149/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/1991) 9 §:n 1 momentti ja 16 §,

sellaisena kuin niistä on 16 § asetuksessa 1193/1998,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 2 §, 9 §:n 2 momentti, 10, 13―15, 17 §, 18 §:n 2 momentti, 19, 20, 22 ja 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 1 kohta mainitussa asetuksessa 1193/1998, 1 §:n 2 momentti ja 2 § asetuksessa 151/2003, 15 § osaksi mainitussa asetuksessa 1193/1998, 18 §:n 2 momentti asetuksessa 889/1997, 19 § asetuksessa 233/2000 ja 20 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 1193/1998 ja 151/2003, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Opetushallituksesta annetun lain (182/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta on:

1) perusopetus, esiopetus, lisäopetus, maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus ja perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta;


Opetushallituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta toimintaa on opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettu opiskelijavalintarekisterinpito, yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (964/2004) tarkoitetut yleiset kielitutkinnot sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) tarkoitetut kielitutkinnot.

Opetushallituksen alaisia ovat valtion oppilaitokset siten kuin niistä erikseen säädetään tai opetusministeriö määrää.

2 §

Opetushallituksessa on seuraavat toimintayksiköt:

1) kehittäminen;

2) laadunhallinta ja seuranta;

3) toimialapalvelut;

4) ruotsinkielinen koulutus.

Ruotsinkielisen koulutuksen tehtäviin kuuluu muun ohella ruotsinkielisen opetuksen kehittäminen.

Toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä määrätään opetushallituksen työjärjestyksessä.

9 §

Valtioneuvosto asettaa opetushallituksen johtokunnan eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat jäseninä pääjohtaja ja yksi viraston henkilöstön keskuudestaan johtokunnan toimikaudeksi valitsema henkilö. Viimeksi mainitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.


10 §

Opetushallituksessa on johtokunta, joka osallistuu opetushallituksen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä seuraa ja arvioi opetussuunnitelmien perusteiden kehittämistarpeita.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) osallistua opetushallituksen toiminnan kehittämiseen;

2) hyväksyä opetushallituksen toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotuksen valmistelun suuntaviivat sekä muut periaatteellisesti merkittävät tai laajakantoiset suunnitelmat ja toiminnan suuntaviivat;

3) seurata ja arvioida opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista ja kehittämistä;

4) ratkaista opetushallitukselle kuuluvat koulutuspoliittisesti erityisen merkittävät ja laajakantoiset asiat; sekä

5) hyväksyä ja allekirjoittaa yhdessä pääjohtajan kanssa opetushallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus niihin liittyvine asiakirjoineen.

13 §

Opetushallituksen päällikkönä on pääjohtaja. Jokaista toimintayksikköä johtaa ylijohtaja tai ylijohtajaan rinnastettava muu johtaja siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Mitä jäljempänä säädetään ylijohtajasta, koskee myös muita toimintayksiköiden johtajia. Lisäksi opetushallituksessa on muuta toiminnan edellyttämää henkilökuntaa.

14 §

Pääjohtaja johtaa opetushallitusta ja vastaa siitä, että opetushallituksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Pääjohtaja vastaa opetushallitukselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Pääjohtaja toimii opetushallituksen toiminnan ja opetushallituksen toimialaan kuuluvan koulutuksen kehittämisen kannalta merkittävien ratkaisujen ja ehdotusten valmistelussa sekä 10 §:ssä tarkoitetuissa asioissa yhteistyössä johtokunnan kanssa.

Ylijohtajat johtavat yksiköidensä toimintaa ja avustavat pääjohtajaa opetushallituksen johtamisessa työjärjestyksessä määrätyllä tavalla sekä vastaavat johdettavinaan olevien yksiköiden toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Johtaessaan opetushallituksen toimintaa tulee pääjohtajan ja ylijohtajien edistää opetuksen ja koulutuksen korkealaatuisuutta ja tehokasta järjestämistä opetukselle ja koulutukselle säädettyjen tavoitteiden saavuttamista sekä valtioneuvoston ja opetusministeriön asettamien koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

15 §

Pääjohtaja ratkaisee opetushallituksessa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan tai muun virkamiehen ratkaistaviksi tai työjärjestyksessä määrätty opetushallituksen muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Pääjohtaja:

1) vahvistaa opetushallituksen työjärjestyksen ja taloussäännön;

2) hyväksyy opetushallituksen talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen alustaviksi tulostavoitteiksi esitettäviksi opetusministeriölle; sekä

3) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhdessä johtokunnan kanssa.

Opetushallituksen on laadittava perusopetuslaissa, lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetut opetushallituksen päätökset opetussuunnitelmien perusteista siten, että ne ovat yhdenmukaisia valtioneuvoston ja opetusministeriön hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä koulutusjärjestelmää ja opetuksen tavoitteita koskevien päätösten kanssa.

Asiat ratkaistaan opetushallituksessa esittelystä. Työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että opetushallituksen muuta sisäistä hallintoa kuin henkilöstön palvelussuhdetta ja sen ehtoja koskevat asiat saadaan ratkaista ilman esittelyä.

17 §

Pääjohtaja tai ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistavana.

18 §

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys opetus- ja sivistystoimeen ja hallintoon sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) opetusneuvokselta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys opetustoimeen;

4) kouluneuvokselta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; sekä

5) yli-insinööriltä, yliarkkitehdiltä, ylitarkastajalta ja lakimieheltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.


19 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Opetusministeriö nimittää toimintayksikön päällikkönä toimivan ylijohtajan ja johtajan. Pääjohtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

20 §

Pääjohtajalle virkavapauden myöntää opetusministeriö. Virkavapauden, joka kestää yli vuoden eikä perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Enintään kuukauden mittaisen lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden pääjohtajalle myöntää kuitenkin hänen sijaisensa.

Ylijohtajalle virkavapauden myöntää pääjohtaja.

Virkavapauden myöntämisestä muille kuin 1 ja 2 momentissa mainituille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

22 §

Pääjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimii opetusministeriön määräämä ylijohtaja.

Ylijohtajan sijaisen määrää pääjohtaja.

23 §

Tarkemmat määräykset toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä ja tarvittaessa taloussäännössä.

Työjärjestyksen ja taloussäännön hyväksyy pääjohtaja. Ennen päätöksen tekemistä on kuultava ylijohtajia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Nykyiset ylijohtajat, suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja säilyttävät kelpoisuutensa tämän asetuksen mukaisiin toimintayksikön päällikkönä toimivan ylijohtajan ja johtajan virkoihin. Muut virkamiehet siirretään ilman hakumenettelyä vastaaviin tai lähinnä vastaaviin tehtäviin.

Nykyisten säännösten mukaan asetetun johtokunnan toimikausi päättyy, kun tämän asetuksen mukainen johtokunta on asetettu.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Ministeri
Tuula Haatainen

Ylijohtaja
Arvo Jäppinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.