208/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

muutetaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1240/2003) 3 §:n 1 momentin 11 kohta, 4 §:n 3 momentti ja asetuksen liitteen 1 ja 4 § sekä 5 § sellaisena kuin se on asetuksessa 831/2004, sekä

lisätään asetuksen 3 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:


11) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä


Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomen ympäristökeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, ellei liitteen maksutaulukossa toisin säädetä.


5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Liite

MAKSUTAULUKKO

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

1 §

A. Kemikaalilain (744/1989) mukaiset suoritteet

euroa
1. Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy hakemuksen sisällön mukaan seuraavien osien summana:
- valmisteen tarkastus (2 htkk) 9 100
- tehoaineen arviointi (1,5 htkk) 7 750/tehoaine
- ylimääräisen valmistenimen tarkastus 185/valmistenimi
- pyydetyn toisen tai sitä useamman lisäselvityksen käsittely 650/lisäselvitys
Valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskeva maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen jättämisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskevasta maksusta.
2. Suojauskemikaali-ilmoituksen käsittely
- maalin tavoin käytettävä puunsuojakemikaali 1 700
- maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevan teknisestä tai muusta syystä aiheutuvan muutosilmoituksen käsittely 185
- yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemikaali 200
- suojauskemikaalilla tehtävä koe 550
3. Kielletyn tai tiukasti säännellyn kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely 200
4. Biosidivalmisteita koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely
4.1 Tehoaineen hyväksymishakemus (18 htkk) 126 000
4.2.Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely
a) valmisteen ensihyväksyminen (3 htkk) 17 700
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 5 900/tehoaine
b) valmisteen väliaikainen hyväksyminen (3 htkk) 17 700
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 5 900/tehoaine
c) valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,5 htkk) 3 400
d) vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk) 5 000
e) vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti 1 700
f) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely 1 700
g) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen 1 700
4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt
- lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön 1 700
- koetoimintailmoitus 420
- koetoimintalupa 1 260
4.4 Kiinnittymisenestoaineita koskevat maksut siirtymäkauden aikana
a) kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1198/1999) siirtymäsäännöksen 3 momentissa tarkoitetun kiinnittymisenestoaineen hyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu taulukon 1-kohdan mukaisesti.
b) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely 1 700
c) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen 1 700
d) kiinnittymisenestoaineella tehtävä koe 550
4.5 Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot
Biosidivalmisteita koskeviin hakemuksiin ja ilmoituksiin liittyvistä lausunnoista peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut:
a) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta (7 htkk) 48 800
b) lausunto yksinomaan toisen toimivaltaisen viranomaisen vastuulla oleviin valmisteryhmiin kuuluvan tehoaineen hyväksymishakemuksesta (4 htkk) 27 700
c) lausunto valmisteen ensihyväksymishakemuksesta (0,8 htkk) 5 000
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 1 700/ tehoaine
d) lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta (0,8 htkk) 5 000
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 1 700 /tehoaine
e) lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta 1 000
f) lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta hakemuksesta 1 700
Taulukon 1, 2 ja 4 kohdissa säädetyt maksut sisältävät myös toisen toimivaltaisen tai lausunnon antaneen viranomaisen lausunnon antamisesta aiheutuneet kustannukset.
Taulukon 4.1 kohdassa ja 4.2 kohdan alakohdissa a-d tarkoitettujen hakemusten jättämisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Taulukon kohdan 4.5 alakohdissa a-b tarkoitettujen lausuntojen pyytämisen yhteydessä peritään toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Taulukon 4.1, 4.2 ja 4.5 kohdissa tarkoitettuja suoritteita koskevat maksut peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. Taulukon kohdan 4.1 ja kohdan 4.5 alakohtien a-b suoritteita koskevat maksut peritään 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 50 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää 50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Peruutetusta tai muutoin rauenneesta taulukon kohdissa 1-4 tarkoitettujen hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Taulukon kohdassa 1 tarkoitetun suojauskemikaalin, kohdissa 4.1 ja 4.2 tarkoitetun tehoaineen tai biosidivalmisteen ja kohdassa 4.4 a tarkoitetun kiinnittymisenestoaineen uudelleenhyväksymistä tai -rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Taulukon kohtien 1, 4.1 ja 4.2 päätösten muuttamista koskevien hakemusten käsittelystä peritään maksut seuraavasti:
- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta; mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on enintään 25 prosenttia taulukossa mainitusta työmäärästä, peritään 25 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten uudelleen arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta
- hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen muuttamisen teknisestä tai muuta vastaavasta syystä, peritään 185
B. Pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset suoritteet
Poikkeuslupahakemuksen käsittely 6 350
C. Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005) mukaiset suoritteet
Poikkeushakemusten käsittely
a) poikkeus vanhan ajoneuvon entistämiseen tai korjaukseen tarvittavien tuotteiden myyntiin tai ostoon 200
b) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin 200
c) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ostoon 200

