231/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n sekä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa tarkoitetun tilatuen hakemista vuonna 2006. Asetus koskee lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 3 luvun 1 jaksossa tarkoitettua tukioikeuksien vahvistamisen hakemista.

Tätä asetusta sovelletaan luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten, jäljempänä erityistukisopimusten, hakemiseen vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskeviin sopimuskausiin.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tukien hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (438/2004) 5―13 ja 15―19 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:ssä tarkoitettujen tukien saamiseksi, jäljempänä tukihakemus, on toimitettava viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A, 102B ja 101D vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.

Jos vuoden 2005 jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomake numero 102C vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskevaan sitoumukseen haettavat luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 §:n 1 momentissa tarkoitetut toisen sitoutuneen viljelijän edellisenä sitoumusvuonna tukihakemuksessaan ilmoittamat tukikelpoiset peltoalueet on ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön peruslohkolomakkeella numero 102A vuodelle 2006 ja maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomakkeella numero 102C vuodelle 2006 taikka maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.

4 §
Ilmoitus kylvöaloista

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006. Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

5 §
Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen

Tukihakemus ja 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

6 §
Vuonna 2006 annettava uusi luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskeva sitoumus

Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2006 koskevan maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta. Kyseinen lomake on toimitettava viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2006 koskeva maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 111. Kyseinen lomake on toimitettava 3 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 19 artiklassa tarkoitettu ilmeinen virhe ja hakemuksen sisäinen ristiriita, voidaan myös 23 päivän toukokuuta 2006 jälkeen toimitettu lomake numero 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä.

Jos viljelijä antaa uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen ja viljelijä on täyttänyt päättyneeseen sitoumukseen sisältyviä määräpäivään mennessä tehtäviä velvoitteita, esimerkiksi koulutuspäivien käyminen, ei näitä tarvitse suorittaa uudelleen.

7 §
Ympäristötukea koskevan sitoumuksen jatkaminen

Jos vuonna 2000 tai 2001 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2005, hakee vuoden 2006 tukihakemuslomakkeella kyseistä tukea viimeistään 23 päivänä toukokuuta 2006, sitoumuksen ei katsota rauenneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voimassaolo jatkuu. Jos tukea haetaan 28 päivän huhtikuuta 2006 jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset vuoden 2006 maksettavaan tukeen.

Vuonna 2001 ympäristötukeen sitoutuneella viljelijällä on mahdollisuus jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa. Vuonna 2001 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä voi vuoden 2006 pinta-alatukihakemuksellaan ilmoittaa haluavansa, että hänen antamansa viisivuotisen sitoumuksen sitoumuskauden pituutta jatketaan yhdellä vuodella 31 päivään toukokuuta 2007 saakka. Sitoumuksen jatkamisesta on ilmoitettava täyttämällä hakulomakkeen numero 101B kohta 1 D.

8 §
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskevaan sitoumukseen haettavat peltoalueet

Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2006 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 46 §:n 1 momentissa tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua lomaketta.

9 §
Ympäristötuen sitoumuksesta tai sopimuksesta luopuminen

Jos ympäristötuen sitoumuksen tai sopimuksen tekijä on luopunut sitoumuksesta tai sopimuksesta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 43 §:n mukaisesti, luovutuksensaajan tulee hakea tukea seuraavalla tavalla:

1) luovutuksensaajan on jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006;

2) hakemukseen on liitettävä vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös, josta lohkojen hallinnan siirtyminen ilmenee; ja

3) luovutuksensaajan on ilmoitettava lohkojen hallinnan siirtymisestä lomakkeella numero 117 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

10 §
Erityistukisopimuksen jatkaminen

Jos viljelijä, jonka 1 päivänä lokakuuta 2000 tai sen jälkeen alkanut erityistukisopimus on edelleen voimassa ja joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2005, hakee vuoden 2006 tukihakemuslomakkeella kyseisen erityistuen maksatusta viimeistään 23 päivänä toukokuuta 2006, erityistukisopimuksen ei katsota rauenneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voimassaolo jatkuu. Jos erityistuen maksatusta haetaan 28 päivän huhtikuuta 2006 jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset vuoden 2006 maksettavaan erityistukeen. Jos kyseessä on lannan käytön tehostamista koskeva sopimus, vastaavat päivämäärät ovat 31 päivä lokakuuta 2006 ja 25 päivä marraskuuta 2006.

11 §
Erityistukisopimusten hakuaika

Erityistukisopimusta koskeva hakemus ja hakemus lisäalueiden hakemisesta luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2006 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/2006) 6 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen on toimitettava viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006 sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka alueella hakemuksen kohteena oleva alue tai pääosa siitä sijaitsee. Tässä tarkoitetut hakemukset on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava 15 päivään syyskuuta 2006 mennessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 215M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Viljelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle 15 päivään syyskuuta 2006 mennessä.

12 §
Erityistukisopimusta koskevan hakemuksen tai ilmoituksen myöhästyminen

Jos erityistukisopimusta koskeva hakemus tai eläinmäärätietoja koskeva ilmoitus myöhästyy, sekä peltoviljelyn että eläinmäärän perusteella maksettava tuki alenee, siten kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 II osan II osastossa säädetään. Jos erityistukisopimuksen teon edellytyksenä olevaa liitettä ei toimiteta maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 1 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa, sopimusta ei voida tehdä.

13 §
Sopimuskaudet vuonna 2006 alkavissa uusissa erityistukisopimuksissa

Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, lannan käytön tehostamisesta, perinnebiotooppien hoidosta sekä alkuperäisrotujen kasvattamisesta tehtävien uusien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2006.

14 §
Sopimuskaudet vuonna 2006 jatkettavissa erityistukisopimuksissa

Luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, alkuperäisrotujen kasvattamisesta ja alkuperäiskasvien viljelystä tehtävien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2006. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta, lannan käytön tehostamisesta, perinnebiotooppien hoidosta, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sekä maiseman kehittämisestä ja hoidosta tehtävien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2006 tai 1 päivänä lokakuuta 2006. Pohjavesialueiden peltoviljelystä tehtävien erityistukisopimusten sekä peltojen tehostetusta kalkituksesta tehtävien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta 2006.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.