165/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee lyijyn ja kadmiumin mahdollista siirtymistä keraamisista tarvikkeista, jotka sellaisenaan ovat tarkoitettuja joutuviksi elintarvikkeen kanssa kosketukseen taikka jotka ovat elintarvikkeen kanssa kosketuksessa ja ovat siihen tarkoitukseen tarkoitettuja.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa keraamisella tarvikkeella tarkoitetaan tarviketta, joka on tavallisesti valmistettu korkean savi- tai silikaattipitoisuuden omaavien epäorgaanisten aineiden seoksesta, johon on saatettu lisätä pieniä määriä orgaanisia aineita. Kyseiset tarvikkeet on ensin muotoiltu ja näin saatu muoto tehty pysyväksi polttamalla. Tarvikkeet voivat olla lasitettuja, emaloituja ja/tai koristeltuja.

3 §
Keraamisista tarvikkeista siirtyvä lyijy ja kadmium

Keraamisista tarvikkeista siirtyvän lyijyn (Pb) ja kadmiumin (Cd) määrien ei tule ylittää seuraavia rajoja:

a) ryhmä 1: tarvikkeet, joita ei voi täyttää nesteellä, sekä tarvikkeet, jotka voidaan täyttää nesteellä, mutta joiden sisäsyvyys mitattuna alhaisimmasta kohdasta yläreunan kautta kulkevaan tasoon, on enintään 25 mm: Pb 0,8 mg/dm2 ja Cd 0,07 mg/dm2,

b) ryhmä 2: kaikki muut tarvikkeet, jotka voidaan täyttää nesteellä: Pb 4,0 mg/l ja Cd 0,3 mg/l, sekä

c) ryhmä 3: pakkaus- ja säilytysastiat, joiden tilavuus on suurempi kuin kolme litraa, sekä keittämiseen tarkoitetut tarvikkeet: Pb 1,5 mg/l ja Cd 0,1 mg/l.

Kuitenkin, jos keraaminen tarvike ei ylitä sille 1 momentissa määrättyjä rajoja enemmällä kuin 50 prosentilla, tarvike on tämän asetuksen määräysten mukainen, jos vähintään kolmesta muusta, saman muodon, mitat, koristelun ja lasituksen omaavasta tarvikkeesta uutetut lyijyn ja/tai kadmiumin keskimääräiset määrät eivät ylitä annettuja rajoja, eikä niistä yksikään yksittäinen tarvike ylitä kyseisiä rajoja enemmällä kuin 50 prosentilla.

4 §
Lyijyn ja kadmiumin määrittäminen

Keraamisista tarvikkeista siirtyvä lyijy ja kadmium määritetään liitteissä I ja II määrätyllä menetelmällä.

Jos keraamiseen tarvikkeeseen kuuluu keraaminen kansi, lyijy ja/tai kadmiumrajana, jota ei saa ylittää, käytetään rajaa (mg/dm2 tai mg/l), jota sovelletaan itse astiaan.

Astia ja kannen sisäpinta tulee tutkia kumpikin erikseen samoissa testiolosuhteissa. Näin saadun kahden lyijy- ja/tai kadmium- uutteen pitoisuuksien summaa tulee verrata yksinomaan astian pinta-alaan tai tilavuuteen, riippuen siitä mihin 3 §:ssä määrättyyn ryhmään kyseinen astia kuuluu.

5 §
Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Keraamisiin tarvikkeisiin, jotka eivät ole vielä kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, on kaupan kaikissa vaiheissa, myös vähittäismyyntivaiheessa, liitettävä kirjallinen ilmoitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 16 artiklan mukaisesti.

Ilmoituksen on oltava valmistajan tai yhteisöön sijoittautuneen myyjän antama ja sen on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä III esitetyt tiedot.

Tarvikkeiden valmistajan tai yhteisöön tuojan on vaadittaessa annettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten käyttöön asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat keraamisten tarvikkeiden täyttävän 2 artiklassa lyijy- ja kadmiumsiirtymille asetetut raja-arvot. Asiakirjoissa on oltava suoritetun analyysin tulokset, testausolosuhteet ja testauksen suorittaneen laboratorion nimi ja osoite.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä maaliskuuta 1992 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (267/1992) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista.

Komission direktiivi: 2005/31/EY (32005L0031); EUVL N:o L 110, 30.4.2005, s. 36 ja neuvoston direktiivi 84/500/ETY (31984L0500); EUVL N:o L 277, 20.10.1984, s. 12.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liite 1

OHJE LYIJYN JA KADMIUMIN MIGRAATION MÄÄRITTÄMISEKSI

1. Testiliuos ('simulantti')

4 % (v/v) etikkahapon vesiliuos, juuri valmistettu.

2. Koeolosuhteet

2.1. Suorita koe kahden asteen tarkkuudella 22 Celsius-asteen lämpötilassa. Koeajan on oltava puolen tunnin tarkkuudella 24 tuntia.

2.2. Määritettäessä lyijyn migraatiota, suojaa näyte tarkoituksenmukaisella tavalla ja säilytä se kokeen ajan laboratorion tavanomaisissa valaistusolosuhteissa. Määritettäessä kadmiumin tai lyijyn ja kadmiumin migraatiota, peitä näyte siten, että testattava pinta on täydellisessä pimeydessä.

