185/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin sekä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 92/1995, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavia Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia erikoistukia ja niiden hakuaikoja, tuen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamista, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita:

1) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tukiasetus, säädetty:

a) velvoitekesannon non food -kesantokorvaus;

b) tärkkelysperunan tuki;

c) energiakasvituki;

d) valkuaiskasvipalkkio;

e) siementuki;

f) hampun tilatuki;

2) kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädetty kuivatun rehun tuki.

Tämä asetus koskee lisäksi osittain seuraavien kansallisten tukien sekä tulvavahinkokorvauksen hakuaikoja, hakemusten toimittamista ja hakemuslomakkeita:

1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki ja sen pinta-alojen ilmoittaminen;

2) mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki;

3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a―f alakohdassa tarkoitetun tuen hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (438/2004) 4―13, 16―20 ja 22 sekä 23 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a―e alakohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan f alakohdassa ja 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tuen hakemiseksi tehtävä pinta-alailmoitus sekä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tuen raaka-aineen viljelyaloja koskeva ilmoitus, jäljempänä tukihakemus, on toimitettava viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 101D, 102A ja 102B vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolomake numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §
Non food -kesantokorvaus

Velvoitekesannon non food -kesantokorvausta on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä tunniste NF.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava viljelysitoumus tai kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

Non food -kesantojen hoidossa noudatetaan, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004, jäljempänä soveltamisasetus, 16 luvussa säädetään.

5 §
Tärkkelysperunan tuki

Tärkkelysperunan tukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna.

Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006, tuottajan on toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

6 §
Energiakasvituki

Energiakasvitukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä energiakasvilohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä tunniste EK.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

7 §
Valkuaiskasvipalkkio

Valkuaiskasvipalkkiota on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeella numero 102B tuottajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai herneen/härkäpavun ja viljan seos, jossa viljan siemenmäärä voi olla enintään 15 % yhteenlasketusta siemenmäärästä.

8 §
Makean lupiinin hyväksytty siemen

Valkuaiskasvipalkkioon oikeuttavan makean lupiinin lajikkeista säädetään soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa. Sen osoittamiseksi, että makean lupiinin siemen kuuluu palkkioon oikeuttavaan, hyväksyttyyn siemenlajikkeeseen ja laatuun on vakuustodistus sekä ostokuitti tai todistus soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdan ja soveltamisasetuksen liitteen I mukaisesta karvaiden siementen pitoisuutta osoittavasta kokeesta säilytettävä hakuvuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan.

Makean lupiinin osalta on sallittua käyttää omalla tilalla viljeltyä hyväksytyn lajikkeen siementä. Siemenen alkuperä on pystyttävä osoittamaan.

9 §
Valkuaiskasvipalkkioon vaikuttavista poikkeuksellisista sääolosuhteista ilmoittaminen

Jos viljelijä vetoaa tukiasetuksen 77 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen sääolosuhteeseen, viljelijän on ilmoitettava asiasta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi, kun poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutukset valkuaispalkkion kasvustoon on havaittu. Ilmoitus voidaan tehdä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 166.

Viljelijän on 1 momentissa mainituissa tapauksissa säilytettävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen kasvusto kylvämättä uutta kasvustoa tilalle. Säilytystä on jatkettava elokuun 15 päivään saakka. Luomutila voi, jos se on rikkaruohon torjunnan kannalta välttämätöntä ja asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus on tarkastanut tuhoutuneen alan, muokata alaa ennen edellä mainittua määräaikaa.

10 §
Euroopan yhteisön rahoittama timotein siementuki

Vuonna 2006 korjattavan siementimotein kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2006, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta.

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST.

Hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004, jäljempänä hakuasetus, 13 artiklan 8 kohdan mukaisesti viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007.

11 §
Tilatukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen

Hampun tilatukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin tilatuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuituhamppu tai hamppu. Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää sekä tilatuen yleisten ehtojen että hampun erityisehtojen täyttymistä.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava energiakasvituki- tai non food -sopimus. Kuiduntuotannon osoittava sopimus tai sitoumus on toimitettava hakuasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2006. Siementuotantosopimus on toimitettava 10 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

12 §
Hampun hyväksytty siemen

Tukeen oikeuttavista hampun lajikkeista säädetään tukiasetuksen 52 artiklassa ja hakuasetuksen 33 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä II. Hampun lajiketta osoittavat asiakirjat on toimitettava tilatukihakemuksen liitteenä tai viimeistään hakuasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana ja säädetyn mukaisena asiakirjana toimivaltaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tukea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta.

Hampun alkuperäiset ostokuitit ja vakuustodistukset on säilytettävä hakuvuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan.

