168/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan alusten katsastuksista 3 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1123/1999) 40 §:n 4 momentti,

muutetaan 2 §:n 12 kohta ja 23 §:n 1 kohta sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 530/2004, uusi 11 a kohta ja asetukseen uusi 40 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

11 a. Euroopanliikenne on liikennettä lähiliikennealueen ulkopuolella, ei kuitenkaan lännempänä kuin 12° läntistä pituutta eikä etelämpänä kuin 30° pohjoista leveyttä eikä idempänä kuin 45° itäistä pituutta.

12. Kaukoliikenne on liikennettä lähiliikennealueen ja euroopanliikennealueen ulkopuolella.


23 §
Muut katsastustoimet

Edellä 18―22 §:ssä tarkoitettujen katsastusten yhteydessä tai niiden perusteella on lisäksi:

1) määrättävä aluksen liikennealue, joita ovat kotimaanliikenne (liikennealueet I, II ja III), itämerenliikenne, lähiliikenne, euroopanliikenne, kaukoliikenne ja kansainvälinen liikenne;


40 a §
Ylimääräinen katsastus

Ylimääräinen katsastus voidaan suorittaa alukselle tehtyjen huomattavien korjaustöiden, tapahtuneen merionnettomuuden, aluksella havaitun vian tai muun erityisen syyn sitä edellyttäessä.

Jos aluksen navigointia tai propulsiotoimintaa ohjataan integroidulla järjestelmällä, laivanisäntä on velvollinen esittämään ylimääräisessä katsastuksessa käsikirjan järjestelmän toiminnasta sekä siinä ohjeistamattomien toimintojen selvittämiseksi pöytäkirjan laitteen valmistajan teettämästä tai tekemästä järjestelmän testauksesta. Jos laivanisäntä ei esitä testipöytäkirjaa, Merenkulkulaitos voi laivanisäntää kuultuaan pyytää puolueetonta tutkimuslaitosta testaamaan järjestelmän laivanisännän kustannuksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Merenkulkuneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.