----------------------------------------------------------------------

4 §

Vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (914/2002) mukaiset suoritteet

1. Rekisteröintihakemuksen käsittely
a) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa yhdessä toimipaikassa, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- 50 henkilöä tai enemmän 1 800
- 10 -49 henkilöä 1 100
- enintään 9 henkilöä 600
b) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa 2-4 toimipaikassa,peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- 100 henkilöä tai enemmän 2 200
- 20 -99 henkilöä 1 700
- enintään 19 henkilöä 1 000
c) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa vähintään viidessä toimipaikassa, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- 250 henkilöä tai enemmän 2 500
- 50 -249 henkilöä 2 000
- enintään 49 henkilöä 1 500
d) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee muuta kuin edellä kohdissa a-c tarkoitettua rekisteröintiä, peritään maksu organisaation henkilömäärän perusteella a-kohdan mukaisesti.
Mikäli toimipaikan tai toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta ennen hakemuksen vireille tuloa ylittää toimipaikkaa kohden laskettuna 9 200 000 euroa, peritään maksu organisaation henkilömäärästä riippumatta taulukon kohtien a-c korkeimpien maksujen mukaisesti.
2. Rekisteröinnin vuosimaksu
Vuosimaksu peritään rekisteröityyn organisaatioon kuuluvien toimipaikkojen tai erikseen rekisteröityjen toimipaikan osayksiköiden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:
- vuosimaksu ensimmäiseltä toimipaikalta 250
- vuosimaksu jokaista seuraavaa toimipaikkaa kohden 125
-vuosimaksu jokaista erikseen rekisteröityä toimipaikan osayksikköä kohden 250
3. Rekisteristä poistaminen ja epääminen
Mikäli organisaatio poistetaan väliaikaisesti rekisteristä organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 6 artiklan 4 kohdan 2 momentin nojalla, peritään vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsittelystä.
Mikäli organisaatio poistetaan rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi edellisessä kohdassa mainitun asetuksen muun kuin 6 artiklan 4 kohdan 2 momentin nojalla, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 500 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos rekisteröinnin väliaikainen poistaminen perustuu asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan.
Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan, maksua ei rekisteröintihakemuksen käsittelystä peritä. Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 6 artiklan muuhun kohtaan, peritään vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsittelystä.
Maksua ei peritä väliaikaisen rekisteristä poistamisen peruuttamisesta.
5 §

Muut suoritteet

Julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen (325/1962) mukaiset suoritteet
- vesitutkimuslaitokseksi hyväksymishakemuksen käsittely 1 100
- vesitutkimuslaitoksen pätevyyden varmistamiseksi tehtävät tarkistukset 770
Lisäksi veloitetaan hyväksymishakemuksen käsittelystä ja vesitutkimuslaitoksen tarkastuksesta aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Todistukset ja otteet
- diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 17
- asiakirjan oikeaksi todistaminen 3,90/asiakirja
- toimitusmaksu 3,90/lähetys

----------------------------------------------------------------------

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.