181/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (EY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 3 ja 4 artikloissa sekä liitteessä III tarkoitettuun kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten tilatukiasetuksen 25 artiklassa tarkoitettua valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) säännösten tahallisella noudattamatta jättämisellä tahallisuutta siten kuin se on määritelty rikoslain (39/1889) 3 luvun 6 §:ssä;

2) säännösten noudattamatta jättämisellä laiminlyöntiä, joka on aiheutunut tuen hakijan toiminnan puutteellisuudesta;

3) toistuvalla säännösten noudattamatta jättämisellä soveltamisasetuksen 41 artiklan a alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

4) säännösten noudattamatta jättämisen laajuudella soveltamisasetuksen 41 artiklan b alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

5) säännösten noudattamatta jättämisen vakavuudella soveltamisasetuksen 41 artiklan c alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

6) säännösten noudattamatta jättämisen pysyvyydellä soveltamisasetuksen 41 artiklan d alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

7) indikaattoriryhmällä tilatukiasetuksen liitteessä III luetelluissa kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen liittyvissä säädöksissä tarkoitettuja asiakokonaisuuksia, eli kasvinsuojeluaineita, rehuja, maidontuotantotilojen hygieniaa, tuotantoeläimiltä kiellettyjä aineita ja vierasaineita, siipikarjatilojen salmonellavalvontaa sekä eläintaudeista ilmoittamista;

8) tarkastuskertomuksella tilalla tehdyn tarkastuksen perusteella laadittavaa, soveltamisasetuksen 48 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa (tarkastuskertomus laaditaan lomakkeelle, josta käytetään nimitystä havaintopöytäkirja), joka koostuu yleisestä osasta, kunkin säädöksen osalta toteutettuja tarkastuksia erikseen kuvaavasta osasta sekä arviointiosasta; sekä

9) valvonnalla tuen hakijan toimintaan kohdistuvia, täydentävien ehtojen säännösten noudattamisen tai noudattamatta jättämisen toteamiseksi tehtäviä asiakirjojen, tilojen, eläinten, tilalla käytettävien rehujen ja kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksia sekä näytteidenottoja ja näytteiden tutkimista.

2 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

3 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisena koordinaatioviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö.

4 §
Valvontojen tekeminen

Soveltamisasetuksen 42 artiklan mukaisesti toimivaltaisia valvontaviranomaisia tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tekemiseen ovat työvoima- ja elinkeinokeskus, jäljempänä TE-keskus, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, lääninhallitus ja lääninhallituksen määräämä virkaeläinlääkäri. Tämän asetuksen 11 ja 12 §:ssä tarkoitettujen indikaattoriryhmien valvontojen tekemiseen toimivaltaisia ovat Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja TE-keskus ja 13–16 §:ssä tarkoitettujen valvontojen tekemiseen lääninhallitus ja lääninhallituksen määräämä virkaeläinlääkäri.

Tilalla tarkastuksen tekevä virkamies tai viranhaltija (jäljempänä tarkastaja) laatii tarkastuksen perusteella soveltamisasetuksen 48 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen ja toimittaa sen TE-keskukselle. Tarkastaja arvioi tilalla tekemiensä havaintojen perusteella onko tilalla noudatettu tässä asetuksessa tarkoitettuja kutakin 4 luvussa lueteltua indikaattoriryhmää koskevia täydentäviä ehtoja. Jos säännöksiä on jätetty noudattamatta, tarkastaja arvioi myös noudattamatta jättämisen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, pysyvyyden ja tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa. Arvio voi perustua vain tarkastuskertomukseen kirjattuihin havaintoihin, joista tarkastuksen kohteena olevalla on ollut mahdollisuus lausua.

TE-keskus kokoaa alueellaan yhteen yksittäisten valvontojen kohteiden tässä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen valvontatulokset ja määrää asianomaisen valvonnan tuloksen siten kuin siitä on erikseen säädetty soveltamisasetuksessa.

5 §
Hallinnolliset tarkastukset

Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen liittyvien ehtojen noudattamista voidaan paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi valvoa myös tekemällä soveltamisasetuksen 43 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia tarkastuksia.

3 luku

Paikalla tehtävät tarkastukset

6 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Soveltamisasetuksen 44 artiklan 1 kohdan perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 1 prosentti.

7 §
Tarkastusotoksen valinta

Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on noudatettava, soveltamisasetuksen 44 artiklan lisäksi, mitä saman asetuksen 45 artiklassa säädetään.

8 §
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Edellä 7 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen II osan III osaston III luvun III jaksossa säädetään.

