259/2006

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan rajavartiolaitoksesta 25 päivänä elokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 2 §:n 2 momentin 12 kohta, 6 §:n 1 momentti, 8, 22 ja 28 §, 29 §:n 2 ja 3 momentti sekä 32 ja 35 § seuraavasti:

2 §
Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävät

Rajavartiolaitoksessa rajavartiolaitoksen päällikkö:


12) antaa määräyksen rajavartiomieheksi rajavartiolaitoksen apulaispäällikköä lukuun ottamatta sellaiselle virkamiehelle, joka ei ole hallintoyksikön päällikön alainen.

6 §
Rajavartiolaitoksen esikunnan työjärjestys

Rajavartiolaitoksen esikunnan yksiköiden tehtävistä ja johtosuhteista sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta rajavartiolaitoksen esikunnassa määrätään rajavartiolaitoksen päällikön vahvistamassa rajavartiolaitoksen esikunnan työjärjestyksessä, jollei muuta säädetä.


8 §
Asiavaltuus ja valtuutus

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäälliköllä ja hallinnollisen toimiston toimistopäälliköllä sekä rajavartiolaitoksen esikunnan ylitarkastajalla on oikeus rajavartiolaitokselle kuuluvissa asioissa valvoa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa sekä käyttää niissä puhevaltaa. Markkinaoikeuden käsiteltävissä asioissa tämä oikeus on myös rajavartiolaitoksen esikunnan hankintapäälliköllä. Hankintapäälliköllä on lisäksi oikeus hyväksyä rajavartiolaitoksen hankintoihin liittyvät loppukäyttäjätodistukset.

Rajavartiolaitoksen esikunta voi enintään vuodeksi valtuuttaa hallintoyksikön komentajan tai johtajan taikka tämän määräämän rajavartiolaitokselle kuuluvissa:

1) yksinkertaisissa tai vähäisissä asioissa valvomaan valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa sekä käyttämään niissä puhevaltaa;

2) yksinkertaisissa ja selvissä kiinteistötoimituksissa ja huoneenvuokra-asioissa valvomaan valtion etua ja oikeutta sekä käyttämään niissä puhevaltaa.

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö ja hallinnollisen toimiston toimistopäällikkö voi valtuuttaa määräämänsä henkilön käyttämään valtion puhevaltaa rajavartiolaitokselle kuuluvassa yksittäisessä asiassa tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

22 §
Määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen nimittäminen

Virkaan tai virkasuhteeseen enintään vuoden määräajaksi nimittää hallintoyksikön päällikkö. Virkaan tai virkasuhteeseen yli vuoden määräajaksi nimittää se viranomainen, joka nimittää virkaan. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti, virkaan tai virkasuhteeseen yli vuoden määräajaksi nimittää kuitenkin valtioneuvosto.

28 §
Opistoupseerin erityiset kelpoisuusvaatimukset

Opistoupseerin kelpoisuusvaatimuksena on opistoupseerin tutkinto taikka toimiupseerin alempi tai ylempi virkatutkinto.

29 §
Rajavartijan ja merivartijan erityiset kelpoisuusvaatimukset

Vanhemman rajavartijan ja vanhemman merivartijan kelpoisuusvaatimuksena on rajavartijan tai merivartijan peruskurssin suorittaminen sekä käytännön kokemus nuoremman rajavartijan tai nuoremman merivartijan tehtävistä.

Ylirajavartijan ja ylimerivartijan kelpoisuusvaatimuksena on jatkokurssin suorittaminen sekä käytännön kokemus vanhemman rajavartijan tai vanhemman merivartijan tehtävistä.

32 §
Virkavapaus ja lomauttaminen

Jollei muuta säädetä, virkavapaudesta ja lomauttamisesta päättää:

1) sisäasiainministeri erittelyviran osalta;

2) rajavartiolaitoksen päällikkö hallintoyksikön päällikön sekä rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen ja hallinnollisen toimiston toimistopäällikön viran osalta;

3) hallintoyksikön päällikkö muun kuin edellä mainitun viran osalta.

35 §
Lentäjän koulutusta edellyttävät tehtävät

Lentäjän koulutusta edellyttäviä 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ovat lentotoiminnan johtaja, lennonopettaja, tarkastuslentäjä, lentueen päällikkö, lentueen varapäällikkö, lentueupseeri, lentokoneryhmän johtaja, helikopteriryhmän johtaja, lentoupseeri, ohjaajaupseeri, ilma-aluksen päällikkö, ilma-aluksen perämies ja ilma-aluksen ohjaaja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2006.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.