150/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä toukokuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (351/2005) 8 §,

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §, 9 §:n 2 momentti, 10 §, 14 §:n 2 momentti ja 53 §:n 3 momentti sekä

lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti ja 48 §:n 1 momenttiin uusi 9 a kohta seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarat. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta, seuraa lainvalmistelua sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.


5 §
Turvallisuusasiain johtoryhmä

Turvallisuusasiain johtoryhmä voi kokoontua poikkeavissa turvallisuustilanteissa myös laajemmassa tai suppeammassa kokoonpanossa siten kuin sisäasiainministerin vahvistamassa sisäisessä määräyksessä todetaan.

6 §
Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat alue- ja kuntaministeri puheenjohtajana, alue- ja kuntaministerin valtiosihteeri varapuheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö, kuntaosaston osastopäällikkö ja kansainvälisten asioiden johtaja. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

7 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokous sovittaa valmistelevasti yhteen ministeriön johtoryhmän asioita sekä varmistaa osastojen välisen tiedonkulun ja johtoryhmässä tehtyjen päätösten toimeenpanon. Kokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta.

Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat kansliapäällikön johdolla ministeriön osastopäälliköt sekä hallintojohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Valtiosihteerit voivat osallistua osastopäällikkökokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö.

9 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat ministeriön hallintoyksikön päällikkö puheenjohtajana ja ministeriön hallintoyksikön henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vastaavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja kolme henkilöstön edustajaa. Sihteerinä toimii ministeriön hallintoyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa.


10 §
Osaston johtoryhmä

Osaston johtoryhmä on osaston toiminnan yleistä suunnittelua ja yhteensovittamista varten. Johtoryhmän puheenjohtajana on osastopäällikkö. Osastopäällikkö määrää johtoryhmän varapuheenjohtajan, jäsenet ja sihteerin ottaen huomioon myös johtoryhmän toimimisen osaston yhteistoimintaelimenä siten kuin ministeriön yhteistoimintasopimuksessa sovitaan.

Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi ministeriön johtoryhmissä hyväksyttyjen toimintalinjojen ja toiminnan painopisteiden mukaisesti käsitellä osaston toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma, talousarvioehdotus ja tilinpäätös- sekä kertomusehdotus.

Käsiteltäessä osastoa koskevia yhteistoiminta-asioita osaston johtoryhmä tai muu siihen nimetty ryhmä toimii yhteistyöelimenä siten kuin ministeriön yhteistoimintasopimuksessa sovitaan.

Mitä osaston johtoryhmästä on sanottu, sovelletaan tarvittaessa erillisen yksikön johtoryhmään.

14 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön hallintoyksikkö, ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristö, jotka muodostavat ministeriön esikunnan.

48 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:


9 a) kirjallisen huomautuksen antamista osaston virkamiehelle;


53 §
Ministeriön hallintoyksikkö

Ministeriön hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisten kokemuslisien maksamista ministeriön virkamiehille sekä ministeriön erillisyksiköiden virkamiehiä koskevat 51 §:ssä mainitut asiat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Pelastusylijohtaja
Pentti Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.