13 §
Kuituhampun vähimmäiskylvömäärä

Kuiduntuotantoon käytettävän hampun vähimmäiskylvömäärä on 30 kiloa hehtaarilta.

Kylvömäärä on ilmoitettava tilatukihakemuksessa ja tätä myöhemmistä kylvöistä 18 §:ssä tarkoitetussa kylvöalailmoituksessa.

14 §
Hampun korjuulupa

Hampun korjuu on mahdollista sitten, kun hakuasetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkastusvelvollisuus on täytetty.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa tarkastusvelvollisuuden täyttymisestä ja korjuuluvan antamisesta aikaisintaan kunkin vuoden syyskuussa maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilla osoitteessa http://www.mmm.fi/ kohdassa tuet ja rahoitus.

15 §
Kuivatun rehun raaka-aineen viljelyalan ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike.

Kuivaamon tekemässä sopimuksessa on oltava tiedot sopimuskasvulohkoista, joilla raaka-ainetta viljellään sekä viittaus tukihakemukseen siten kuin siitä kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2005, jäljempänä rehuasetus, 14 artiklassa säädetään.

Viherheinälohkon raaka-aineesta kuivatun rehun perusteella maksetaan kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle. Hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 223 rehuasetuksen 18 artiklassa säädettyinä määräaikoina.

16 §
Kansallinen nurmikasvien hehtaariperusteinen siementuki

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B viljelijän on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2006, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta.

Muilta osin tuen hakemisesta säädetään erikseen. Tuki maksetaan Euroopan yhteisöjen komission hyväksynnän mukaisille lajeille ja lajikkeille sekä hyväksymän tason suuruisena.

17 §
Kansallinen viljakasvien hehtaariperusteinen siementuki

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2006, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta.

Muilta osin tuen hakemisesta säädetään erikseen. Tuki maksetaan Euroopan yhteisöjen komission hyväksynnän mukaisille lajeille ja lajikkeille sekä hyväksymän tason suuruisena.

18 §
Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006. Tärkkelysperunan viljelypinta-alan pienentämistä koskevissa tapauksissa on ilmoitus kylvöalojen muutoksista toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

19 §
Tärkkelysperunan viljelysopimuksen tarkentaminen

Tuottajan on tarkennettava 5 §:ssä tarkoitettua perunatärkkelystehtaan kanssa tehtyä viljelysopimusta, jos tuottajan tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B merkitsemä tärkkelysperunan pinta-ala eroaa viljelysopimuksessa sovitusta pinta-alasta. Tarkentaminen edellyttää perunatärkkelystehtaan kirjallista hyväksyntää. Lisäksi tarkentamisen on oltava perunatärkkelystehtaan alakiintiön puolesta mahdollista.

Tehtaan on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006 maa- ja metsätalousministeriön tukiyksikölle perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2236/2003 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto.

20 §
Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 204 vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle kymmenen päivän kuluessa alenemisesta.

21 §
Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi vahingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä.

Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahingosta korvausta on haettava viimeistään tulvaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 129A tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

22 §
Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen toimittaminen

Tukihakemus, sopimus, sitoumus, 9, 11, 15 ja 18 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, 10 §:ssä tarkoitettu päätös sekä 21 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Jos kysymys on muun kuin maatalouskiinteistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta tulvan takia, toimitetaan 21 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus ja 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus toimitetaan sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan. Kuivatun rehun tuotantotuen hakemus liitteineen on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle.

Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

23 §
Myöhässä toimitettu hakemus

Myöhässä toimitetun Euroopan yhteisön rahoittaman tuen tai palkkion tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen, sopimuksen, sitoumuksen sekä 10 §:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tehdään tukivähennykset sen mukaan kuin siitä hakuasetuksen 21 artiklassa säädetään.

Tulvavahinkokorvaushakemukseen ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettua vähennystä.

24 §
Muiden erikoistukien hakeminen

Seuraavien erikoistukien hakemisesta on voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen säädetään:

1) satovahinkokorvaus;

2) eläinkohtainen kansallinen porotuki.

Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostustuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja hampun jalostustuesta annetussa maa ja metsätalousministeriön asetuksessa (508/2001) säädetään.

25 §
Euroopan yhteisön rahoittaman tuen ja palkkion vähimmäismäärä

Euroopan yhteisön rahoittamaa tukea tai palkkiota ei myönnetä, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän.

Tukikelpoisista vähimmäispinta-aloista on säädetty soveltamisasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 114
Komission asetus (EY) N:o 796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 2236/2003; EUVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 45
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 382/2005; EUVL N:o L 61, 8.3.2005, s. 4

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.