9 §
Tarkastuskertomus

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun valvonnan tekevän viranomaisen on tehtävä tilatukiasetuksen 4 artiklassa mainittujen kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista koskevien tarkastuskohteiden tarkastuksesta tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

10 §
Valvonnan laajentaminen

Valvonnan tekevän viranomaisen on laajennettava paikalla tehtävä tarkastus koskemaan kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen liittyviä täydentäviä ehtoja, jos minkä tahansa tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai muutoin tuodaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon, että suoria tukia hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tilatukiasetuksen liitteessä III lueteltuja kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen liittyviä säännöksiä.

Tarkastus voidaan laajentaa vain sen indikaattoriryhmän täydentävien ehtojen valvonnaksi, johon alkuperäinen tarkastus on kohdistunut tai jota 1 momentissa tarkoitettu toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon tuominen koskee. Indikaattoriryhmät luetellaan jäljempänä luvussa 4. Laajennettu valvonta on toteutettava uutena erillisenä valvontana siten kuin tässä luvussa säädetään. Laajennetusta valvonnasta on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan mukainen tarkastuskertomus, joka toimitetaan TE-keskukselle.

Hallinnollisessa tarkastuksessa havaitun säännösten noudattamatta jättämisen perusteella on valvonta laajennettava paikalla tehtäväksi tarkastukseksi, jos se on tarpeellista tämän asetuksen 9 §:ssä tarkoitetun tarkastuskertomuksen laatimiseksi.

4 luku

Täydentävien ehtojen tilavalvonnan indikaattoriryhmät

11 §
Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että kasvinsuojeluaineiden käytössä on noudatettu torjunta-ainelain (327/1969) 2 §:n 2 momentin ja 4 §:n säännöksiä.

12 §
Rehut

Rehuja koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että rehujen käytössä on noudatettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan säännöksiä.

13 §
Maidontuotantotilojen hygienia

Maidontuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että maidontuotantotilojen hygieniassa on noudatettu alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (134/2006) 15–17 §:n ja liitteen 2 säännöksiä.

14 §
Tuotantoeläimiltä kielletyt aineet ja vierasaineet

Tuotantoeläimiltä kiellettyjä aineita ja vierasaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 §:n säännöksiä.

15 §
Siipikarjatilojen salmonellavalvonta

Siipikarjatilojen salmonellavalvontaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (23/EEO/2001) 5–9 ja 16 §:n sekä kanojen salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (24/EEO/2001) 5–9 ja 16 §:n säännöksiä.

16 §
Eläintaudeista ilmoittaminen

Eläintaudeista ilmoittamista koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eläintautilain (55/1980) 9 §:n säännöksiä.

5 luku

Seuraamukset

17 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksen tarkoittamia suoria tukia vähennetään siten kuin siitä säädetään tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 artiklassa. Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolme prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä. Seuraamus kyseisestä kokonaismäärästä voi yksittäistapauksessa olla kuitenkin yksi prosentti silloin, kun laiminlyöntiä on kokonaisuus huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, tai viisi prosenttia, kun laiminlyöntiä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä tavanomaista vakavampana.

Seuraamus voidaan jättää antamatta, jos kysymyksessä on soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tilanne.

18 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset

Seuraamus säännöksen tahallisesta noudattamatta jättämisestä, siten kuin se on määritelty tämän asetuksen 2 §:n 1 kohdassa, määrätään siten kuin siitä on säädetty soveltamisasetuksen 67 artiklassa.

Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä on soveltamisasetuksen 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti 20 prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä.

Seuraamus kyseisestä kokonaismäärästä voi yksittäistapauksessa olla kuitenkin vähintään 15 prosenttia silloin, kun tahallista säännöksen noudattamatta jättämistä on kokonaisuus huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai enintään 100 prosenttia silloin, kun tahallista säännöksen noudattamatta jättämistä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä tavanomaista vakavampana.

Jos tahallinen säännösten noudattamatta jättäminen kohdistuu selvästi johonkin tukijärjestelmään tai on erittäin laajaa, vakavaa, pitkäaikaista tai toistuvaa, seuraamus määrätään soveltamisasetuksen 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

19 §
Seuraamusten arviointi

Seuraamusten arvioinnissa on otettava huomioon säännösten noudattamatta jättämisen toistuvuus, laajuus, vakavuus ja pysyvyys siten kuin ne on määritelty tämän asetuksen 2 §:n 3–6 kohdissa.

Jos valvonnassa todetaan useampia tapauksia, joissa tuen hakija on jättänyt noudattamatta säännöksiä, määrätään seuraamus soveltamisasetuksen 66 ja 67 artiklojen mukaisesti.

6 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Muutoksenhaku

Tässä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen valvonnan tulokseen ei voi erikseen hakea muutosta. Muutoksenhaku on mahdollinen ainoastaan 2 momentissa tarkoitetun pääasian yhteydessä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä säädetään.

21 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemiseen sovelletaan, mitä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (32003L1782); EYVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
2) Komission asetus (EY) N:o 796/2004 (32004L0796); EYVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Apulaisosastopäällikkö
Veli-Mikko Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.