Muut kuin kohdan 5.3.2.2 tuotteet 1. erä 130,00
5.3.2.2 Nahat, vuodat, höyhenet, villa, heinä ja oljet 1. erä 90,00
5.3.2.3 Jokainen samanaikaisesti 1. erän kanssa tarkastettavaksi esitettävä erä. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus 40,00
5.3.3 Elävät eläimet
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista sekä vientitukitarkastuksista.
5.3.3.1 Tuontitarkastus, jokainen tarkastettava eläin, jollei kohdista 5.3.3.2 tai 5.3.3.3 muuta johdu 75,00
5.3.3.2 Tuontitarkastus, yhdessä tarkastettavat jyrsijät, kalat, matelijat, hyönteiset ym. pienet eläimet 90,00
5.3.3.3 Tuontitarkastus, yhdessä tarkastettavat sirkus- ja näytöseläimet, perusmaksu. Perusmaksun lisäksi peritään 118 euroa tunnilta 90,00
5.3.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 118,00
5.3.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkastusta 90,00
5.3.4 Asiakirja- ja tunnistustarkastukset sekä todistukset
Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja 60,00
Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen 120,00
Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.3.1 - 5.3.3 mukaisesti
Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät, 1. todistus 24,00
- samanaikaisesti annettavat seuraavat todistukset 2,40
Sama koskee rajaeläinlääkärin antamia muita todistuksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.
5.3.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastoaikana tehtävä tarkastus tunnilta 118,00
5.3.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken tai tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista 1 000 kiloa kohti vuorokaudelta
- lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 0,50
- lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 1,00
5.3.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
Jos 5.3.1 - 5.3.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä vaatii tavanomaista enemmän aikaa peritään näissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta 118,00
Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.4 Kasvisten kauppanormit
Eräkohtainen tarkastus (vienti, uusinta, interventio tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 90,00
Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 120,00
5.5. Luonnonmukainen tuotanto
Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus 60,00
Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu 60,00
Luonnonmukaisen tuotannon ja valmistuksen valvonta tunnilta 65,00
Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:
- nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton ala 4,70
- korsi- ja palkoviljat, öljykasvit 9,40
- peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten 23,50
- muut kasvit 9,40
Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden 600,00
Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin
- 1 - 3 kpl 20,00
- 4 - 20 kpl 50,00
- 21 - 100 kpl 100,00
- yli 100 kpl 200,00
Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 64,00
5.6 Rehut ja eläimistä saatavat sivutuotteet
Sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen valvonta tunnilta 84,00
5.7 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
5.7.1 Tuontitarkastukset
Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän Federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 52,00
Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:
- jokainen alkava 100 kg 4,70
- taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg 1,90
Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden osat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:
- jokainen alkava 100 kg 4,20
Vilja
- jokainen alkava 1 000 kg 0,50
Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 52,00
5.7.2 Puutavaran tuontitarkastukset:
Havupuu Venäjän Federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta lukuun ottamatta
- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 5,30
- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3) ja suurempi kuorma) 6,60
- laiva, alle 2 000 m3 198,00
- laiva, 2 000 m3 tai enemmän 330,00
- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 100,00
Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän Federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) kuitenkin mukaan luettuna:
- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 60,00
- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma) 75,00
- laiva, alle 2 000 m3 198,00
- laiva, 2 000 m3 tai enemmän 330,00
- jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 100,00
Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 17,50
- jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,70
- enimmäishinta 140,00
Muut kasvit ja kasvituotteet
- lähetystä kohti 17,50
5.7.3 Vientitarkastukset
Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu 45,00
Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 6,20
Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 0,80
Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 120,00
Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientieräole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 90,00
Vilja, jokainen alkava 100 tn 0,85
Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):
Sahat ja kuivaamolaitokset 260,00
Puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkintäoikeuden edellytysten tarkastaminen 70,00
Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta
- perusmaksu 90,00
- ylin tarkastusmaksu 406,00
- alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 15,00
- yli 10 ha ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 7,50
