224/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 22 päivänä syyskuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (758/2005) 3, 5, 7, 11 ja 12 § sekä

lisätään uusi 3 a § seuraavasti:

3 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen ja vahvistaminen

Tilatukioikeuksia hakevan tulee osoittaa olevansa 28 päivänä huhtikuuta 2006 viljelijä, jotta hänelle voidaan myöntää tilatukioikeuksia. Todisteena maataloustuotannon harjoittamisesta pidetään tilatukioikeushakemuksen jättämistä siten, että sillä ilmoitetaan tukikelpoista maa-alaa vähintään 0,3 hehtaaria.

Neuvoston tilatukiasetuksessa tarkoitettujen viljelijöiden, joilla ei ole peltoa tai pysyvää laidunta, tulee harjoittaa maataloutta kotieläintalouden tai muun vastaavan maataloustoiminnan muodossa 28 päivänä huhtikuuta 2006. Todisteena kotieläintalouden tai muun vastaavan maataloustoiminnan harjoittamisesta pidetään viljelijän esittämää toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää kotieläintuotantoa koskevaa ympäristölupaa tai muuta luotettavaa kirjallista selvitystä harjoittamansa toiminnan luonteesta.

Ensimmäisestä momentista poiketen komission asetuksen I 15 artiklan mukaisesti tukihakemukselle tukioikeuksiin oikeuttavia viljelylohkoja lisänneellä viljelijällä on ensisijainen oikeus tukioikeuksiin, jos tukioikeuksiin oikeuttavat viljelylohkot ovat hänen hallussaan 15 päivänä kesäkuuta 2006.

Tukioikeuden tai kesannointioikeuden myöntämisperusteeksi hyväksyttävän maa-alan hallinnalla tarkoitetaan tässä asetuksessa omistajanhallintaa, maanvuokralain (258/1966) mukaiseen sopimukseen perustuvaa vuokramiehen hallintaa, hallintaoikeustestamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvaa hallintaa. Jos enintään kahden vuoden pituinen maanvuokrasopimus on tehty suullisena, tällaisen suullisen vuokrasopimuksen olemassaolosta ja sisällöstä on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

3 a §
Myyntisopimuksia koskeva lauseke

Komission asetuksen II 17 artiklan mukaisella myyntisopimuslausekkeella tilakohtaista viitemäärää siirtävän viljelijän on liitettävä viitemäärän siirtolomakkeeseen riittävät kirjalliset todisteet siitä, että hän täyttää 3 §:n 1 tai 2 momentin mukaisen viljelijän määritelmän.

Komission asetuksen II 17 artiklan mukaisesti tilakohtaista viitemäärää voidaan siirtää myyntisopimuslausekkeella, silloin kun tila tai sen osa on myyty ja samassa myyntisopimuksessa on sovittu tilakohtaisten viitemäärien myynnistä. Myyntisopimus on tullut tehdä tai siihen on tullut lisätä lisäosien myyntiä koskeva lauseke viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006. Tilan tai sen osan myynnillä tarkoitetaan tukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan myyntiä. Maitopalkkion perusteella muodostuvan lisäosan viitemäärän siirron edellytyksenä on lisäksi, että kaupalla on siirtynyt myös maidon viitemäärää. Sonni- ja härkäpalkkion perusteella muodostuvan lisäosan viitemäärän siirron edellytyksenä on lisäksi, että kaupalla on siirtynyt myös urospuolisia nautaeläimiä.

Komission asetuksen II 17 artiklan mukaisen kaupan yhteydessä voidaan siirtää viitemääriä samassa suhteessa kuin myyntisopimuksen nojalla on siirretty tuotantoyksiköitä. Jos tila on myyty useammalle ostajalle, viitemääriä voidaan siirtää siirtyneiden tuotantoyksiköiden suhteessa.

5 §
Naudanlihan tuotantoinvestoinnit

Kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen komission asetuksen II 21 artiklassa säädettyjen investointien perusteella myönnettävien tilatukioikeuksien korotuksiin, edellyttäen että naudanlihan tuotantoon tehty kertainvestointi:

1) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tuotantorakennukseen, jota käytetään vähintään 9 kuukauden ikäisiksi kyseisellä tilalla kasvatettavien urospuolisten nautaeläinten kasvatukseen ja jonka uusista eläinpaikoista toteutuneen laajennuksen jälkeen on vähintään 40 prosenttia eläinten kappalelukumääristä laskettuna käytössä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005; tai

2) on vähintään kuusivuotisen vuokrasopimuksen tapauksessa tehty tuotantorakennukseen, jota käytetään vähintään 9 kuukauden ikäisiksi kyseisellä tilalla kasvatettavien urospuolisten nautaeläinten kasvatukseen ja jonka vuokrasopimus on alkanut viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004 ja vähintään 40 prosenttia eläinpaikoista on eläinten kappalelukumääristä laskettuna käytössä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005; tai

3) on kasvattanut vähintään 25 prosentilla ja kuudella eläinyksiköllä vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten keskiarvoa 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisellä ajanjaksolla, mainitut päivät mukaan lukien, tilakohtaisen viitejakson eläinyksikkömäärän keskiarvoon verrattuna.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa säädettyä 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisen ajanjakson, mainitut päivät mukaan lukien, nautayksikkömäärää laskettaessa käytetään perusteena nautarekisteristä laskettavaa tilan vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten määrää kerrottuna neuvoston tilatukiasetuksen 131 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen muuntotaulukon kertoimella.