3. Täyttäminen nesteellä

3.1. Näytteet, jotka voidaan täyttää nesteellä

Täytä tarvike 4 % (v/v) etikkahappoliuoksella enintään tasolle, joka on 1 mm ylijuoksukohdasta; etäisyys mitataan näytteen yläreunasta. Näytteet, joissa on vaakasuora tai lievästi viettävä reuna, täytetään siten, että nestepinnan ja ylijuoksukohdan välinen etäisyys ei ole enempää kuin 6 mm mitattuna pitkin viettävää reunaa.

3.2. Näytteet, joita ei voi täyttää nesteellä

Näytteen pinta, joka ei ole tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa, peitetään ensin sopivalla suojaavalla kerroksella 4 % (v/v) etikkahappoliuoksen vaikutuksen estämiseksi. Tämän jälkeen näyte upotetaan astiaan, jossa on tunnettu määrä etikkahappoliuosta, siten että elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi tarkoitettu pinta on täysin testiliuoksen peittämä.

4. Pinnan alan määrittäminen

Ryhmään 1 kuuluvien tarvikkeiden, jotka voidaan täyttää nesteellä, pinta-ala on yhtä suuri kuin sen kuperan tai koveran nestepinnan pinta-ala, jonka vapaa nestepinta muodostaa noudatettaessa 3 kohdassa määrättyjä täyttövaatimuksia.

Liite 2

ANALYYSIMENETELMÄT LYIJYN JA KADMIUMIN SIIRTYMISEN MÄÄ- RITTÄMISEKSI

1. Tarkoitus ja soveltamisala

Menetelmällä voidaan määrittää lyijyn ja/tai kadmiumin spesifinen migraatio.

2. Periaate

Lyijyn ja/tai kadmiumin spesifinen migraatio määritetään käyttämällä instrumentaalista analyysimenetelmää, joka täyttää 4 kohdassa annetut suorituskriteerit.

3. Reagenssit

- Kaikkien reagenssien on oltava analyysilaatua, jollei toisin ole ilmoitettu.

- Viitattaessa veteen tämä tarkoittaa aina tislattua tai muuta vastaavaa laatua olevaa vettä.

3.1 4 %:n (v/v) etikkahapon vesiliuos

Lisätään 40 ml jääetikkaa veteen ja täytetään 1 000 ml:aan saakka.

3.2 Perusliuokset

Valmistetaan perusliuos, joka sisältää lyijyä 1 000 mg/litra, sekä perusliuos, joka sisältää kadmiumia vähintään 500 mg/litra 4-%:ssa etikkahappoliuoksessa (3.1).

4. Instrumentaalisen analyysimenetelmän suorituskriteerit

4.1 Lyijyn ja kadmiumin toteamisrajan on oltava yhtä kuin tai alle:

- lyijylle 0,1 mg/litra,

- kadmiumille 0,01 mg/litra.

Toteamisraja määritellään sinä alkuaineen konsentraationa 4-%:ssa etikkahappoliuoksessa (ks. 3.1 kohta), jonka antama signaali on kaksinkertainen verrattuna laitteen taustakohinaan.

4.2 Lyijyn ja kadmiumin määritysrajan on oltava yhtä kuin tai alle:

- lyijylle 0,2 mg/litra,

- kadmiumille 0,02 mg/litra.

4.3 Saanto: 4-%:seen etikkahappoliuokseen lisätyn lyijyn ja kadmiumin (ks. 3.1 kohta) on oltava 80–120 prosenttia lisätystä määrästä.

4.4 Spesifisyys. Instrumentaalisessa analyysimenetelmässä ei saa esiintyä matriisi- tai spektrihäiriöitä.

5. Menetelmä

5.1 Näytteen esikäsittely

Näytteen on oltava puhdas ja rasvaton, eikä siinä saa olla muita kokeeseen todennäköisesti vaikuttavia aineita.

Näyte pestään noin 40 °C:lla liuoksella, joka sisältää kotitaloudessa käytettävää astianpesuainetta. Näyte huuhdotaan ensin vesijohtovedellä ja tämän jälkeen tislatulla tai muulla vastaavaa laatua olevalla vedellä. Näyte valutetaan ja kuivataan välttäen tahroja. Testattavaa pintaa ei saa käsitellä puhdistuksen jälkeen.

5.2 Lyijyn ja/tai kadmiumin määrittäminen

- Esikäsitelty näyte testataan siten kuin liitteessä I säädetään.

- Ennen kuin koeliuos otetaan lyijy- ja/tai kadmiummääritykseen, on näytteen sisällys homogenisoitava tarkoituksenmukaisella tavalla välttäen kaikin tavoin liuoksen häviämistä ja testattavan pinnan hiertymistä.

- Jokaisen määrityssarjan yhteydessä suoritetaan reagenssinollakoe.

- Lyijyn ja/tai kadmiumin määrittäminen suoritetaan asianmukaisissa olosuhteissa.

Liite 3

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

Tämän asetuksen 5 §:ssä tarkoitetussa kirjallisessa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) viimeisteltyä keraamista tarviketta valmistavan ja yhteisöön tuovan yrityksen nimi ja osoite,

2) keraamisen tarvikkeen tunniste,

3) ilmoituksen antopäivä,

4) vahvistus siitä, että keraaminen tarvike täyttää tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 asetetut vaatimukset.

Kirjallisen ilmoituksen avulla on voitava tunnistaa vaivatta tavarat, joita varten se on annettu, ja ilmoitus on uusittava, jos merkittävät muutokset tuotannossa aiheuttavat muutoksia lyijyn ja kadmiumin siirtymiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.