237/2006

Annettu Turussa 12 päivänä toukokuuta 2005

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 5 luvun 10 §:n 3 momentti, 6 luvun 22 §:n 1 momentti, 27 ja 31 § sekä 10 luvun 13 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 22 §:n 1 momentti päätöksessä 1692/1995, 27 § osaksi päätöksessä 822/2004, 31 § edellä mainitussa päätöksessä 1692/1995 ja 10 luvun 13 §:n 4 momentti päätöksessä 864/1995, seuraavasti:

5 luku

Pappisvirka

10 §

Seurakunnan palveluksessa oleva pappi kuuluu samaan rovastikuntaan kuin tämä seurakunta. Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi kuuluu samaan rovastikuntaan kuin tämä seurakuntayhtymä. Jos seurakuntayhtymän alueella on useita samankielisiä rovastikuntia, asianomainen tuomiokapituli määrää, mihin rovastikuntaan seurakuntayhtymän pappi kuuluu. Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva 2 momentissa tarkoitettu kielellisellä perusteella toiseen hiippakuntaan kuuluva pappi kuuluu kuitenkin tämän hiippakunnan asianomaiseen rovastikuntaan. Jollei pappi ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, hän kuuluu samaan rovastikuntaan kuin se seurakunta, jonka jäsen hän on. Hiippakunnan pappi, joka ei asu hiippakunnan alueella, kuuluu tuomiorovastikuntaan.

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

22 §

Kirkkoherran viran hakuajan päätyttyä tuomiokapitulin tulee viivytyksettä tutkia hakijoiden kelpoisuus virkaan ja, jollei 25 §:stä muuta johdu, tehdä kirkkoherranvaalia varten vaaliehdotus.


27 §

Kun vaaliehdotus on saanut lainvoiman, tuomiokapituli määrää, milloin vaali on toimitettava, ja ryhtyy muutoinkin tarvittaviin toimiin vaalin suorittamiseksi. Jos vain yksi on asetettu ehdolle, tuomiokapituli antaa hänelle valtakirjan virkaan.

Tuomiokapituli määrää vaalisijalle asetetut peräkkäisinä sunnuntaipäivinä toimittamaan vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa. Kaksikielisessä seurakunnassa jumalanpalvelus toimitetaan kummallakin kielellä. Tuomiokapituli voi painavasta syystä vapauttaa vaalisijan saaneen jumalanpalveluksen toimittamisesta.

31 §

Kun kirkkoherranvaali on saanut lainvoiman, tuomiokapitulin tulee antaa valtakirja kirkkoherran virkaan sille, joka vaalissa on saanut enimmät äänet, ylimääräiselle vaaliehdokkaalle kuitenkin vain, jos hän on saanut kirkkolain 8 luvun 1 §:n 3 momentissa säädetyn äänimäärän.

10 luku

Seurakuntayhtymä

13 §

Seurakuntaneuvostoon sovelletaan myös mitä kirkkoneuvostosta säädetään 9 luvun 2, 5 ja 7 §:ssä.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Turussa 12 päivänä toukokuuta 2005

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.