7 §
Naudanlihan tuotantoinvestointien aiheuttama tilatukioikeuksien korotusten määrä

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yksi vähintään yhdeksän kuukauden ikäisiksi kyseisellä tilalla kasvatettavien urospuolisten nautaeläinten kasvatukseen käytettävä eläinpaikka oikeuttaa 80 prosenttiin tilatukilain 3 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesta osuudesta naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklan 7 kohdassa määritellystä kalenterivuoden 2002 eläinkohtaisesta määrästä.

Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten eläinyksikkömäärän perusteella myönnettävä viitemäärä lasketaan kertomalla tilatukilain 3 §:n 3 momentissa säädetty osuus tilakohtaisen viitejakson perusteella määräytyvästä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklassa säädettyjen erityispalkkioiden mukaisesta neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä VII säädetystä tilakohtaisesta viitemäärästä kertoimella, joka saadaan, kun urospuolisten nautojen eläinyksikkömäärä 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisellä ajalla, mainitut päivät mukaan lukien, jaetaan tilakohtaisen viitejakson urospuolisten nautojen eläinyksikkömäärällä.

Viitemäärää voidaan myöntää enintään 1,8 eläinyksikköä hehtaaria kohti laskettavasta määrästä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla. Pinta-alana käytetään vuoden 2005 tukihakemuksella ilmoitettua ja mahdollisessa tukivalvonnassa hyväksyttyä pellon ja pysyvän laitumen tukikelpoista pinta-alaa. Eläinyksikköjen määrä lasketaan 1 päivän huhtikuuta 2005 maidon viitemäärän, vuoden 2005 emolehmäpalkkioiden ja uuhipalkkioiden sekä tilakohtaisen viitejakson perusteella tilalle muodostuvien vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten perusteella myönnettyjen palkkioiden perusteella, siten kuin komission tilatukiasetuksen III 117 artiklassa säädetään.

11 §
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten lupien myöntäminen investoineelle tilalle

Jos viljelijä on aloittanut tukioikeuteen sisältyvän neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisen oikeuden myöntämisen perusteena olevaan tuotantoon kohdistuvan investoinnin tuotantokapasiteettia lisääviin koneisiin ja laitteisiin tai rakennuksiin tai rakennelmiin 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, ja kasvattanut tämän investoinnin avulla tuotantopinta-alaansa, voi hän 4 §:stä poiketen pyytää käytettäväksi oikeuden myöntämisperusteena vuotta 2004 tai 2005.

Investoinnin perusteella voidaan neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten lupien myöntämisperustevuotta muuttaa sillä edellytyksellä, että 1 momentissa tarkoitettuun tuotantoon tehty kertainvestointi:

1) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty 1 momentissa tarkoitettuihin koneisiin ja laitteisiin;

2) on määrältään vähintään 5 000 euron tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta 1 kohdassa tarkoitetun investoinnin arvonlisäverottomasta hankintahinnasta; tai

3) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty 1 momentissa tarkoitetussa tuotannossa käytettäviin rakennuksiin tai rakennelmiin; tai

4) on vähintään kuusivuotinen vuokrasopimus neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttavaan tuotantoon käytettävästä tuotantorakennuksesta, pellonvuokrauksesta tai tilatukioikeuksiin oikeuttavasta maa-alasta tehty maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotovaatimuksen täyttävä sopimus kiinteistön kaupasta, jonka seurauksena tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttava viljelyala on lisääntynyt viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisia lupia voidaan myöntää investoineille tiloille, jos tehdyn investoinnin jälkeen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttava viljelyala on lisääntynyt viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 vähintään 0,5 hehtaaria ja 10 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

12 §
Investointien aloittamisajankohta 60 artiklan mukaisissa luvissa

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun investoinnin aloittamiseksi katsotaan se, että:

1) neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttavassa viljelyssä tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin liittyvä investointi on tehty tai molempia osapuolia sitova sopimus laitteiden hankinnasta on koneiden tai laitteiden toimittajan kanssa tehty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien;

2) hyväksytty investointitukihakemus 11 §:ssä tarkoitetuista investoinneista on jätetty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien;

3) viljelijä pystyy osoittamaan, että 2 kohdassa tarkoitettuun investointiin tarvittava rakennuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai ympäristölupahakemus on saatettu vireille 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien; tai

4) 11 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu sopimus on tehty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.