277/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 385/2004, seuraavasti:

25 §
Sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta

Viljelijän on sitouduttava noudattamaan maatilallaan luonnonmukaisen peltoviljelyn ja puutarhatuotannon osalta, lukuun ottamatta kasvihuonetuotantoa ja tilan ruokohelpialoja, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 määriteltyjä luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja. Kyseisiä ehtoja ei tarvitse noudattaa kasvihuonetuotannossa, mikäli kasvihuoneissa viljellään eri kasvilajeja tai -lajikkeita kuin avomaalla. Riippumatta harjoitetusta tuotantotavasta ruokohelpialoille ei makseta tämän asetuksen tarkoittamaa luonnonmukaisen tuotannon erityistukea.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos viljelijällä on tämän asetuksen 25 tai 25 a §:ssä tarkoitettu voimassa oleva sopimus, viljelijä voi jäljellä olevan sopimuskauden aikana siirtää ruokohelven viljelyksessä vuonna 2005 olleet sopimukseen sisältyneet lohkot sopimuksen ulkopuolelle. Tällöin ruokohelpeä voi viljellä myös muutoin kuin luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti. Näitä lohkoja ei lasketa 49 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimusalan vähenemiseen eikä tuotantotavan muuttamisen vuoksi tehdä takaisinperintöjä.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.