Perunaviljelys ja perunasato
- viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 35,00
- kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 55,00
Kasvihuoneviljelys
- perusmaksu 50,00
- ylin tarkastusmaksu 203,00
- jokainen alkava 100 m2 15,00
5.7.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen
- avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 36,00
- avomaan taimituotanto 0,5 ha - 2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500 - 2 500 m2 81,00
- avomaan taimituotanto, 2,1 ha - 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501 m2- 5 000 m2 140,00
- avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 280,00
Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat, välittäjät, varastot 70,00
5.7.5 Varmennettu taimiaineisto
Tuotantoedellytysten tarkastus:
- tuotantoala alle 10 ha 110,00
- tuotantoala 10 ha tai yli 155,00
Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset
- emokasvit, enintään 1 000 tainta 180,00
- emokasvit yli 1 000 tainta 435,00
- emokasvit yli 3 000 tainta 750,00
- emokasvit yli 15 000 tainta 900,00
- uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista
Uuden viljelylohkon tarkastaminen
- muun tarkastuksen yhteydessä 45,00
- erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 90,00
5.8 Metsänviljelyaineisto
Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 45,00
Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut
- siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto 54,00
- erillinen siementen pakkauspiste 22,00
- taimitarha ja varasto:
- kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoaharjoittava taimitarha 36,00
- kasvihuonepinta-ala 5 000 - 10 000 m2 82,00
- kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2 216,00
Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus 163,00
Erillinen taimivarasto 54,00
5.9 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu viljelystä kohden 49,00
- viljelystarkastus hehtaarilta; esiperussiemen ja perussiemenluokat 7,30
- viljelystarkastus hehtaarilta; perussiemenen jälkeiset sukupolvet 10,25
Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä kohden 14,00
- viljelystarkastus hehtaarilta 7,30
Tehtyjen toimenpiteiden tarkistuskäynti 84,50
Ankeroismaanäytteenoton perusmaksu (ei viljelystarkastuksen yhteydessä) 43,90
- näytteenotto- ja määritysmaksu näytettä kohden 31,00
Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu 43,90
- siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 8,40
- siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 57,50
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näyteestä 189,00
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 118,00
Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasnäytteenoton perusmaksu, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 28,10
Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 43,90
Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 86,00
5.10 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
Siemenviljelystarkastuspäätös 22,00
Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 15,00
Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 30,00
Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 59,00
Siemenpakkaamokatselmuksen perusmaksu 320,00
- lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 64,00
6. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
Hygieeniaosaajatodistus ja -kortti 4,00
Kasvinsuojeluaineisiin liittyvä erityistutkinto (kuulustelu ja todistus) 16,00
Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain
- puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 330,00
- puhtaus: muut lajit 440,00
- itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 36,50
7. Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäiskasvilajikkeiden tarkastus
Siementavaran kenttäkoetarkastus 270,00
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 160,00
Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä vanhan kauppalajike-erän aitouden tarkastus 278,00
DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 473,00
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpidon edellytysten tarkastaminen, perusmaksu 88,00
- jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 39,00
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus;
- perusmaksu 49,00
- lisäksi peritään hehtaaria kohden 7,30
8. Kasvinsuojeluaineiden hyväksyntä
Biologisen tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely ja arviointi (14,5 htkk) 2) 101 000
- hakemuksen jättämisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu 35 000
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu (5 htkk) 3) 35 000
Kemiallisen tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely ja arviointi (29 htkk) 2) 202 000
- hakemuksen jättämisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu 70 000
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu (10 htkk) 3) 70 000
Neljännen vaiheen arvioitavat tehoaineet 4) 10 000
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu 10 000

-----------------------------

1) Ei sisällä näytteenotosta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään lihantarkastuksen yhteydessä.
2) Tehoainetta koskeva maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
3) Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
4) Arviointimaksu sisältää arviointityötä 44 tuntia. Mikäli arviointi edellyttää suurempaa tuntimäärää, veloitetaan tämän lisäksi ylimenevältä ajalta 45 euroa/tunti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.